Zm.: rozporządzenie w sprawie warunków oraz rodzajów i wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów.

Dz.U.87.27.154
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 10 września 1987 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków oraz rodzajów i wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów.
Na podstawie art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 4 maja 1982 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 1985 r. Nr 42, poz. 201 i z 1987 r. Nr 22, poz. 128) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 1985 r. w sprawie warunków oraz rodzajów i wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów (Dz. U. Nr 36, poz. 171 oraz z 1986 r. Nr 33, poz. 164) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 w ust. 2 dodaje się na końcu zdanie: "Studentom kończącym studia przed terminem określonym w regulaminie studiów wypłaca się stypendium w kwocie łącznej za okres między faktycznym a regulaminowym terminem ukończenia studiów.";
2) w § 3:
a) w ust. 1 kwotę "8.400 zł" zastępuje się kwotą "10.000 zł",
b) w ust. 2 dodaje się na końcu zdanie: "Rektor szkoły wyższej może podjąć decyzję o niepodwyższaniu podstawy naliczania w stosunku do studenta, który pomimo wolnych miejsc odmówił zamieszkania w domu studenckim.",
c) w ust. 4 skreśla się wyrazy "oraz studentów, którzy odmówili zamieszkania w domu studenckim";
3) w § 7 w ust. 1 dodaje się na końcu zdanie: "Dotyczy to także studenta, który zaliczył I rok studiów jako wolny słuchacz.";
4) w § 8 w ust. 1 dodaje się na końcu zdanie: "Szczegółowe kryteria przyznawania miejsca w domu studenckim, jednolite dla szkół wyższych ośrodka akademickiego, ustalają wspólnie rektorzy szkół wyższych tego ośrodka, uwzględniając sytuację materialną, wyniki w nauce oraz aktywność społeczną studenta.";
5) w § 10:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Odpłatność studenta za wyżywienie w stołówce studenckiej równa jest wynikającemu z norm budżetowych kosztowi surowca przeznaczonego na przygotowanie posiłków. Normy budżetowe odpowiadające kosztowi surowca przeznaczonego na całodzienne wyżywienie w stołówkach studenckich określają odrębne przepisy.",

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:

"2a. Rektorzy szkół wyższych ośrodka akademickiego, w porozumieniu z organizatorami żywienia oraz właściwymi organami organizacji studenckich i młodzieżowych o zasięgu ogólnokrajowym, mogą ustalić, że koszt surowca przeznaczonego na całodzienne wyżywienie w stołówkach studenckich tego ośrodka będzie wyższy od określonego w normach budżetowych, o których mowa w ust. 2, podwyższając jednocześnie w tej samej wysokości odpłatność studenta za wyżywienie.

2b. W razie podwyższenia kosztu surowca, o którym mowa w ust. 2a, rektor szkoły wyższej, w porozumieniu z uczelnianymi organami organizacji studenckich i młodzieżowych o zasięgu ogólnokrajowym oraz uczelnianym organem samorządu studenckiego, może w uzasadnionych wypadkach obniżyć odpłatność za wyżywienie w stołówkach studenckich studentom pobierającym część stypendium uzależnioną od warunków materialnych studenta, nie więcej jednak niż do wysokości norm budżetowych, o których mowa w ust. 2."

§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 1987 r.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020