Profilaktyczne badania młodzieży.

Dz.U.87.2.17
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 6 stycznia 1987 r.
w sprawie profilaktycznych badań młodzieży.
Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 22 maja 1986 r. o zasadach udziału młodzieży w życiu państwowym, społecznym, gospodarczym i kulturalnym kraju (Dz. U. Nr 21, poz. 108) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Rozporządzenie określa zakres, zasady i tryb przeprowadzania badań profilaktycznych młodzieży, nie objętej takimi badaniami na podstawie odrębnych przepisów.
2. Badania profilaktyczne, o których mowa w ust. 1, obejmują młodzież w wieku 20, 25 i 30 lat. Badania te są powszechne, bezpłatne i dobrowolne.
§  2. Celem badania profilaktycznego jest uzyskanie oceny stanu zdrowia poszczególnych osób i ustalenie potrzeb i zakresu opieki zapobiegawczej, leczniczej i rehabilitacyjnej.
§  3. Badania profilaktyczne obejmują:
1) wywiad lekarski,
2) ogólne badanie lekarskie,
3) badania cytologiczne u kobiet,
4) badania pomocnicze i specjalistyczne wykonywane w razie potrzeby na zlecenie lekarzy przeprowadzających badania profilaktyczne.
§  4.
1. Badania profilaktyczne organizują i przeprowadzają przychodnie lub ośrodki zdrowia zakładów społecznej służby zdrowia, do których zadań należy zapewnienie podstawowej opieki zdrowotnej, właściwe ze względu na miejsce pobytu stałego lub czasowego osoby objętej badaniami.
2. Badania pomocnicze i specjalistyczne przeprowadza odpowiednia placówka zakładu społecznej służby zdrowia.
§  5. Terminy i miejsce badań profilaktycznych, na wniosek przychodni rejonowej lub ośrodka zdrowia, są podawane do wiadomości przez terenowy organ administracji państwowej o właściwości szczególnej do spraw zdrowia i opieki społecznej stopnia podstawowego w formie obwieszczenia oraz w inny sposób powszechnie przyjęty w danej miejscowości.
§  6. W razie stwierdzenia w wyniku badania profilaktycznego potrzeby objęcia danej osoby czynną opieką, ustala się dla niej program postępowania leczniczego lub rehabilitacyjnego.
§  7. Wyniki badań profilaktycznych powinny być wpisane do dokumentacji lekarskiej prowadzonej i przechowywanej w jednostce organizacyjnej przeprowadzającej badania.
§  8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020