Nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki i wdrażania postępu naukowo-technicznego oraz stypendia na rozwiązywanie zadań badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych o istotnym znaczeniu dla gospodarki narodowej.

Dz.U.87.19.114
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 19 czerwca 1987 r.
w sprawie nagród za szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki i wdrażania postępu naukowo-technicznego oraz stypendiów na rozwiązywanie zadań badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych o istotnym znaczeniu dla gospodarki narodowej.
Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 23 grudnia 1985 r. o centralnych funduszach rozwoju nauki i techniki (Dz. U. Nr 59, poz. 297 i z 1986 r. Nr 47, poz. 226) zarządza się, co następuje:
Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 23 grudnia 1985 r. o centralnych funduszach rozwoju nauki i techniki (Dz. U. Nr 59, poz. 297 i z 1986 r. Nr 47, poz. 226),
2) Komitecie - rozumie się przez to Komitet do Spraw Nauki i Postępu Technicznego przy Radzie Ministrów,
3) Ministrze - Kierowniku Urzędu - rozumie się przez to Ministra - Kierownika Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń,
4) Urzędzie - rozumie się przez to Urząd Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń,
5) ministrach - rozumie się przez to ministrów, kierowników urzędów centralnych oraz Sekretarza Naukowego Polskiej Akademii Nauk,
6) funduszu - rozumie się przez to Centralny Fundusz Prac Badawczych i Rozwojowych,
7) nagrodzie - rozumie się przez to nagrodę za szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki i wdrażania postępu naukowo-technicznego, przyznawaną przez Prezydium Komitetu (nagroda Prezydium Komitetu) lub przez ministra,
8) stypendium - rozumie się przez to stypendium na rozwiązywanie zadań badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych o istotnym znaczeniu dla gospodarki narodowej (stypendium Przewodniczącego Komitetu),
9) zadaniu - rozumie się przez to zadanie badawcze, rozwojowe i wdrożeniowe o istotnym znaczeniu dla gospodarki narodowej,
10) programie - rozumie się przez to program realizacji zadania,
11) jednostce organizacyjnej - rozumie się przez to jednostkę, w której będzie realizowane zadanie,
12) stypendyście - rozumie się przez to osobę, której przyznano stypendium,
13) umowie stypendialnej - rozumie się przez to umowę zawartą między kierownikiem jednostki organizacyjnej a stypendystą,
14) umowie o realizację zadania - rozumie się przez to umowę zawartą między Ministrem - Kierownikiem Urzędu a kierownikiem jednostki organizacyjnej.
§  2. Rozporządzenie stosuje się odpowiednio do żołnierzy zawodowych, z tym że stypendium może być przyznane żołnierzowi zawodowemu urlopowanemu na podstawie odrębnych przepisów w celu wykonywania zadania.
Rozdział  2

Nagrody

§  3.
1. Nagrody są przyznawane, w zależności od znaczenia i charakteru osiągnięcia, przez Prezydium Komitetu lub przez ministrów, ze środków funduszu, wydzielanych na ten cel w rocznych planach Centralnego Funduszu Rozwoju Nauki i Techniki.
2. Ze środków, o których mowa w ust. 1, Prezydium Komitetu wydziela środki na nagrody przyznawane przez ministrów oraz określa maksymalną wysokość tych nagród.
§  4. Przy ocenie osiągnięcia bierze się w szczególności pod uwagę znaczenie rozwiązania ważnego problemu naukowo-technicznego dla rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, uzyskanie wysokich efektów ekonomicznych i społecznych, szczególny stopień oryginalności twórczej oraz osiągnięcie ważnych celów poznawczych.
§  5.
1. Nagrody mogą być przyznawane osobom lub zespołom osób, które brały bezpośredni udział w realizacji danego osiągnięcia.
2. Nagrody nie mogą być przyznawane osobom, które wcześniej zostały wyróżnione za to samo osiągnięcie inną nagrodą finansowaną ze środków funduszu lub nagrodą państwową.
§  6.
1. Z wnioskami o przyznanie nagród mogą występować:
1) jednostki badawczo-rozwojowe,
2) placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk,
3) szkoły wyższe,
4) przedsiębiorstwa państwowe,
5) zarządy główne stowarzyszeń naukowo-technicznych,
6) Komitet Wykonawczy Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych,
7) centralne instancje socjalistycznych związków młodzieży.
2. Ministrowie mogą określić inne jednostki organizacyjne i organy, poza wymienionymi w ust. 1, uprawnione do zgłaszania wniosków o przyznanie nagród przez tych ministrów.
3. Wnioski o przyznanie nagród, zgłoszone przez jednostki organizacyjne wymienione w ust. 1, powinny zawierać:
1) określenie osiągnięcia,
2) wyczerpującą charakterystykę przedmiotu i zakresu osiągnięcia, z uwzględnieniem:
a) dokumentacji osiągnięcia, w tym rysunków, szkiców, fotografii, receptur, odbitek patentów i zgłoszeń patentowych, sprzedanych licencji itp.,
b) stopnia oryginalności i nowoczesności twórczej,
c) porównań z analogicznymi osiągnięciami światowymi,
d) przydatności gospodarczo-społecznej i naukowej,
e) efektywności ekonomicznej, w tym rocznej wielkości efektów osiągniętych i przewidywanych do uzyskania w latach następnych, obejmującej w szczególności oszczędność robocizny, oszczędność materiałów, surowców, paliw i energii w przyjętych jednostkach,
3) termin rozpoczęcia i zakończenia pracy oraz całkowity koszt jej wykonania,
4) oznaczenie jednostek organizacyjnych, w których nastąpiła realizacja osiągnięcia oraz wdrożenie rezultatów do praktyki,
5) opinię użytkowników,
6) opinię właściwych jednostek badawczo-rozwojowych lub specjalistów, dotyczącą osiągnięcia oraz jego znaczenia gospodarczego,
7) informację o przyznanych nagrodach i innych wyróżnieniach za osiągnięcie,
8) dane osobowe twórcy osiągnięcia,
9) w odniesieniu do wniosku dotyczącego zespołu twórców ponadto:
a) imienny skład zespołu,
b) omówienie, oddzielnie w stosunku do każdego członka zespołu, jego udziału w realizacji osiągnięcia przedstawionego do nagrody.
§  7.
1. Jednostki wymienione w § 6 ust. 1 pkt 1-4 składają wnioski do właściwych ministrów, którzy po dokonaniu oceny zgłoszonych wniosków przyznają nagrody lub występują do Prezydium Komitetu o przyznanie nagród.
2. Organizacje wymienione w § 6 ust. 1 pkt 5-7 składają wnioski do Naczelnej Organizacji Technicznej, która po dokonaniu oceny zgłoszonych wniosków występuje do Prezydium Komitetu lub właściwych ministrów o przyznanie nagród.
§  8. Ministrowie oraz centralne związki spółdzielcze mogą również zgłaszać do Prezydium Komitetu własne wnioski i przyznanie nagród.
Rozdział  3

Stypendia

§  9. Zadania, na których realizację przyznaje się stypendia, obejmują w szczególności:
1) konstrukcje nowych wyrobów o zasadniczym znaczeniu dla rozwoju gospodarki i techniki, zwłaszcza wykorzystujące krajowe rozwiązania, wyróżniające się dużym stopniem oryginalności i nowoczesności,
2) unowocześnienie technologii wytwarzania, zapewniające osiągnięcie znacznych korzyści ekonomicznych lub społecznych, a zwłaszcza poprawę jakości użytkowej wyrobów, poprawę warunków na stanowisku pracy, zmniejszenie pracochłonności, oszczędność materiałów i energii, obniżenie kosztu jednostkowego wytwarzania oraz znaczne zwiększenie eksportu,
3) projekty organizacyjnego unowocześniania i udoskonalenia istniejących lub wprowadzenie nowych systemów produkcyjnych i usługowych, zwłaszcza z uwzględnieniem wspomagania informatycznego, automatyzacji i robotyzacji oraz elastycznych systemów produkcji,
4) problemy ochrony zdrowia i środowiska.
§  10.
1. Prezydium Komitetu ustala zadania, ustanawiając stypendia na ich rozwiązanie.
2. Wnioski o ustalenie zadania mogą zgłaszać zainteresowani ministrowie, centralne związki spółdzielcze, Naczelna Organizacja Techniczna, Komitet Wykonawczy Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, centralne instancje socjalistycznych związków młodzieży, jednostki badawczo-rozwojowe, szkoły wyższe, placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk i inne państwowe jednostki organizacyjne oraz twórcy.
3. Wniosek o ustalenie zadania powinien zawierać określenie jego nazwy lub tytułu oraz dokładne omówienie przedmiotu i zakresu zadania, ze szczególnym zwróceniem uwagi na nowoczesność opracowania (wdrożenia), podanie przewidywanych korzyści ekonomicznych, np. z tytułu oszczędności materiałowych, zwiększenia produkcji w jednostkach wymiernych, zwiększenia opłacalności eksportu (w tym ewentualnego eksportu myśli technicznej), oraz innych korzyści istotnych dla zadania.
§  11. Stypendystą może być osoba, która:
1) posiada osiągnięcia naukowe lub techniczne oraz kwalifikacje odpowiednie do wykonania zadania,
2) daje rękojmię twórczego wkładu w realizację programu,
3) zobowiąże się do wykonania zadania.
§  12. Zadanie, na którego realizację przyznaje się stypendium (stypendia), może być powierzone do wykonania jednej lub większej liczbie osób.
§  13.
1. Z wnioskami o powierzenie wykonania zadań określonej osobie (osobom) na zasadach stypendium mogą występować do Prezydium Komitetu:
1) jednostki badawczo-rozwojowe, szkoły wyższe, przedsiębiorstwa państwowe, placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk i towarzystwa naukowe dotowane przez Polską Akademię Nauk - za pośrednictwem organów nadzorujących,
2) stowarzyszenia naukowo-techniczne, organizacje rzemieślnicze i inne organizacje społeczne - za pośrednictwem Naczelnej Organizacji Technicznej,
3) spółdzielnie - za pośrednictwem centralnych związków spółdzielczych,
4) Komitet Wykonawczy Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych,
5) centralne instancje socjalistycznych związków młodzieży.
2. Wnioski o powierzenie wykonania zadania mogą być zgłaszane ponadto przez właściwych ministrów oraz członków Komitetu, a także przez osoby zajmujące się twórczością naukową i techniczną.
§  14.
1. Wniosek o powierzenie wykonania zadania na zasadach stypendium powinien obejmować:
1) program oraz szacunek kosztów i efektów realizacji zadania, a także termin jego realizacji,
2) projekt umowy o realizację zadania oraz projekt umowy stypendialnej,
3) dane dotyczące osoby (osób), której zostanie powierzone wykonanie zadania i z którą ma zostać zawarta umowa stypendialna, oraz jej kwalifikacji i osiągnięć zawodowych oraz innych twórczych osiągnięć,
4) wysokość pobieranego wynagrodzenia w zakładzie pracy zatrudniającym kandydata do stypendium oraz wysokość innych, uzyskiwanych przez niego dochodów - w okresie ostatnich 3 miesięcy przed złożeniem wniosku,
5) wstępną zgodę zainteresowanego na podjęcie się zadania, jego zakładu macierzystego oraz jednostki organizacyjnej,
6) przyrzeczenie udzielenia urlopu bezpłatnego kandydatowi do stypendium przez macierzysty zakład pracy.
2. Program oraz szacunek kosztów i efektów realizacji zadania powinien być uzgodniony z jednostką organizacyjną.
§  15.
1. Minister - Kierownik Urzędu w celu wykonania zadań, o których mowa w § 10 ust. 1, zawiera z właściwymi jednostkami organizacyjnymi umowę o realizację zadania, z uwzględnieniem przedstawionego programu.
2. Podstawą finansowania zadania jest umowa o realizację zadania.
3. W umowie o realizację zadania określa się w szczególności zadanie, osobę (osoby), która podejmuje się jego wykonania na zasadach stypendium, termin realizacji zadania, środki na sfinansowanie kosztów jego realizacji i wypłatę stypendium oraz uprawnienia i obowiązki stypendysty i jednostki organizacyjnej.
4. Koszty realizacji zadania są finansowane ze środków funduszu na zasadach obowiązujących przy finansowaniu centralnych programów badawczo-rozwojowych.
5. W zakresie zaopatrzenia materiałowo-technicznego na realizację zadania stosuje się odpowiednio zasady ustalone dla zamówień rządowych w zakresie nauki i techniki.
§  16.
1. Stypendium przyznaje się w wysokości od 30 000 do 100 000 zł miesięcznie.
2. Przewodniczący Komitetu może zwiększyć wysokość stypendium określoną w ust. 1, zgodnie ze wskaźnikiem wzrostu płac w gospodarce uspołecznionej prognozowanym w centralnym planie rocznym.
§  17.
1. Minister - Kierownik Urzędu na podstawie opinii Prezydium Komitetu i zgodnie z jego wytycznymi przyznaje stypendium i ustala jego wysokość, w szczególności z uwzględnieniem znaczenia zadania dla gospodarki narodowej oraz wysokości dotychczasowego wynagrodzenia i innych dochodów uzyskiwanych przez kandydata do stypendium.
2. Wysokość przyznanego stypendium może być zwiększona, z uwzględnieniem stopnia zwiększenia wysokości stypendium na podstawie § 16 ust. 2.
§  18.
1. Stypendysta jest obowiązany w szczególności do:
1) przejawiania należytej inicjatywy i najwyższej staranności przy wykonywaniu zadań określonych w umowie o realizację zadania,
2) przestrzegania obowiązujących w jednostce organizacyjnej przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony mienia, przepisów przeciwpożarowych oraz ustalonego porządku,
3) przestrzegania tajemnicy państwowej i służbowej,
4) wykonania zadania w okresie nie dłuższym niż 3 lata,
5) umożliwienia kontroli postępów realizacji zadania, przeprowadzanej przez jednostkę organizacyjną, Urząd oraz upoważnione organy kontrolne,
6) przedstawienia wykonanego zadania do odbioru komisji powołanej w tym celu przez Ministra - Kierownika Urzędu.
2. Do odpowiedzialności materialnej stypendystów stosuje się odpowiednio przepisy o odpowiedzialności materialnej pracowników.
3. Stypendysta jest obowiązany nie podejmować w czasie wykonywania zadania żadnego innego zatrudnienia ani zajęcia zarobkowego.
§  19. Szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień stypendysty i jednostki organizacyjnej oraz warunki realizacji programu, z uwzględnieniem postanowień umowy o realizację zadania, określa umowa stypendialna.
§  20.
1. Umowę stypendialną zawiera się po zawarciu umowy o realizację zadania.
2. Stypendium wypłaca jednostka organizacyjna na podstawie umowy stypendialnej, o której mowa w ust. 1.
3. Wypłata stypendium następuje w terminach miesięcznych, na zasadach obowiązujących przy wypłacie wynagrodzeń w jednostce organizacyjnej.
§  21.
1. Zadanie realizuje się w macierzystym zakładzie pracy stypendysty, a jeżeli realizacja zadania w tym zakładzie jest niemożliwa lub niecelowa - w innym uspołecznionym zakładzie pracy.
2. Na wniosek stypendysty macierzysty zakład pracy jest obowiązany udzielić mu urlopu bezpłatnego, stosownie do przyrzeczenia, o którym mowa w § 14 ust. 1 pkt 6.
3. Wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego powinien być zgłoszony przez stypendystę na piśmie, najpóźniej na miesiąc przed terminem rozpoczęcia tego urlopu.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zadanie może być wykonane przez osobę nie korzystającą z urlopu bezpłatnego albo też przez osobę nie będącą pracownikiem. W odniesieniu do osoby nie będącej pracownikiem przepis § 22 ust. 1 stosuje się odpowiednio.
§  22.
1. W zakresie uprawnień do świadczeń z ubezpieczenia społecznego, świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, świadczeń emerytalno-rentowych oraz składek na ubezpieczenie społeczne stypendystę traktuje się tak jak pracownika, a otrzymywane przez niego stypendium jak wynagrodzenie za pracę.
2. Stypendyście korzystającemu z urlopu bezpłatnego przysługują uprawnienia pracownicze przewidziane dla pracowników jednostki organizacyjnej lub uprawnienia, z jakich korzystał w macierzystym zakładzie pracy, jeżeli uprawnienia te byłyby dla niego korzystniejsze, z wyjątkiem:
1) prawa do wynagrodzenia,
2) prawa do nagród z zakładowego funduszu nagród oraz nagród wypłacanych z innych tytułów,
3) prawa do zwolnień od pracy i urlopów oprócz urlopu wypoczynkowego i macierzyńskiego.
3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do stypendystów nie będących pracownikami.
§  23.
1. Macierzysty zakład pracy jest obowiązany zatrudnić stypendystę na takim samym stanowisku lub równorzędnym pod względem rodzaju pracy i wynagrodzenia, jeżeli stypendysta zgłosi się w zakładzie pracy w celu podjęcia zatrudnienia w ciągu 7 dni od zakończenia urlopu bezpłatnego. Niezachowanie tego terminu powoduje wygaśnięcie obowiązku zatrudnienia stypendysty przez macierzysty zakład pracy, chyba że nastąpiło z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy.
2. Okres urlopu bezpłatnego wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze, jeżeli pracownik podejmie zatrudnienie w terminie określonym w ust. 1.
3. Okres urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze, w razie cofnięcia stypendium z przyczyn określonych w § 24 ust. 2 pkt 2 lit. b).
4. Jeżeli stypendysta nie będący pracownikiem podejmie zatrudnienie w ciągu miesiąca od rozwiązania umowy stypendialnej, okres wykonywania zadania na podstawie umowy stypendialnej wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.
§  24.
1. Stypendium może być cofnięte przez Ministra - Kierownika Urzędu, po zasięgnięciu opinii Prezydium Komitetu.
2. Stypendium może być cofnięte:
1) jeżeli przebieg wykonywania zadania przez stypendystę wskazuje, że założony cel, poziom jakości oraz efekty produkcyjne, ekonomiczne i społeczne nie zostaną osiągnięte,
2) w razie:
a) niewykonywania przez stypendystę podstawowych warunków umowy stypendialnej,
b) ciężkiego naruszenia przez stypendystę podstawowych obowiązków, wynikających z przepisu § 18,
c) niezdolności stypendysty do realizacji zadania wskutek choroby lub z innych usprawiedliwionych przyczyn, trwającej dłużej niż 3 miesiące,
d) rozwiązania umowy stypendialnej.
3. Cofnięcie stypendium z przyczyn wymienionych w ust. 2 pkt 2 lit. b) następuje z odpowiednim zastosowaniem zasad obowiązujących przy rozwiązywaniu umów o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.
§  25.
1. Minister - Kierownik Urzędu sprawuje koordynację i nadzór nad zapewnieniem warunków i przebiegiem realizacji zadań w ramach stypendiów.
2. Minister - Kierownik Urzędu przedstawia Prezydium Komitetu w okresach półrocznych informację o stanie i efektach realizacji zadań objętych stypendiami.
§  26. Jeżeli zadanie zostało wykonane przed terminem określonym w umowie i komisja, o której mowa w § 18 ust. 1 pkt 6, stwierdzi osiągnięcie założonego celu, uzyskanie ustalonych w umowie rzeczowych efektów produkcyjnych i ekonomicznych, stypendyście wypłaca się jednorazowo stypendium - za zgodą Ministra - Kierownika Urzędu - za okres do końca terminu wykonania zadania, nie więcej jednak niż za 6 miesięcy.
Rozdział  4

Zmiany w przepisach obowiązujących oraz przepisy końcowe

§  27. W § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 1986 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia oraz gospodarowania środkami centralnych funduszów na rozwój nauki i techniki (Dz. U. Nr 18, poz. 92) skreśla się ust. 1.
§  28. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1987.19.114

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki i wdrażania postępu naukowo-technicznego oraz stypendia na rozwiązywanie zadań badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych o istotnym znaczeniu dla gospodarki narodowej.
Data aktu: 19/06/1987
Data ogłoszenia: 01/07/1987
Data wejścia w życie: 01/07/1987