Nowe wzory sprawozdań dla uczelni wyższych

W Dzienniku Ustaw opublikowano 14 maja 2012 r. rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 25 kwietna 2012 r. w sprawie określenia wzoru rocznego sprawozdania z działalności uczelni albo...

16.05.2012

Określono procedury weryfikacji do SIO

Samorząd terytorialny

W dniu 30 kwietnia 2012 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie procedury weryfikacji dostępu do bazy danych systemu informacji oświatowej...

15.05.2012

Można będzie przywrócić obywatelstwo polskie

Od 15 maja br. wchodzą w życie przepisy umożliwiające przywrócenie obywatelstwa polskiego. Cudzoziemcy będą mogli starać się o obywatelstwo polskie, które w przeszłości posiadali i utracili je przed...

14.05.2012

Rozkład jazdy tylko po weryfikacji

Od 10 maja br. obowiązuje rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy, określające treść rozkładów jazdy, tryb ich...

11.05.2012

Wyższe odsetki od zaległości podatkowych

Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu w dniach 8-9 maja podjęła decyzję o podniesieniu stóp procentowych NBP, tym samym od dnia 10 maja wzrastają stawki odsetek od zaległości podatkowych.

10.05.2012

MEN określi zakres danych przekazywanych do SIO

Resort edukacji przekazał do konsultacji społecznych rozporządzenie określające zakres danych przekazywanych do systemu informacji oświatowej. Ma ono obowiązywać od 1 września 2012 r.

10.05.2012

Nowe formularze w sprawozdaniach statystycznych

W dniu 10 maja 2012 r. wchodzi w życie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 7 marca 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz...

10.05.2012

Za błędy w SIO zapłaci gmina

Jeżeli wprowadzający dane do systemu informacji oświatowej zaniży należną jednostce samorządu kwotę subwencji oświatowej, jednostka nie otrzyma wyrównania.

09.05.2012

Opłaty ewidencyjne bez zmian

Samorząd terytorialny

W dniu 26 kwietnia 2012 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 447), określające wysokość opłaty...

09.05.2012