Wypłata nagrody jubileuszowej ulega przedawnieniu

Samorząd terytorialny

Prawo do nagrody jubileuszowej przedawnia się po upływie 3 lat od dnia jej wymagalności. Zgodnie bowiem z art. 291 1 ustawy z 26.06.1974 r. Kodeks pracy roszczenia ze stosunku pracy ulegają...

13.11.2017

Oferty są jawne od momentu ich złożenia

Zamówienia publiczne

Czy dokonanie wyboru oferty lub unieważnienie postępowania to moment formalnego przekazania informacji do zainteresowanych stron, czy terminem tym jest moment, w którym upływa termin na wniesienie...

13.11.2017

Zakres zadań sekretarza określa dyrektor szkoły

Samorząd terytorialny

Pracownik może zostać sekretarzem szkoły, jeśli spełnia wymagania formalne przewidziane rozporządzeniem do zajmowania tego stanowiska. Co do zakresu zadań sekretarza - określa go pracodawca, czyli...

10.11.2017

Kierownikiem zamawiającego w gminie jest wójt

Samorząd terytorialny

Wójt jako organ gminy określony wprost w ustawie o samorządzie gminnym, spełnia definicję kierownika zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych....

07.11.2017
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski