Włączenie kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie jednostki treningowej i zgrupowania sportowego w sporcie osób z niepełnosprawnościami" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1
z dnia 4 stycznia 2023 r.
w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie jednostki treningowej i zgrupowania sportowego w sporcie osób z niepełnosprawnościami" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Na podstawie art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 226) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia informacje o włączeniu kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie jednostki treningowej i zgrupowania sportowego w sporcie osób z niepełnosprawnościami" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

ZAŁĄCZNIK

INFORMACJE O WŁĄCZENIU KWALIFIKACJI RYNKOWEJ "PROWADZENIE JEDNOSTKI TRENINGOWEJ I ZGRUPOWANIA SPORTOWEGO W SPORCIE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI" DO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KWALIFIKACJI

1. Nazwa kwalifikacji rynkowej
Prowadzenie jednostki treningowej i zgrupowania sportowego w sporcie osób z niepełnosprawnościami

2. Nazwa dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji rynkowej

Certyfikat

3. Okres ważności dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji rynkowej i warunki przedłużenia jego ważności

Certyfikat jest ważny przez 5 lat. Warunkiem przedłużenia certyfikatu jest udokumentowana współpraca z klubem sportowym lub organizacją sportu niepełnosprawnych w zakresie prowadzenia zajęć, konsultacji, obozów w wymiarze min. 150 godzin w ciągu ostatnich 5 lat.

4. Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisany do kwalifikacji rynkowej oraz odniesienie do poziomu Sektorowej Ramy Kwalifikacji

4 poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK), 4 poziom Sektorowej Ramy Kwalifikacji w sektorze sport

5. Efekty uczenia się wymagane dla kwalifikacji rynkowej

Osoba posiadająca kwalifikację posługuje się wiedzą na temat sportu osób z niepełnosprawnościami oraz specyfiki treningu w sporcie dla osób z niepełnosprawnościami uwzględniającego aspekty biologiczne, teorię i metodykę sportu, zasady bezpieczeństwa i kontrolę procesu treningowego. Charakteryzuje zasady i przepisy, sportowy sprzęt wspomagający oraz klasy sportowe w wybranym sporcie dla osób z niepełnosprawnościami objętym programem igrzysk paraolimpijskich lub zarządzanym przez Międzynarodowy Komitet Paraolimpijski. Ocenia zawodnika lub zespół oraz proponuje i uzasadnia klasyfikację zawodnika w wybranym sporcie. Samodzielnie opracowuje konspekt jednostki treningowej oraz plan zgrupowania sportowego dla osób z niepełnosprawnościami lub ze specjalnymi potrzebami w wybranym sporcie. Planuje budżet jednostki treningowej oraz zgrupowania sportowego. Realizuje jednostkę treningową. Dokonuje ewaluacji jednostki treningowej, uwzględniając uczestników i autoewaluację.
Zestaw 1. Podstawy procesu szkoleniowego w sporcie osób z niepełnosprawnościami lub ze specjalnymi potrzebami
Poszczególne efekty uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Omawia sport osób z niepełnosprawnościami - opisuje rodzaje niepełnosprawności, w tym fizyczną, sensoryczną i intelektualną (uszkodzenie narządu ruchu, narządu wzroku, narządu słuchu oraz niepełnosprawność intelektualną),

- opisuje klasyfikacje zawodników w sporcie paraolimpijskim,

- opisuje zasady bezpieczeństwa w sporcie osób z niepełnosprawnościami w odniesieniu do rodzaju niepełnosprawności, sprzętu sportowego i indywidualnego oraz miejsca treningu,

- opisuje sportowy sprzęt wspomagający osoby z niepełnosprawnościami i indywidualny sprzęt medyczny,

- omawia systemy sportu osób z niepełnosprawnościami, w tym paraolimpijski, olimpiady specjalne, niesłyszących,

- omawia ideę ruchu paraolimpijskiego, olimpiad specjalnych, sportu niesłyszących,

- omawia strukturę instytucjonalną sportu osób z niepełnosprawnościami,

- wskazuje źródła wiedzy na temat sportu osób z niepełnosprawnościami,

- omawia zasady kodeksu etycznego w sporcie,

- omawia sposoby naboru zawodników;

- omawia selekcję zawodników.

Omawia biologiczne podstawy treningu osób z niepełnosprawnościami - opisuje pojęcia i procesy z zakresu anatomii, fizjologii wysiłku fizycznego, motoryki i biomechaniki u osób z niepełnosprawnościami,

- opisuje wpływ treningu na zmiany biologiczne zachodzące u osób z niepełnosprawnościami,

- wyjaśnia zasady kontroli i realizacji treningu u osób z niepełnosprawnościami w zakresie biologicznych podstaw,

- omawia wpływ stylu życia, diety i higieny osobistej na cechy sprawności zawodnika.

Omawia podstawy teorii i metodyki sportu osób z niepełnosprawnościami w planowaniu treningu - formułuje cele treningowe,

- klasyfikuje i omawia metody, formy i środki stosowane w treningu,

- opisuje periodyzację treningu sportowego, w tym funkcje i charakterystykę poszczególnych jej elementów,

- opisuje założenia i zasady adaptacji w treningu sportowym,

- omawia metody kontroli w procesie treningowym,

- opisuje znaczenie odnowy biologicznej w procesie treningowym,

- wymienia środki odnowy biologicznej stosowane w procesie treningowym.

Omawia kontrolę procesu treningowego - omawia etapy kontroli procesu treningowego,

- wymienia sposoby oceny stanu rzeczywistego (diagnoza osobnicza, populacyjna, środowiskowa), - opisuje procedurę przeprowadzania i zastosowanie testów sprawności fizycznej i funkcjonalnej.

Zestaw 2. Opracowanie i realizacja planu jednostki treningowej oraz zgrupowania sportowego dla osób z niepełnosprawnościami lub ze specjalnymi potrzebami w wybranym sporcie
Poszczególne efekty uczenia się Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Charakteryzuje wybrany sport dla osób z niepełnosprawnościami - omawia zasady i przepisy,

- omawia sportowy sprzęt wspomagający osoby z niepełnosprawnościami i indywidualny sprzęt medyczny,

- opisuje klasy startowe.

Ocenia zawodnika lub zespół - przeprowadza ocenę stanu rzeczywistego zawodnika lub zespołu na podstawie wywiadu,

- uzupełnia dokumentację zawodnika lub zespołu,

- przedstawia prognozę dla zawodnika lub zespołu na podstawie uzyskanych informacji,

- proponuje i uzasadnia klasyfikacje zawodnika w wybranym sporcie.

Sporządza plan jednostki treningowej - określa cele jednostki treningowej na podstawie pozyskanych informacji,

- przygotowuje konspekt jednostki treningowej zawierający: temat, cel, przybory i przyrządy, miejsce, zakładane efekty, charakterystykę grupy, czas trwania, opis ćwiczeń w poszczególnych częściach (wstępnej, głównej, końcowej),

- opracowuje szacunkowy budżet jednostki treningowej (zasoby osobowe, rzeczowe, finansowe).

Realizuje jednostkę treningową - przeprowadza testy sprawności fizycznej i funkcjonalnej,

- przeprowadza jednostkę treningową zgodnie z konspektem i zasadami metodyki wychowania fizycznego oraz teorii sportu.

Dokonuje ewaluacji jednostki treningowej - podsumowuje przeprowadzoną jednostkę treningową, wskazując jej mocne i słabe strony, - dokonuje oceny uczestników podczas jednostki treningowej,

- dokonuje samooceny zaplanowanej i przeprowadzonej jednostki treningowej.

Omawia zasady bezpieczeństwa w wybranym sporcie osób

z niepełnosprawnościami

- wymienia przeciwwskazania do uczestnictwa w wybranym sporcie,

- opisuje najczęściej występujące urazy i zagrożenia,

- opisuje informacje dotyczące regulaminowego stroju, obuwia i sprzętu, w tym indywidualnego sprzętu medycznego,

- opisuje informacje dotyczące zalecanego stroju, obuwia i sprzętu, w tym indywidualnego sprzętu medycznego.

6. Wymagania dotyczące walidacji i podmiotów przeprowadzających walidację

1. Etap weryfikacji:

1.1. Metody

Na etapie weryfikacji efektów uczenia się wykorzystuje się następujące metody: test teoretyczny, analiza dowodów i deklaracji, obserwacja w warunkach rzeczywistych lub sy-

mulowanych uzupełniona rozmową z komisją walidacyjną, zwaną dalej "komisją".

1.2. Zasoby kadrowe

Weryfikację przeprowadza komisja. Komisja składa się z minimum 3 osób.

Każdy członek komisji musi spełniać następujące warunki:

- posiada minimum kwalifikację pełną na poziomie 6 PRK (licencjat lub inżynier),

- posiada pięcioletnie doświadczenie w szkoleniu sportowym osób z niepełnosprawnościami.

Ponadto minimum jeden członek komisji musi posiadać:

- dziesięcioletnie doświadczenie w pracy dydaktycznej, w tym także w przygotowywaniu i przeprowadzaniu egzaminów w obszarze sportu osób z niepełnosprawnościami,

- dziesięcioletnie doświadczenie w szkoleniu sportowym osób z niepełnosprawnościami w danym sporcie,

- doświadczenie w zakresie działań związanych z wdrażaniem Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

1.3. Sposób organizacji walidacji oraz warunki organizacyjne i materialne

Weryfikacja efektów uczenia się składa się z dwóch części:

- części teoretycznej weryfikowanej za pomocą testu wiedzy lub analizy dowodów i deklaracji uzupełnionej rozmową z komisją,

- części praktycznej weryfikowanej za pomocą analizy dowodów i deklaracji lub obserwacji w warunkach rzeczywistych lub symulowanych uzupełnionej rozmową z komisją. Zaliczenie części teoretycznej jest warunkiem przystąpienia do części praktycznej. W części teoretycznej walidacji podlegają wszystkie efekty uczenia się z zestawu 1 i efekt uczenia się "Charakteryzuje wybrany sport dla osób z niepełnosprawnościami" z zestawu 2. W części praktycznej walidacji sprawdzeniu podlegają wszystkie efekty uczenia się z zestawu 2 oprócz efektu uczenia się "Charakteryzuje wybrany sport dla osób z niepełnosprawnościami".

Instytucja certyfikująca spełnia następujące warunki organizacyjne: posiada porozumienie o współpracy z minimum 10 klubami sportowymi, stowarzyszeniami lub fundacjami w obszarze sportu osób z niepełnosprawnościami, w co najmniej dziesięciu sportach, w zakresie dostępu do uczestników, infrastruktury, sprzętu sportowego, indywidualnego sprzętu medycznego. Instytucja certyfikująca zapewnia możliwość walidacji w wybranym przez kandydata sporcie objętym programem igrzysk paraolimpijskich lub zarządzanym przez Międzynarodowy Komitet Paraolimpijski.

2. Etap identyfikowania i dokumentowania

Instytucja certyfikująca musi zapewnić doradcę walidacyjnego, spełniającego poniższe warunki:

- posiada minimum pięcioletnie doświadczenie w sporcie paraolimpijskim,

- posiada kwalifikację pełną na poziomie co najmniej 6 PRK,

- posiada wiedzę na temat Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i metod walidacji.

Doradca wspierający kandydata w tworzeniu portfolio na potrzeby analizy dowodów nie może zasiadać w komisji prowadzącej weryfikację dla tego konkretnego kandydata.

7. Warunki, jakie musi spełniać osoba przystępująca do walidacji

Do walidacji może przystąpić osoba, która:

- posiada wykształcenie średnie lub średnie branżowe,

- ma ukończone 18 lat.

8. Termin dokonywania przeglądu kwalifikacji

Nie rzadziej niż raz na 10 lat
1 Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej - kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 1946).

Zmiany w prawie

Ustawa o postępowaniach awansowych na uczelniach podpisana

Zmiany w postępowaniach awansowych, obligatoryjne publiczne kolokwia habilitacyjne i dostosowanie przepisów do wprowadzenia nowych dyscyplin nauki – to niektóre ze zmian w nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw, którą w środę podpisał prezydent Andrzej Duda. Zmiany dotyczą władz uczelni, pracowników naukowych i studentów.

Krzysztof Sobczak 26.01.2023
Ceny transferowe - jest łatwiej, ale przepisy trzeba dalej naprawiać

Styczniowe zmiany w przepisach złagodziły niektóre obowiązki podatników dotyczące dokumentowania transakcji między podmiotami powiązanymi. Obszarem, który powinien doczekać się regulacji ustawowej, jest jednak również zastosowanie przepisów o cenach transferowych do podmiotów opodatkowanych estońskim CIT. Brak odpowiednich przepisów powoduje wiele problemów.

Wiesława Moczydłowska 23.01.2023
Zyski z prywatnego najmu od stycznia obowiązkowo objęte ryczałtem

Od tego roku prywatni właściciele mieszkań na wynajem nie mogą już korzystać z zasad ogólnych PIT i rozliczać kosztów uzyskania przychodów i amortyzacji. Obowiązkową formą rozliczenia zysków z najmu jest teraz ryczałt. Płaci się go od przychodu według dwóch stawek - w zależności od wysokości przychodów. Co ważne, o zmianie formy opodatkowania nie trzeba informować urzędu.

Krzysztof Koślicki 18.01.2023
Już obowiązują wyższe stawki za kilometrówkę

Od 17 stycznia 2023 roku nastąpiła zmiana wysokości stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, według których pracodawca pokrywa koszty używania pojazdów prywatnych używanych przez pracowników do celów służbowych. To pierwsza zmiana stawek od 2007 roku. Wymusiła ją inflacja i rosnące koszy eksploatacji pojazdów.

Katarzyna Nocuń 17.01.2023
Rozliczanie podatku u źródła staje się coraz bardziej przyjazne

Styczniowa nowelizacja przepisów podatkowych wprowadziła zmiany w zakresie podatku u źródła. Wydłużono m.in. ważność składanych oświadczeń. Złagodzono także warunek niepobierania przez płatnika podatku od odsetek i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych - bonów i obligacji skarbowych. Zmiany mają szanse uprościć rozliczanie podatku u źródła.

Wiesława Moczydłowska 17.01.2023
Podatek od przerzuconych dochodów obejmie więcej podatników

Zmiany w regulacjach dotyczących podatku od przerzuconych dochodów skutkować mogą tym, że obejmie on większą grupę podatników. Pojawią się również dodatkowe obciążenia podatkowe. Zdaniem ekspertów, spowoduje to wzrost liczby sporów między podatnikami a skarbówką. Już teraz warto zbierać odpowiednią dokumentację od kontrahentów zagranicznych, by potwierdzić brak obowiązku zapłaty podatku.

Wiesława Moczydłowska 12.01.2023
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2023.146

Rodzaj: Obwieszczenie
Tytuł: Włączenie kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie jednostki treningowej i zgrupowania sportowego w sporcie osób z niepełnosprawnościami" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
Data aktu: 04/01/2023
Data ogłoszenia: 01/02/2023
Data wejścia w życie: 01/02/2023