Określenie wysokości narzutu dla prac zleconych planowych, wykonywanych w szkołach wyższych.

M.P.69.4.40
ZARZĄDZENIE
MINISTRÓW: OŚWIATY I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO, ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ, KULTURY I SZTUKI, OBRONY NARODOWEJ ORAZ PRZEWODNICZĄCEGO GŁÓWNEGO KOMITETU KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI
z dnia 27 grudnia 1968 r.
w sprawie określenia wysokości narzutu dla prac zleconych planowych, wykonywanych w szkołach wyższych.
Na podstawie § 12 ust. 1 lit. a) uchwały nr 108 Rady Ministrów z dnia 16 marca 1963 r. w sprawie zasad współpracy pomiędzy szkołami wyższymi i wyższymi szkołami zawodowymi a jednostkami organizacyjnymi gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski z 1967 r. Nr 52, poz. 262) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Wysokość narzutu pobieranego przez szkoły wyższe z tytułu wykonywanych na rzecz jednostek organizacyjnych gospodarki uspołecznionej planowych prac zleconych, wymienionych w § 3 ust. 2 cz. B lit. a) uchwały nr 108 Rady Ministrów z dnia 16 marca 1963 r. w sprawie zasad współpracy pomiędzy szkołami wyższymi i wyższymi szkołami zawodowymi a jednostkami organizacyjnymi gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski z 1967 r. Nr 52, poz. 262), określa się na 75% kosztów robocizny bezpośredniej pracowników opłacanych przez szkołę.
2. Jeżeli jednostką zlecającą jest szkoła wyższa, wykonane prace planowe obciąża się kosztami własnymi nie stosując narzutu.
§  2. Wysokość narzutu, o którym mowa w § 1, może być zmniejszona, gdy jednostka zlecająca udziela jednocześnie szkole wyższej wydatnej pomocy, stosownie do ustaleń § 3 ust. 2 cz. C uchwały wymienionej w § 1 ust. 1. Narzut ten, określony w umowie zawartej pomiędzy zleceniodawcą a wykonawcą, nie może być jednak niższy od kosztów własnych ponoszonych przez wykonawcę. Decyzję w tych sprawach podejmuje rektor.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1969.4.40

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Określenie wysokości narzutu dla prac zleconych planowych, wykonywanych w szkołach wyższych.
Data aktu: 27/12/1968
Data ogłoszenia: 05/02/1969
Data wejścia w życie: 05/02/1969