Wprowadzenie zmian do instrukcji B-IX "Pomiary uzupełniające i aktualizacja map i operatów".

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU GEODEZJI I KARTOGRAFII
z dnia 25 września 1959 r.
o wprowadzeniu zmian do instrukcji B-IX "Pomiary uzupełniające i aktualizacja map i operatów".

Główny Urząd Geodezji i Kartografii podaje do wiadomości, że do wydanej na podstawie art. 8 ust. 1 dekretu z dnia 13 czerwca 1956 r. o państwowej służbie geodezyjnej i kartograficznej (Dz. U. Nr 25, poz. 115) instrukcji B-IX "Pomiary uzupełniające i aktualizacja map i operatów" (Monitor Polski z 1959 r. Nr 27, poz. 128) zostały wprowadzone zarządzeniem nr 36 Prezesa Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii z dnia 7 września 1959 r. następujące zmiany:
1)
w pkt 86 po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5) Projektowanie można uważać za wykonane z wystarczającą dokładnością, jeżeli różnica pomiędzy powierzchnią określoną w założeniach do projektu (żądaną powierzchnią) i każdą wielkością powierzchni, obliczoną na podstawie różnych elementów wyznaczających projektowany obszar (działka), nie przekracza wartości dP, określonej tabelą nr 22 dla danego obszaru. Jako wynikową - przyjmuje się wielkość powierzchni określoną stosownie do wymagań pkt 68 ust. 3 i 4. Wyrównanie należy wykonać w myśl zasad podanych w pkt 89 instrukcji.";

2)
pkt 88 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1) Różnica dwukrotnego obliczenia powierzchni nie powinna przekraczać podanej w tabeli nr 22:

a) wartości dP - przy obliczaniu powierzchni obszarów wymienionych w pkt 85 ust. 1 do 4,

b) wartości 2 dP - przy obliczaniu powierzchni użytków i konturów klasyfikacyjnych (pkt 85 ust. 5).";

3)
w pkt 83 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4) W przypadku projektowania obszaru (działki) o ściśle określonej powierzchni - jako ostateczną i nie podlegającą wyrównaniu przyjmuje się (wykazuje się) powierzchnię, określoną w założeniach projektu bądź przez wnioskodawcę.";

4)
pkt 89 otrzymuje brzmienie:

"1) Sumę jednoimiennych elementów powierzchniowych należy porównać z uprzednio obliczaną i wyrównaną powierzchnią obszaru, w którego skład te elementy wchodzą, a mianowicie:

a) sumę pow. arkuszy z powierzchnią ogólną,

b) sumę pow. kompleksów z powierzchnią arkusza,

c) sumę pow. działek z powierzchnią kompleksu,

d) sumę pow. użytków i konturów klas z powierzchnią działki.

Jeżeli w wyniku pomiaru uzupełniającego lub realizacji projektu będzie sporządzony "Wykaz zmian gruntowych" (pkt 90 ust. 1), to za "uprzednio obliczoną i wyrównaną" należy w pierwszej kolejności uważać powierzchnię "ewidencyjną" danego obszaru, określoną w kolumnie 11 tego wykazu na podstawie danych z operatu ewidencji gruntów.

2) Dopuszczalną przepisem pkt 83 ust. 1 i tabelą nr 22 różnicę porównywanej sumy powierzchni z powierzchnią uprzednio wyrównaną należy rozdzielić proporcjonalnie do wielkości powierzchni sumowanych, z wyjątkiem powierzchni obszarów (działek) określonych w sposób przewidziany przepisem pkt 88 ust. 4, które nie otrzymują poprawek wyrównawczych. Wielkość poprawek wyrównawczych na poszczególne działki nie powinna przekraczać 1/2 dP przewidzianych tabelą nr 22 dla danej działki. Równocześnie z wyrównaniem należy poszczególne powierzchnie zaokrąglić:

a) zaliczone do terenów kat. A, B i C - do 1 m2,

b) zaliczone do terenów kat. D - do 10 m2.

3) W przypadku otrzymania niedopuszczalnych różnic z porównania powierzchni, jak podano w ust. 1, należy sprawdzić obliczenia (pkt 87 ust. 5). Po wykryciu niedokładności obliczenie należy powtórzyć w myśl przepisu pkt 88 ust. 2 i doprowadzić do wymaganej zgodności, po czym wyrównać, jak podano w ust. 2. Powierzchnie "ewidencyjne", które po ich obliczeniu na podstawie danych z poprawnie wykonanego pomiaru uzupełniającego wykazują niedopuszczalne różnice, należy skorygować czerwonym atramentem w kolumnie 11 wykazu zmian gruntowych. Tryb i sposób przeprowadzenia korekty (aktualizacji) danych powierzchniowych w operacie ewidencji gruntów określają przepisy instrukcji o zakładaniu i prowadzeniu ewidencji gruntów."

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021