Sporządzenie bilansu potrzeb inwestycyjnych do 1965 r. i lokalizacji szkół podstawowych w miastach.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA OŚWIATY I PREZESA KOMITETU DO SPRAW URBANISTYKI I ARCHITEKTURY
z dnia 16 lutego 1959 r.
w sprawie sporządzenia bilansu potrzeb inwestycyjnych do 1965 r. i lokalizacji szkół podstawowych w miastach.

W celu zapewnienia niezbędnych terenów pod budowę szkół podstawowych w miastach, a w szczególności w gęsto zabudowanych dzielnicach istniejących miast - na podstawie art. 69 ustawy z dnia 25 stycznia 1958 r. o radach narodowych (Dz. U. Nr 5, poz. 16) zarządza się, co następuje:
§  1.
Inspektoraty oświaty w ścisłej współpracy z architektami miejskimi opracują w terminie do dnia 1 lipca 1959 r. bilans potrzeb inwestycyjnych dla poszczególnych miast do zrealizowania w okresie do 1965 r.
§  2.
Bilans potrzeb inwestycyjnych powinien uwzględniać:
1)
oczekiwaną liczbę młodzieży szkolnej w roku 1965,
2)
zmniejszenie zagęszczenia szkół (zmianowości izb lekcyjnych) w poszczególnych obwodach w ten sposób, aby zmierzając do zapewnienia jednozmianowości nie przekraczać w poszczególnych szkołach zagęszczenia 11/2 oddziału na jedną izbę lekcyjną,
3)
konieczność rezygnacji z nieodpowiednich budynków, które nie nadają się do dalszego użytkowania przez szkoły.
§  3.
Inspektoraty oświaty w ścisłej współpracy z architektami miejskimi w terminie do dnia 1 lipca 1959 r. spowodują wyznaczenie działek pod budowę szkół niezbędnych dla realizacji programu inwestycyjnego wynikającego z bilansu potrzeb na podstawie skorygowanej w razie konieczności sieci szkolnej. Program inwestycyjny powinien być opracowany po uwzględnieniu możliwości rewindykacji budynków szkolnych użytkowanych obecnie w inny sposób. Dokonując korekty sieci szkolnej należy przestrzegać zasady, aby młodzież uczęszczała do szkół znajdujących się na terenie zespołu bloków, w którym zamieszkuje (dotyczy to przede wszystkim dzieci młodszych), a to w celu zabezpieczenia dzieci przed przechodzeniem przez niektóre arterie komunikacyjne.
§  4.
W miastach posiadających opracowane perspektywiczne plany zagospodarowania przestrzennego należy przy ustalaniu lokalizacji opierać się zasadniczo na tych planach, z tym że jeżeli plany te nie zapewniają w pełni zaspokojenia potrzeb, należy przeprowadzić uzupełnienie lokalizacji szkół.
§  5.
W gęsto zabudowanych dzielnicach miast, w których brak jest terenów pod budowę szkół w rozmiarach przewidzianych obowiązującymi normatywami, dopuszcza się odchylenia od normatywów co do wielkości działki, z tym zastrzeżeniem że minimalna powierzchnia działki szkolnej nie może być mniejsza od 2500 m2. W tych przypadkach należy z konieczności realizować budownictwo normatywne etapowo, jeżeli są perspektywy na powiększenie działki bądź jeżeli nie ma możności powiększenia działki w przyszłości - budownictwo nienormatywne, np. szkoły filialne dla młodszych dzieci w pawilonach o kilku izbach lekcyjnych ewentualnie na działkach przy istniejących szkołach. Nie należy jednak budować pawilonów mniejszych niż o 4 izbach lekcyjnych. Budynki takie w razie przeprowadzenia deglomeracji mogłyby być przeznaczone na inne cele lub nawet rozebrane.
§  6.
Opracowany ostatecznie w porozumieniu z kuratorium okręgu szkolnego bilans potrzeb inwestycyjnych wraz z wytypowanymi działkami należy przedstawić prezydium miejskiej rady narodowej do zatwierdzenia, a Ministerstwu Oświaty - do wiadomości.
§  7.
Po zatwierdzeniu przez prezydium miejskiej rady narodowej opracowanego w powyższy sposób bilansu potrzeb oraz wykazu wytypowanych działek - inspektoraty oświaty bądź kuratoria okręgów szkolnych przystąpią bezzwłocznie do załatwienia dokumentacji prawnej dla wszystkich wytypowanych działek.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1959.34.154

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Sporządzenie bilansu potrzeb inwestycyjnych do 1965 r. i lokalizacji szkół podstawowych w miastach.
Data aktu: 16/02/1959
Data ogłoszenia: 22/04/1959
Data wejścia w życie: 22/04/1959