Zasady i tryb powierzania mienia funkcjonariuszom Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 29 grudnia 2004 r.
w sprawie zasad i trybu powierzania mienia funkcjonariuszom Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa i Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Celno-Skarbowej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2349) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Funkcjonariuszowi Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa i Państwowej Straży Pożarnej, zwanemu dalej "funkcjonariuszem", mogą być powierzone, z obowiązkiem zwrotu albo wyliczenia się: środki pieniężne, papiery wartościowe, uzbrojenie, sprzęt techniczny oraz inne mienie niezbędne do wykonywania zadań służbowych.
2. 
Powierzenie mienia, o którym mowa w ust. 1, następuje na podstawie decyzji kierownika jednostki organizacyjnej, będącej dysponentem tego mienia, zwanego dalej "kierownikiem jednostki", za pokwitowaniem, w sposób ustalony w przepisach regulujących zasady gospodarowania mieniem określonego rodzaju, z zastrzeżeniem § 2.
3. 
W pokwitowaniu, o którym mowa w ust. 2, należy wyszczególnić rodzaj, ilość, stan oraz, w miarę potrzeby, cechy indywidualne powierzonego funkcjonariuszowi mienia.
4. 
Funkcjonariusz, któremu powierzono mienie, jest obowiązany zwrócić je w określonym przez kierownika jednostki terminie i w należytym stanie albo wyliczyć się ze sposobu zużycia lub wydania tego mienia.
§  2. 
1. 
Powierzenie mienia, o którym mowa w § 1 ust. 1, funkcjonariuszowi zatrudnionemu w magazynie lub innego rodzaju zamykanym pomieszczeniu, przystosowanym do przechowywania mienia pod bezpośrednim nadzorem tego funkcjonariusza, następuje na podstawie inwentaryzacji przeprowadzonej na pisemne polecenie kierownika jednostki.
2. 
Inwentaryzację, o której mowa w ust. 1, przeprowadza się w ciągu miesiąca od dnia zawiadomienia funkcjonariusza o planowanym powierzeniu mu mienia, z udziałem funkcjonariusza albo osoby przez niego upoważnionej.
§  3. 
W razie przewidywanego zwolnienia funkcjonariusza, o którym mowa w § 2 ust. 1, ze służby albo przeniesienia do innej jednostki organizacyjnej, inwentaryzację przeprowadza się niezwłocznie i kończy nie później niż w ostatnim dniu wykonywania obowiązków służbowych albo w dniu przeniesienia do innej jednostki organizacyjnej.
§  4. 
1. 
W razie niemożności wzięcia udziału w inwentaryzacji z powodu choroby lub innej ważnej przyczyny funkcjonariusz, o którym mowa w § 2 ust. 1, może pisemnie upoważnić inną osobę, która za zgodą kierownika jednostki weźmie za niego udział w inwentaryzacji.
2. 
Jeżeli funkcjonariusz nie bierze udziału w przeprowadzeniu inwentaryzacji i nie wskaże osoby, o której mowa w ust. 1, kierownik jednostki powołuje komisję w trzyosobowym składzie, która przeprowadza inwentaryzację powierzonego mienia.
3. 
Funkcjonariuszowi, o którym mowa w ust. 1, przysługuje prawo wglądu w księgi rachunkowe w zakresie dotyczącym rozliczania powierzonego mu mienia.
§  5. 
Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 marca 2000 r. w sprawie zasad i trybu powierzania mienia funkcjonariuszom Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. poz. 250).
§  6. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264)

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.909 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zasady i tryb powierzania mienia funkcjonariuszom Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej.
Data aktu: 29/12/2004
Data ogłoszenia: 27/04/2022
Data wejścia w życie: 27/01/2005