Fundusz Obsługi Zadłużenia Zagranicznego.

Dz.U.89.6.31
USTAWA
z dnia 15 lutego 1989 r.
o Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego.
Art.  1.
1. Tworzy się Fundusz Obsługi Zadłużenia Zagranicznego, zwany dalej "Funduszem".
2. Do zadań Funduszu należy gromadzenie środków finansowych przeznaczonych na obsługę zadłużenia zagranicznego oraz gospodarowanie tymi środkami.
Art.  2.
1. Fundusz jest państwową jednostką organizacyjną mającą osobowość prawną.
2. Koszty działalności Funduszu są finansowane z dochodów, o których mowa w art. 3.
Art.  3.

Dochodami Funduszu są:

1) dotacje z budżetu centralnego,
2) dochody z zagranicznych pożyczek państwowych,
3) lokaty Banku Handlowego w Warszawie S.A. w Narodowym Banku Polskim, wraz z odsetkami, stanowiące równowartość w walucie polskiej wykorzystanych kredytów zagranicznych,
4) wpływy z tytułu udziału Funduszu w polskich i zagranicznych spółkach, przedsiębiorstwach mieszanych i przedsiębiorstwach wspólnych,
5) wpływy z emisji obligacji oraz z działalności kredytowej,
6) inne wpływy.
Art.  4.
1. Fundusz posiada rachunek dewizowy, na którym są gromadzone środki w walutach obcych:
1) 1 wykupione w polskich bankach dewizowych,
2) nabyte w ramach przetargów walutowych,
3) pochodzące z działalności kredytowej, w tym emisji obligacji,
4) pochodzące z odkupionych należności zagranicznych polskich i zagranicznych przedsiębiorstw i banków,
5) inne wpływy.
2. Środki w walutach obcych są gromadzone na rachunku dewizowym w podziale na wpływy w walutach wymienialnych i niewymienialnych.
Art.  5.
1. Fundusz przeznacza posiadane środki w walucie polskiej i walutach obcych na spłatę zadłużenia zagranicznego oraz finansowanie udzielonych zagranicy kredytów państwowych.
2. W celu zwiększenia dochodów Fundusz może przeznaczyć posiadane środki na:
1) wnoszenie udziałów do spółek krajowych i zagranicznych,
2) nabywanie obligacji i akcji w kraju i za granicą,
3) przeprowadzanie innych operacji finansowych i handlowych w kraju i za granicą.
Art.  6.

Organami Funduszu są Rada Nadzorcza i Dyrektor Generalny.

Art.  7.
1. Rada Nadzorcza liczy od 5 do 7 osób w składzie: przewodniczący oraz członkowie, powoływani i odwoływani przez Ministra Finansów.
2. Dyrektora Generalnego powołuje i odwołuje oraz określa jego wynagrodzenie Minister Finansów, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej.
3. Biuro Funduszu stanowi zespół wykonawczy Dyrektora Generalnego, realizujący zadania związane z działalnością Funduszu.
Art.  8.
1. Do zadań Rady Nadzorczej należy:
1) uchwalanie planów działalności Funduszu,
2) ustalanie kryteriów wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Funduszu,
3) zatwierdzanie wniosków Dyrektora Generalnego w sprawach emisji obligacji oraz warunków zaciągania kredytów przez Fundusz,
4) zgłaszanie innych wniosków i inicjatyw dotyczących gospodarowania Funduszem,
5) ustalanie zasad wynagradzania Dyrektora Generalnego oraz pracowników Biura Funduszu,
6) zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Funduszu i bilansów Funduszu oraz przedstawianie ich Ministrowi Finansów,
7) kontrola działalności Dyrektora Generalnego i Biura Funduszu.
2. Minister Finansów ustala wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej.
Art.  9.
1. Funduszem kieruje Dyrektor Generalny, który powołuje swego zastępcę spośród pracowników Biura Funduszu.
2. Do zadań Dyrektora Generalnego należy w szczególności:
1) opracowywanie planów działalności i przedstawianie ich Radzie Nadzorczej,
2) dokonywanie wyboru przedsięwzięć do finansowania ze środków Funduszu,
3) gospodarowanie środkami Funduszu, a zwłaszcza spłata zadłużenia zagranicznego, udzielanie pożyczek, wnoszenie udziałów, zakup akcji i obligacji - z zastrzeżeniem uprawnień Rady Nadzorczej,
4) składanie Radzie Nadzorczej sprawozdań z działalności,
5) organizowanie Biura Funduszu, zatrudnianie pracowników i ustalanie warunków ich pracy i płac.
3. Dyrektor Generalny udostępnia, na żądanie Rady Nadzorczej, wszelkie dokumenty i materiały dotyczące działalności Funduszu.
Art.  10.
1. Dyrektor Generalny reprezentuje Fundusz na zewnątrz.
2. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Funduszu są upoważnieni:
1) Dyrektor Generalny - samodzielnie,
2) dwie osoby, działające łącznie, spośród pracowników Biura Funduszu, upełnomocnione przez Dyrektora Generalnego.
Art.  11.

Szczegółowe zasady i tryb działania organów Funduszu, zasady jego gospodarki finansowej i sprawozdawczości, a także zatwierdzania bilansów określa statut Funduszu, nadany przez Ministra Finansów.

Art.  12.
1. Fundusz prowadzi księgę zobowiązań i należności Państwa z tytułu zagranicznych kredytów i gwarancji państwowych.
2. Rada Ministrów przedstawia Sejmowi Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej corocznie sprawozdanie z działalności Funduszu jako załącznik do sprawozdań z wykonania budżetu państwa i bilansu płatniczego.
Art.  13.

Dochody z działalności Funduszu zwalnia się z podatku dochodowego.

Art.  14.
1. Jednostki gospodarki uspołecznionej dokonują wpłat należności na Fundusz Obsługi Zadłużenia Zagranicznego tylko za okres do 31 grudnia 1988 r. według zasad określonych w ustawie z dnia 23 grudnia 1985 r. o Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego (Dz. U. Nr 59, poz. 296 i z 1988 r. Nr 1, poz. 1).
2. Saldo Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego, utworzonego na podstawie ustawy, o której mowa w ust. 1, przejmuje Fundusz.
3. Fundusz dokona rozliczenia z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. z tytułu dokonanych przez ten Bank spłat zadłużenia zagranicznego, obsługiwanego przez Fundusz Obsługi Zadłużenia Zagranicznego, utworzony na podstawie ustawy, o której mowa w ust. 1, w terminie do 30 czerwca 1989 r.
Art.  15.

Traci moc ustawa z dnia 23 grudnia 1985 r. o Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego (Dz. U. Nr 59, poz. 296 i z 1988 r. Nr 1, poz. 1).

Art.  16.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

1 Art. 4 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez art. 5 ustawy z dnia 1 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach planowania społeczno-gospodarczego na rok 1990 oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.89.64.389) z dniem 11 grudnia 1989 r.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020