Walka z księgosuszem.

Dz.U.20.94.623
ROZPORZĄDZENIE
z dnia 29 września 1920 r.
Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych w przedmiocie walki z księgosuszem. *
Na mocy art. 1099 i art. 1126 - 1148 Ust. Lek. (Zb. Praw Ces. Ros. Tom XIII wyd. 1905 o środkach zapobiegania i uśmierzania chorób zaraźliwych i stadnych) oraz ustawy b. państwa austrjackiego z dnia 29 lutego 1880 r. Dz. Ust. P. № 37 i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 września 1920 r. Dz. Ust. № 94 poz. 621 zarządzam aż do odwołania co następuje:
Art.  1.

Wzdłuż rzeki Zbrucz od miejscowości Okopy Św. Trójcy aż do miejscowości Ożogowice w Małopolsce, następnie wzdłuż dawnej granicy suchej wschodniej Małopolski aż do rzeki Bug pod Zdżarami, wzdłuż rzeki Bug po Wyszków, dalej w linji prostej od Wyszkowa po Ostrykół następnie wzdłuż rzek Narew, Biebrza aż do miejscowości Ossowiec, wreszcie wzdłuż toru kolejowego Ossowiec-Grajewo zostaje ustanowiona linja graniczna ochronna w celu zapobieżenia księgosuszowi i jego tępienia.

Art.  2.

Na linji granicznej ochronnej, przebiegającej w granicach b. Kongresówki od miejscowości Zdżary po Grajewo obowiązywać będą w tym przedmiocie następujące przepisy:

I. Z obszarów, leżących na wschód od linji ochronnej, nie wolno jest wprowadzać do obszarów leżących na zachód od tej linji bydła rogatego, owiec i kóz.
II. Transport koni i świń przez linję graniczną ochronną z obszarów wschodnich do obszarów położonych na zachód od tej linji dozwolony jest tylko kolejami pod warunkiem, że zwierzęta te będą zaopatrzone w świadectwo, wystawione przez właściwego państwowego lekarza weterynaryjnego a stwierdzające, że są zdrowe i, że w miejscu ich pochodzenia nie panuje żadna choroba zaraźliwa, udzielająca się danemu gatunkowi zwierząt. Nadto zwierzęta te podlegają w miejscu przekroczenia linji granicznej ochronnej t. j. w stacji wchodu oględzinom weterynaryjnym.
III. 1 Transport wszelkich produktów pochodzenia zwierzęcego jako to: mięsa, łoju z wyjątkiem topionego w zamkniętych beczkach, skór, sierści, wełny, kopyt, racic, rogów, jelit, żołądków oraz słomy, siana, ściółki i obornika przez linję graniczną ochronną z obszarów, położonych na zachód od tej linji, jest wzbroniony.

W wypadkach, zasługujących na uwzględnienie, Minister Rolnictwa i Dóbr Państwowych będzie udzielał zezwoleń na transport pewnych rodzajów produktów pochodzenia zwierzęcego względnie paszy z wolnych od zarazy miejscowości zapowietrzonego obszaru przy zachowaniu środków ostrożności, wskazanych w każdym poszczególnym wypadku.

IV. Do ochrony linji granicznej zostaje ustanowiona wojskowa straż graniczna, a mianowicie: wzdłuż granicy suchej-posterunki, złożone z 5-ciu ludzi na przestrzeni 5-ciu kilometrów, a wzdłuż granicy wodnej-takież posterunki na przestrzeni 10 kilometrów.

Posterunki wojskowe na linji granicznej ochronnej mają wykonywać ściśle wszystkie polecenia lekarzy weterynaryjnych, przeznaczonych do tłumienia księgosuszu.

V. W wypadkach ujawnienia na obszarach położonych na zachód od linji granicznej ochronnej zwierząt domowych lub produktów pochodzenia zwierzęcego, wprowadzonych wbrew przepisom niniejszego rozporządzenia z obszaru położonego na wschód od tej linji, będzie obowiązywać następujący tryb postępowania:
a) bydło rogate, owce i kozy tego rodzaju winne być poddane natychmiastowemu ubojowi w najbliższej rzeźni z tem jednak, że uprzednio bydłu rogatemu zostanie w każdym poszczególnym wypadku zmierzona wewnętrzna ciepłota ciała po dwugodzinnym wypoczynku zwierzęcia i o ile ciepłota ciała okaże się wyższą o jeden stopień ponad normalną a oględziny weterynaryjne po rzezi stwierdzą choćby najmniejsze zmiany chorobowe, wzniecające podejrzenie księgosuszu, należy natychmiast sztuki takie w całości wraz ze skórą zniszczyć a rzeźnię poddać gruntownemu odkażeniu. Mięso uznane przez lekarza weterynaryjnego za zdatne do spożycia winno być sprzedane drogą publicznego przetargu dla miejscowego użytku;
b) produkty pochodzenia zwierzęcego mają być bezwzględnie natychmiast zniszczone bez poddania ich badaniu;
c) w wypadkach dokonanego w myśl powyższego przepisu uboju otrzymane ze sprzedaży kwoty będą po pokryciu poniesionych przez władzę interweniującą kosztów i wydatków (koszty uboju, oględzin weterynaryjnych, dezynfekcji, przetargu i t. p.) złożone do depozytu właściwego sądu;
d) nadto winni przekroczenia niniejszego rozporządzenia będą karani stosownie do postanowień art. 138 K. K.
Art.  3.

Na linji granicznej ochronnej, przebiegającej wzdłuż wschodnich granic Małopolski, stosowane być mają nadal obowiązujące tam przepisy, wydane na podstawie ustawy b. państwa austrjackiego z dnia 29 lutego 1880 (Dz. Ust. P. № 37) o zapobieganiu księgosuszowi i jego tępieniu, zmienionej ustawą z dnia 6 sierpnia 1909 (Dz. Ust. P. № 180).

Art.  4.

Na obszarach Województw: Białostockiego i Lubelskiego oraz Małopolski na wschód od Sanu ubój bydła rogatego i cieląt nawet dla własnego użytku dozwolony jest tylko w rzeźniach, pozostających pod nadzorem sanitarno-weterynaryjnym.

Art.  5.

Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Naczelnemu Komisarzowi do walki z księgosuszem w porozumieniu z właściwemi władzami.

Art.  6.

Naczelnemn Komisarzowi do walki z księgosuszem przysługuje w miarę potrzeby prawo przesuwania linji granicznej ochronnej na zachód od linji, wyznaczonej w niniejszem rozporządzeniu, drogą publicznych obwieszczeń oraz doniesień właściwym urzędom wojewódzkim i Ministerstwu Rolnictwa i Dóbr Państwowych.

Art.  7.

Rozporządzenie niniejsze nabiera mocy obowiązującej natychmiast po jego ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

SPROSTOWANIE.

W № 94 w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych w przedmiocie walki z księgosuszem (poz. 623) w art. 2 w ust III w wierszu czwartym słowo "zachód" należy zastąpić słowem "wschód".

* Z dniem 31 grudnia 1920 r. oprócz kordonu weterynaryjnego ochronnego podlega wykorzystaniu do celów walki z księgosuszem kordon Ministerstwa Spraw Wojskowych, przebiegający od południa linję rzeki Strypy, Zborów, Płuchów, Złoczów, Poczapy, Białykamień, Busk, linją Bugu do Brześcia Litewskiego (włącznie), wzdłuż toru kolejowego do Czeremchy i dalej wzdłuż linji kolejowej do Narewki Małej, następnie do przecięcia się z rzeką Narwią pod miejscowością Siemieniówką, stąd przez miejscowość Cisówka, Nowosady do Jałówki, dalej rzeką Swisłoczą do rzeki Niemna, Niemnem do Grodna (wyłącznie), stąd szosą na Augustów - Jeziorki. Kordon powyższy stanowić będzie linję nieruchomego kordonu weterynaryjnego, zabezpieczającego miejscowości, położone na zachód od tej linji, od zasilania zarazy księgosuszu, zgodnie z art. 1 rozporządzenia z dnia 26 listopada 1920 r. w przedmiocie nadzoru sanitarno-weterynaryjnego na linji kordonu, ustanowionego przez Ministerstwo Spraw Wojskowych (Dz.U.20.114.757).
1 Z dniem 6 kwietnia 1921 r. ograniczenia transportu produktów pochodzenia zwierzęcego dotyczą jedynie produktów, pochodzących ze zwierząt przeżuwających a mianowicie: bydła rogatego, owiec i kóz. Do przedmiotów których transport przez linją graniczną ochronną z obszarów, położonych na wschód od tej linji jest wzbroniony, zalicza się także kości w stanie nieprzerobionym i zboże w snopach, zgodnie z § 1 i 2 rozporządzenia z dnia 19 marca 1921 r. uzupełniające rozporządzenia z dn. 29 września 1920 r. w przedmiocie walki z księgosuszem (Dz.U.20.94.623) i z dn. 26 listopada 1920 w przedmiocie nadzoru sanitarno weterynaryjnego na linji kordonu, ustanowionego przez Ministerstwo Spraw Wojskowych (Dz.U.20.114.757) (Dz.U.21.31.190).

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020