Przeprowadzenie 4%-ej Państwowej Pożyczki Premjowej.

Dz.U.20.91.599
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 9 września 1920 r.
w przedmiocie przeprowadzenia 4%-ej Państwowej Pożyczki Premjowej.
Na zasadzie art. 9 ustawy z dnia 16 lipca 1920 r. (Dz. Ust. Rz. P. № 61 z 1920 r. poz. 391) zarządzam w wykonaniu tejże ustawy, co następuje:
Art.  1.

4%-wą Państwową Pożyczkę Premjową wypuszcza się z dniem 1 października 1920 r. w wysokości do 5 miljardów marek polskich.

Obligacje tej pożyczki oznaczone będą siedmiocyfrowemi numerami bieżącemi od 0.000.001 do 5.000.000.

Art.  2.

Losowanie przewidzianej w art. 4 ustawy wygranej w kwocie miljona marek polskich odbywać się będzie we właściwych terminach bez względu na wynik subskrypcji pożyczki.

O ile wygrana padnie na numer obligacji nie sprzedanej, wówczas przypada ona na rzecz Skarbu.

Wygraną otrzymuje posiadacz tej obligacji, której numer wylosowany będzie w sposób określony w art. 3 - 8 niniejszego rozporządzenia.

Art.  3.

Obligacja oznaczona numerem 5.000.000 nie podlega sprzedaży, a numer ten losowaniu tak, że najwyższym numerem, na który może paść wygrana, będzie 4.999.999.

Art.  4. 1

Przeprowadzenie technicznej strony losowania 4%-ej państwowej pożyczki premjowej porucza się Generalnej Dyrekcji Loterji Państwowej. Od dnia 6 października 1923 r. losowanie odbywać się będzie publicznie w Warszawie w lokalu Generalnej Dyrekcji Loterji Państwowej przy ul. Nowy Świat 70 w soboty o godzinie 12-ej w południe.

Art.  5. 2

Losowanie składa się z siedmiu ciągnień. Wylosowane w nich cyfry, zestawione obok siebie w porządku, w jakim zostały wyciągnięte, dają numer obligacji wygrywającej.

W tym celu urzędnik, wyznaczony przez Ministerstwo Skarbu, przed rozpoczęciem losowania wkłada pięć zwitków z cyframi 0, 1, 2, 3 i 4, po uprzedniem okazaniu ich publiczności, każdy do specjalnej pochewki i wrzuca do ruchomego kota loteryjnego. Po zmieszaniu zwitków w pochewkach za pomocą kręcenia koła wyciąga się jeden zwitek. Po wyjęciu z koła pozostałych czterech zwitków wrzuca się, postępując w sposób powyżej wskazany, dziesięć zwitków z cyframi 0, 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8 i 9. Ciągnienie odbywa się w sposób wyżej wskazany. Przy dokonywaniu ciągnienia dalszych cyfr zwitki w pochewkach znajdujące się w kole uzupełnia się zwitkami z cyfrą wylosowanego zwitka.

Przedstawiciel Ministerstwa Skarbu odczytuje każdorazowo, wyciągniętą cyfrę i okazuje zwitek publiczności, po ukończeniu zaś wszystkich siedmiu ciągnień ogłasza numer, na który padła wygrana.

Mieszania i ciągnienia zwitków dokonują publicznie sieroty z ochron, utrzymywanych przez Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności.

Art.  6.

O ile we wszystkich siedmiu ciągnieniach wypadną same zera, wówczas powtarza się ciągnienie siódmej cyfry; o ile wygrana padnie na numer, który już wylosowano w poprzednich ciągnieniach, wówczas zarządza się ponowne ciągnienie wszystkich siedmiu cyfr w sposób przepisany w art. 5.

Urzędowy wykaz numerów wylosowanych w poprzednich ciągnieniach powinien być wyłożony w sali losowania w odpowiedniej ilości egzemplarzy do wglądu publiczności.

Art.  7.

Do końca roku 1920 wylosowuje się wygraną z pośród tej ilości obligacji, którą-dopełnioną do numerów półmiljonowych względnie miljonowych do dnia losowania oddano do sprzedaży.

W tym celu przedstawiciel Ministerstwa Skarbu ogłasza przed rozpoczęciem losowania najwyższy numer, który ma być objęty losowaniem i w związku z tem zarządza wsypanie zwitków z odpowiedniemi cyframi do urny dla pierwszego, ewentualnie drugiego ciągnienia (pierwszej, ewentualnie drugiej cyfry).

Art.  8.

Dzień, miejsce i godzinę losowania, skład Komisji, ilość złożonych do każdej urny (koła) zwitków oraz wyszczególnienie umieszczonych na nich cyfr, wylosowaną w każdem ciągnieniu cyfrę, numer wygrywającej obligacji, ewentualnie zarządzenie powtórnego losowania i jego wynik - notuje się w protokule, który podpisują wszyscy członkowie Komisji.

1 Art. 4:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 15 czerwca 1921 r. (Dz.U.21.56.354) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 lipca 1921 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 22 września 1923 r. (Dz.U.23.100.788) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 października 1923 r.

2 Art. 5 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 30 lipca 1921 r. (Dz.U.21.71.484) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 sierpnia 1921 r.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020