Wykonanie na obszarze b. dzielnicy pruskiej ustawy z dnia 16 lipca 1920 r. o opłatach stemplowych od weksli (Dz. Ust. Rz. P. Nr 83, poz. 553).

Dz.U.20.112.741
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA B. DZIELNICY PRUSKIEJ
z dnia 25 września 1920 r.
celem wykonania na obszarze b. dzielnicy pruskiej ustawy z dnia 16 lipca 1920 r. o opłatach stemplowych od weksli (Dz. Ust. Rz. P. № 83, poz. 553).
Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 16 lipca 1920 r. o opłatach stemplowych od weksli (Dz. Ustaw Rz. P. № 83, poz. 553) zarządzam w porozumieniu z Ministrem Skarbu co następuje:
§  1. (Kasy i władze). Ilekroć w rozporządzeniu niniejszem jest mowa o Kasach Skarbowych, należy za takie aż do utworzenia Kas Skarbowych uważać: kasy Urzędów Celnych i Gł. Urzędów Celnych; podobnie za Urząd Skarbowy Podatków i Opłat Skarbowych należy aż do jego utworzenia uważać: Urząd dla Opłat Stemplowych i Podatku Spadkowego; wreszcie przez Izby Skarbowe aż do ich utworzenia rozumieć należy: Dyrekcje Ceł.
§  2. (Stemple). W braku właściwych znaczków wekslowych można używać ogólnych znaczków stemplowych.
§  3. (Terminy). Ustanowione w ustawie o opłatach stemplowych terminy liczą się w następujący sposób:

Jeśli termin określony jest pewną ilością dni, nie wlicza się do niego dnia, od którego termin biegnie (np. jeśli kto otrzymał 2 października weksel wystawiony zagranicą, termin 8-dniowy, przewidziany w art. 7 ustęp 2 ustawy, upływa z dniem 10 października). Termin, określony pewną ilością lat lub miesięcy, kończy się w dniu, odpowiadającym kalendarzowo temu, od którego termin biegnie (np. termin trzymiesięczny rozpoczynający się 12 października, upływa z dniem 12 stycznia). Jeśli takiego dnia niema w ostatnim miesiącu, kończy się termin w ostatnim dniu tego miesiąca (np. termin 3 miesięczny, rozpoczynający się 31 sierpnia, upływa z dniem 30 listopada).

§  4. (Do art. 1). Jeśli na wekslu, wystawionym pierwotnie bez określenia kwoty długu, podlegającym zatem opłacie, jak gdyby opiewał na 50.000 mk. wpisano dodatkowo - po terminie zakreślonym do uiszczenia opłaty stemplowej - kwotę długu niższą niż 50.000 mk., to okoliczność ta nie zmniejsza wysokości opłaty, przypadającej od sumy 50.000 mk. W przypadku wpisania zaś na wekslu takim kwoty długu wyższej niż 50,000 mk., należy dopłatę opłaty uiścić w sposób wskazany w § 6 niniejszego rozporządzenia.
§  5. (Do art. 6). Waluty zagraniczne przerachowuje się na polską walutę markową podług kursu giełdowego notowanego w Monitorze Polskim w dniu, w którym powstał obowiązek uiszczenia opłaty stemplowej; jeśli w tym dniu nie było notowania, według ostatniego poprzedzającego kursu, nie dłużej jednak jak 3 miesiące wstecz.

Wartość walut zagranicznych, których kurs wogóle nie był notowany w Monitorze Polskim w czasie wyżej podanym, ustala się na podstawie wartości, podanej przez obowiązanego do zapłaty opłaty stemplowej, władza skarbowa może jednak zażądać od płatnika przedstawienia zaświadczenia jednej z giełd czynnych w Polsce, że wartość podana równa się rzeczywistej, lub może ustalić tę wartość w drodze przeprowadzonych z urzędu dochodzeń.

W przypadkach, przewidzianych w art. 1 ustęp 4 i art. 7 ustęp 2 ustawy, za dzień powstania obowiązku do uiszczenia opłaty stemplowej uważa się w celu ustalenia wartości walut zagranicznych - dzień faktycznego uiszczenia tej opłaty; jeśli opłaty w ustawowym terminie 8 dniowym nie uiszczono - ostatni dzień tego terminu.

§  6. (Do art. 9). Opłatę stemplową od weksli uiszcza się z reguły w gotówce przez wniesienie odpowiedniej kwoty do Kasy Skarbowej.

Wpłata następuje 'na podstawie deklaracji, wystawionej w 2 egzemplarzach, która ma zawierać:

1) imię, nazwisko i miejsce zamieszkania płatnika,
2) kwotę wpłacanej - opłaty,
3) cel wpłaty.

W punkcie 3) ma być wyszczególnioną:

a) data wystawienia weksla względnie prolongaty,
b) termin płatności weksla, względnie czas prolongaty,
c) kwota długu wekslowego,
d) imię, nazwisko i miejsce zamieszkania wszystkich osób podpisanych na wekslu, a to w tym chronologicznym porządku, w jakim podpisy poszczególnych uczestników weksla były umieszczane.

Kasa Skarbowa wydaje płatnikowi pokwitowanie wpłaconej kwoty, oraz zaświadcza wpłatę przez umieszczenie na odwrotnej stronie weksla klauzuli: "Opłatę stemplową zapłacono w kwocie mk. .......... fen. ............ (Data, pieczęć, i podpis kasy)".

Od weksli, wystawionych w granicach Rzeczypospolitej (art. 7 ustęp 1), można uiszczać opłatę stemplową również przez naklejenie i skasowanie znaczków stemplowych odpowiedniej wartości przez obowiązanego do zapłaty, a to na odwrotnej stronie weksla u góry począwszy od lewego brzegu, dwa brzegi pierwszego znaczka stemplowego muszą pokrywać się z lewym i górnym brzegiem weksla, a następne znaczki muszą być naklejone bezpośrednio obok poprzedniego znaczka stemplowego, przy górnym brzegu weksla.

Skasowanie znaczków następuje przez przepisanie dolnej ich części klauzulą: "Skasowano dnia ....................... 19 ...... r. (Podpis kasującego)". Część klauzuli powinna wychodzić na papier, otaczający znaczki.

Ten sposób uiszczenia opłaty odnosi się również do weksli, wystawionych w granicach Rzeczypospolitej, płatnych za okazaniem lub w pewien czas po okazaniu, nie ma atoli zastosowania do dalszych opłat stemplowych od takich weksli nie przedstawionych do zapłaty z upływem 3 miesięcy od daty wystawienia (art. 7 ustęp 3), w tym ostatnim bowiem wypadku uiszczenie opłaty następuje wyłącznie gotówką.

Przez naklejenie znaczków stemplowych uiszczać można opłatę stemplową również od prolongat (art. 4 i art. 7 ustęp 4). Znaczki stemplowe nakleja się w tym przypadku w miejscu, w którem ma być umieszczona klauzula prolongacyjna, i kasuje się je przez przepisanie tekstem klauzuli.

Naklejanie znaczków stemplowych w innem miejscu, lub skasowanie ich w inny sposób będzie uważane za niedopełnienie obowiązku uiszczenia opłaty stemplowej.

§  7. (Do art. 11). W przypadkach, uzasadniających zastosowanie art. 11 ustawy - oprócz solidarnej odpowiedzialności, jaką ponoszą osoby wymienione w art. 7 i 8 ustawy za uiszczenie pojedynczej opłaty stemplowej - ulega każda z tych osób z osobna oddzielnej karze pieniężnej. Nakaz płatniczy wydaje w tych przypadkach Urząd Skarbowy Podatków i Opłat Skarbowych.

Urząd ten wydaje również decyzję o nałożeniu kar przewidzianych w art. 11 ustęp 2, 3 i 4, wykonanie jednak decyzji orzekającej karą odebrania upoważnienia handlowego lub przemysłowego, należy do władzy politycznej 1 instancji, w której okręgu ma siedzibę Urząd Skarbowy, orzekający tę karę, a którą w tym celu należy o decyzji zawiadomić.

§  8. (Do art. 12). Przeciw nakazom płatniczym wydanym w przypadkach, przewidzianych w art. 11 ustawy można wnieść odwołanie w przeciągu miesiąca od dnia doręczenia orzeczenia do tej władzy, od której orzeczenie pochodzi. Ostateczną decyzję wydaje Izba Skarbowa.
§  9. (Do art. 13). Uiszczenie opłaty stemplowej przez osobę wymienioną w art. 13 nie uwalnia wcześniejszych uczestników tego weksla od zapłacenia kar pieniężnych w myśl art. 11 ustawy.
§  10. (Do art. 14). Podania o zwrot niewłaściwie uiszczonych opłat stemplowych należy wnosić w razie dokonania opłaty gotówką do Urzędu Skarbowego Podatków i Opłat Skarbowych, mającego siedzibę w tym samym powiecie co Kasa Skarbowa, która opłatę przyjęła, w razie zaś dokonania opłaty znaczkami stemplowemi - do tego Urzędu Skarbowego Podatków i Opłat Skarbowych, w którego okręgu ma petent miejsce zamieszkania.

Decyzję na podania wydaje w pierwszej instancji Urząd Podatków i Opłat Skarbowych, w II zaś i ostatniej instancji - Izba Skarbowa.

Zwrot niewłaściwie uiszczonej kwoty następuje w gotówce.

§  11. (Do art. 16). Przepisy niniejszego rozporządzenia mają również zastosowanie do opłat stemplowych od dokumentów, wymienionych w art. 16 ustawy.
§  12. (Do art. 18). Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie jednocześnie z ustawą.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1920.112.741

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Wykonanie na obszarze b. dzielnicy pruskiej ustawy z dnia 16 lipca 1920 r. o opłatach stemplowych od weksli (Dz. Ust. Rz. P. Nr 83, poz. 553).
Data aktu: 25/09/1920
Data ogłoszenia: 11/12/1920
Data wejścia w życie: 28/09/1920