Akty prawne Dziennik Ustaw z 1980 r. - numer 28

Identyfikator Tytuł aktu
Dz.U.1980.28.132 Opłaty za czynności zespołów adwokackich.
Dz.U.1980.28.131 Zm.: rozporządzenie w sprawie ustalenia stawek procentowych podatku od wynagrodzeń od niektórych rodzajów wynagrodzeń.
Dz.U.1980.28.130 Zryczałtowane opodatkowanie w formie karty podatkowej w 1981 r.
Dz.U.1980.28.129 Zm.: rozporządzenie w sprawie opłaty skarbowej z tytułu wykonywania rzemiosła.
Dz.U.1980.28.128 Emerytury dla kierowców niektórych pojazdów mechanicznych.
Dz.U.1980.28.127 Zm.: rozporządzenie w sprawie ograniczenia pobytu stałego osób zamierzających zamieszkać na terenie m.st. Warszawy.
Dz.U.1980.28.126 Ograniczenie wywozu węgla kamiennego.
Dz.U.1980.28.125 Zm.: rozporządzenie w sprawie zawieszania prawa do emerytury lub renty.
Dz.U.1980.28.124 Dalsze podwyższenie niektórych emerytur i rent.
Dz.U.1980.28.123 Zm.: rozporządzenie w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych.
Dz.U.1980.28.122 Wymiana dokumentów ratyfikacyjnych Protokołu sporządzonego w Moskwie dnia 23 stycznia 1980 r. do Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a...
Dz.U.1980.28.121 ZSRR-Polska. Protokół do Umowy o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisanej w Warszawie dnia 28...
Dz.U.1980.28.120 Ratyfikacja przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji o ochronie fok antarktycznych, sporządzonej w Londynie dnia 1 czerwca 1972 r.
Dz.U.1980.28.119 Konwencja o ochronie fok antarktycznych. Londyn.1972.06.01.
Dz.U.1980.28.118 Ratyfikacja przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji nr 134 Międzynarodowej Organizacji Pracy, dotyczącej zapobiegania wypadkom marynarzy przy...
Dz.U.1980.28.117 Konwencja (nr 134) dotycząca zapobiegania wypadkom marynarzy przy pracy. Genewa.1970.10.30.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020