Emerytury dla kierowców niektórych pojazdów mechanicznych.

Dz.U.80.28.128
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 30 grudnia 1980 r.
w sprawie emerytur dla kierowców niektórych pojazdów mechanicznych.
Na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 1968 r. o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz. U. z 1968 r. Nr 3, poz. 6, z 1972 r. Nr 16, poz. 114 i Nr 53, poz. 341, z 1973 r. Nr 38, poz. 225, z 1974 r. Nr 21, poz. 116 i 117, Nr 47, poz. 280 i Nr 50, poz. 321, z 1975 r. Nr 45, poz. 232 i z 1977 r. Nr 11, poz. 43) zarządza się, co następuje:
§  1. Rozporządzenie stosuje się do pracowników zatrudnionych na stanowiskach:
1) kierowców samochodów ciężarowych o dopuszczalnym ciężarze całkowitym powyżej 3,5 tony oraz pojazdów członowych i ciągników samochodowych balastowych,
2) kierowców autobusów o liczbie miejsc siedzących większej niż 15,
3) kierowców trolejbusów i motorniczych tramwajów,
4) kierowców pojazdów uprzywilejowanych w ruchu w rozumieniu przepisów w sprawie ruchu na drogach publicznych,

zwanych dalej "kierowcami".

§  2.
1. Kierowcom przysługuje prawo do emerytury po osiągnięciu wieku:
1) w roku 1981 - 64 i 63 lat mężczyźni oraz 59 i 58 lat kobiety,
2) w roku 1982 i w latach następnych - 62, 61 i 60 lat mężczyźni oraz 57, 56 i 55 lat kobiety.
2. Kierowcom, którzy zostali uznani za niezdolnych do wykonywania zawodu kierowcy ze względu na stan zdrowia, przysługuje prawo do emerytury, jeżeli osiągnęli wiek: co najmniej 60 lat mężczyźni i 55 lat kobiety.
§  3.
1. Prawo do emerytury przysługuje kierowcy, który:
1) ma okres zatrudnienia wynoszący co najmniej 25 lat dla mężczyzn i 20 lat dla kobiet, w tym co najmniej 15 lat na stanowisku kierowcy,
2) wiek określony w § 2 osiągnął w czasie zatrudnienia lub w ciągu 5 lat po ustaniu zatrudnienia.
2. Do okresu pracy na stanowisku kierowcy, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, wlicza się również okresy pracy zaliczonej do pierwszej kategorii zatrudnienia.
3. Warunek określony w ust. 1 pkt 2 nie jest wymagany od kierowcy, który ma okres zatrudnienia: 35 lat mężczyzna i 30 lat kobieta, w tym co najmniej 15 lat na stanowisku kierowcy.
§  4.
1. Okresy pracy na stanowisku kierowcy stwierdza zakład pracy na podstawie posiadanych dokumentów. W razie braku dokumentów okresy takie stwierdza się na podstawie innych dowodów.
2. Zakłady pracy obowiązane są prowadzić dokładną ewidencję okresów zatrudnienia na stanowiskach objętych rozporządzeniem.
§  5. Niezdolność do wykonywania zawodu kierowcy stwierdza się na podstawie orzeczeń wydawanych w trybie przewidzianym dla przeprowadzania badań lekarskich kierowców w myśl przepisów w sprawie ruchu na drogach publicznych.
§  6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1980.28.128

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Emerytury dla kierowców niektórych pojazdów mechanicznych.
Data aktu: 30/12/1980
Data ogłoszenia: 31/12/1980
Data wejścia w życie: 31/12/1980