Politykę przestrzenną gminy tworzą jej organy

Budownictwo

Jedną z podstawowych zasad w planowaniu przestrzennym jest zasada samodzielności planistycznej gminy. Oznacza ona, że to organy gminy, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, tworzą politykę...

12.10.2016

Cena jako jedyne kryterium oceny ofert w postępowaniu

Zamówienia publiczne

Zamawiający może ustanowić cenę jako jedyne kryterium oceny ofert w postępowaniu, jeśli określił w opisie przedmiotu zamówienia standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech...

12.10.2016

MRPiPS: program Senior-WIGOR będzie programem Senior+

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że w 2017 roku program Senior–WIGOR zostanie przekształcony w program „Senior +”. Zostaną także wprowadzone zmiany w programie,...

12.10.2016

Tylko co piąty kandydat zdał egzamin notarialny

Prawnicy

Do egzaminu notarialnego, który odbył się dniach 6 8 września 2016 r. przystąpiło łącznie 322 osób. Pozytywnie zaliczyło go 65 osób, co stanowi 20 proc. ogółu zdających. To wynik niższy od...

12.10.2016

"Personel Plus": nowy paradygmat środowiska pracy

BHP

Charakter dzisiejszych środowisk pracy bardzo szybko się zmienia. Obecnie wiele osób pracuje zdalnie, nieraz przez większą część czasu pracy, czego najbardziej widocznym rezultatem są puste biura z...

11.10.2016

UTK: w 2015 r. mniej wypadków na przejazdach kolejowych

BHP

Z 216 w 2014 r. do 208 w 2015 r. spadła liczba wypadków na przejazdach kolejowych, wzrosła zaś liczba ofiar tych wypadków w stosunku do 2014 r. z 43 do 55 osób - wynika z raportu Urzędu Transportu...

11.10.2016

SIO tylko z centralną bazą danych

Ministerstwo Edukacji Narodowej pracuje nad nową architekturą Systemu Informacji Oświatowej. Przepisy mają obowiązywać od sierpnia 2017 r.

11.10.2016