Zaległość w VAT nie wymaga czynnego żalu

Skoro doszło do opóźnienia w fakturowaniu i zaniżenia zaliczki na podatek dochodowy, to niestety trzeba złożyć czynny żal. Czynnego żalu nie wymaga zaległość w VAT, gdyż tutaj jego funkcję pełni...

30.08.2017

Gmina nie może odstąpić od odbioru odpadów zielonych

Samorząd terytorialny

Gmina może ograniczyć ilość i częstotliwość odpadów zielonych odbieranych sprzed posesji, zgodnie z art. 6r ust. 3a i 3b ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ale nie...

30.08.2017

6 planowanych zmian w kodeksie pracy

Prezydent skierował do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Celem projektu jest wprowadzenie zmian ułatwiających pracownikom realizację uprawnień...

29.08.2017