Pytanie:
Z jakiego źródła dochodów budżetu urzędu gminy można sfinansować opracowanie programu ochrony środowiska?

Odpowiedź:
Program ochrony środowiska może zostać sfinansowany z dochodów własnych gminy.

Uzasadnienie:
Dochody gminy to środki pieniężne, które gmina gromadzi sama albo dostaje w formie różnych dotacji i subwencji z budżetu państwa. Źródła dochodów własnych określone są w art. 4 ustawy z 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – u.d.j.s.t. Zatem dochodami własnymi nie są subwencje i dotacje, łącznie udziałami we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych.

Należy jednak mieć na uwadze, że niektóre dochody własne mogą być przeznaczane wyłącznie na określone cele. Na przykład: środki uzyskane z opłat za sprzedaż alkoholu samorządy gminne mogą przeznaczać wyłącznie na takie działania, które zostały przewidziane gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programem przeciwdziałania narkomanii. Na potrzeby sporządzenia Programu nie można również wykorzystać środków pochodzących z opłat i kar środowiskowych, za pomocą których można sfinansować zadania ekologiczne wskazane w art. 400a ust. 1 w zw. z art. 403 ust. 2 ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska.

W świetle tego co na wstępie, na sporządzenie programu nie można przeznaczać dotacji celowych otrzymanych na realizację zadań zleconych lub zadań własnych udzielanych z budżetu państwa czy subwencji przeznaczonych na konkretny cel (np. na oświatę). Można jednak wykorzystać środki pochodzące z podatków lub opłat lokalnych lub dochodów uzyskiwanych przez gminne jednostki budżetowe wskazane w art. 4 u.d.j.s.t. 

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami