Pytanie:
Czy nauczyciel czynny zawodowo (pracuje w szkole w pełnym wymiarze), który jednocześnie pełni funkcję radnego w organie prowadzącym, może startować w konkursie na stanowisko dyrektora szkoły, w której pracuje i dla której organem prowadzącym jest jednostka samorządowa, w której pełni funkcję radnego. Czy istnieje konflikt interesów? Czy osoba ta powinna wcześniej zrezygnować z funkcji radnego?

Odpowiedź:
Nauczyciel, może wystartować w konkursie na dyrektora szkoły, dla której organem prowadzącym jest gmina w której nauczyciel ten jest radnym, jednak jeżeli w wyniku konkursu zostanie on wyłoniony na stanowisko dyrektora, to będzie musiał zrezygnować z mandatu radnego, lub z funkcji dyrektora szkoły.

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 24b ust. 1 ustawy z 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym - dalej u.s.g., osoba wybrana na radnego nie może wykonywać pracy w ramach stosunku pracy w urzędzie gminy, w której uzyskała mandat, oraz wykonywać funkcji kierownika lub jego zastępcy w jednostce organizacyjnej tej gminy. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu osoba ta obowiązana jest złożyć wniosek o urlop bezpłatny w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów przez właściwy organ wyborczy.

Biorąc pod uwagę, że jednostką organizacyjną gminy o której mowa w w/w przepisie, jest m.in. szkoła, dana osoba nie może więc jednocześnie wykonywać mandatu radnego gminy i dyrektora szkoły dla której organem prowadzącym jest ta sama gmina, w której sprawuje on swój mandat.

W świetle powyższego, należy przyjąć, że radny może zgłosić swoja kandydaturę w konkursie na stanowisko dyrektora szkoły, dla której organem prowadzącym jest gmina, w której sprawuje on mandat radnego. Jeżeli jednak, w wyniku konkursu zostanie on wyłoniony na stanowisko dyrektora szkoły, to wówczas, będzie zobligowany do zrzeczenia się mandatu radnego, lub zrezygnowania z pełnienia funkcji dyrektora szkoły. Jak bowiem wyżej wskazano, w świetle art. 24b ust. 1 u.s.g., nie można łączyć funkcji radnego gminy i dyrektora szkoły w tej gminie (gdy organem prowadzącym tej szkoły jest gmina, w której osoba ta wykonuje mandat radnego). 

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Artykuł pochodzi z programu Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami