Za chorobę zawodową uważa się chorobę wymienioną w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy, lub wywołał ją sposób wykonywania pracy (art. 235(1) Kodeksu pracy).


Podejrzenie choroby zawodowej właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu i właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy może zgłosić:

– pracodawca zatrudniający pracownika, u którego podejrzewa się chorobę zawodową;

– lekarz podmiotu właściwego do rozpoznania choroby zawodowej (kieruje w takim przypadku na badania w celu wydania orzeczenia o rozpoznaniu lub braku podstaw do rozpoznania choroby zawodowej);

– lekarz dentysta, który podczas wykonywania zawodu powziął takie podejrzenie u pacjenta (kieruje w takim przypadku na badania w celu wydania orzeczenia o rozpoznaniu lub braku podstaw do rozpoznania choroby zawodowej);

– pracownik lub były pracownik, który podejrzewa, że występujące u niego objawy mogą wskazywać na taką chorobę  (pracownik aktualnie zatrudniony zgłasza podejrzenie za pośrednictwem lekarza sprawującego nad nim profilaktyczną opiekę zdrowotną).