Malezja-Polska. Umowa o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu. Warszawa.1977.09.16.

Dz.U.79.10.62
UMOWA
między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Malezji o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu,
podpisana w Warszawie dnia 16 września 1977 r.
W imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

RADA PAŃSTWA

POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 16 września 1977 roku została podpisana w Warszawie Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Malezji o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu w następującym brzmieniu:

UMOWA

między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Malezji o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu.

Rząd Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rząd Malezji, powodowane chęcią zawarcia Umowy o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, uzgodniły, co następuje:

Artykuł  1

Zakres podmiotowy.

Niniejsza umowa dotyczy osób, które mają miejsce zamieszkania lub siedzibę w jednym lub w obu Umawiających się Państwach.

Artykuł  2

Podatki, których dotyczy umowa.

1.  Do podatków, których dotyczy niniejsza umowa, należą:

a) w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej:

- podatek dochodowy;

- podatek od wynagrodzeń;

- podatek wyrównawczy;

(zwane dalej podatkami polskimi);

b) w Malezji:

- podatek dochodowy i podatek od nadwyżki zysków;

- dodatkowe podatki dochodowe, to znaczy podatek od dochodu z produkcji cyny, podatek od rozwoju gospodarczego i podatek od dochodu z przemysłu drzewnego oraz

- podatek od dochodów z produkcji przetworów ropy naftowej;

(zwane dalej podatkami malezyjskimi).

2.  Niniejsza umowa będzie miała także zastosowanie do wszystkich podatków takiego samego lub podobnego rodzaju, które po podpisaniu niniejszej umowy będą wprowadzone obok istniejących podatków lub w ich miejsce. Właściwe władze Umawiających się Państw będą informowały się wzajemnie o każdych zasadniczych zmianach, jakie zaszły w ich ustawodawstwach podatkowych.
Artykuł  3

Ogólne definicje.

1.  W rozumieniu niniejszej umowy, jeżeli z jej treści nie wynika inaczej:

a) określenie "Polska" oznacza Polską Rzeczpospolitą Ludową i obejmuje każdy region przyległy do wód terytorialnych Polski, który zgodnie z prawem międzynarodowym został określony bądź może zostać określony przez ustawodawstwo polskie jako rejon, w którym prawa Polski odnoszące się do dna morskiego i jego podglebia oraz ich zasobów naturalnych mogą być wykonywane;

b) określenie "Malezja" oznacza Federację Malezji i obejmuje każdy rejon przyległy do wód terytorialnych Malezji, który zgodnie z prawem międzynarodowym został określony bądź może zostać określony przez ustawodawstwo malezyjskie jako rejon, w którym prawa Malezji odnoszące się do dna morskiego i jego podglebia oraz ich zasobów naturalnych mogą być wykonywane;

c) określenia "Umawiające się Państwo" i "drugie Umawiające się Państwo" oznaczają odpowiednio Polskę i Malezję;

d) określenie "osoba" ma takie znaczenie, jakie nadaje mu ustawodawstwo podatkowe każdego z Umawiających się Państw;

e) określenie "spółka" oznacza osobę prawną lub jednostkę prawną, która dla opodatkowania traktowana jest jako osoba prawna przez ustawodawstwo podatkowe każdego z Umawiających się Państw;

f) określenie "podatek" oznacza podatek polski lub podatek malezyjski odpowiednio do treści przepisu;

g) określenia "przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa" i "przedsiębiorstwo drugiego Umawiającego się Państwa" oznaczają odpowiednio przedsiębiorstwo prowadzone przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w jednym Umawiającym się Państwie i przedsiębiorstwo prowadzone przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie;

h) określenie "właściwe władze" oznacza:

- w Polsce - Ministra Finansów lub jego upoważnionego przedstawiciela;
- w Malezji - Ministra Finansów lub jego upoważnionego przedstawiciela.
2.  Przy stosowaniu niniejszej umowy przez Umawiające się Państwo, jeżeli z treści przepisu nie wynika inaczej, każde określenie o ile nie zostało zdefiniowane inaczej ma takie znaczenie, jakie przyjmuje się według prawa danego Państwa w zakresie podatków, które są przedmiotem niniejszej umowy.
Artykuł  4

Miejsce zamieszkania dla celów podatkowych.

1.  W rozumieniu niniejszej umowy:

a) określenie "osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie" oznacza

- w przypadku Polski osobę, która ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce i podlega podatkom polskim;

- w przypadku Malezji osobę, która ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w Malezji i podlega podatkom malezyjskim;

b) określenia "osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie" i "osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie" oznaczają osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce lub osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Malezji odpowiednio do treści przepisu.

2.  Jeżeli stosownie do postanowień ustępu 1 osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania w obu Umawiających się Państwach, wówczas stosuje się następujące zasady:

a) osobę uważa się za mającą miejsce zamieszkania w tym Umawiającym się Państwie, w którym ma ona stałe miejsce zamieszkania. Jeżeli ma ona stałe miejsce zamieszkania w obu Umawiających się Państwach, wówczs uważa się ją za mającą miejsce zamieszkania w tym Umawiającym się Państwie, z którym ma ściślejsze powiązania osobiste i gospodarcze (ośrodek interesów życiowych);

b) jeżeli nie można ustalić, w którym Umawiającym się Państwie osoba ma ściślejsze powiązania osobiste i gospodarcze albo jeżeli nie ma ona stałego miejsca zamieszkania w żadnym z Umawiających się Państw, wówczas uważa się ją za mającą miejsce zamieszkania w tym Umawiającym się Państwie, w którym zwykle przebywa;

c) jeżeli przebywa ona zazwyczaj w obydwu Umawiających się Państwach lub nie przebywa zazwyczaj w żadnym z nich, wówczas będzie ona uważana za mającą miejsce zamieszkania w tym Umawiającym się Państwie, którego jest obywatelem;

d) jeżeli sytuacji tej osoby nie można uregulować zgodnie z postanowieniami poprzedzających ustępów, właściwe władze Umawiających się Państw rozstrzygają zagadnienie w drodze wzajemnego porozumienia.

3.  Jeżeli stosownie do ustępu 1 osoba nie będąca osobą fizyczną ma siedzibę w obu Umawiających się Państwach, uważa się ją za mającą siedzibę w tym Umawiającym się Państwie, w którym znajduje się miejsce jej faktycznego zarządu.
Artykuł  5

Zakład.

1.  W rozumieniu niniejszej umowy określenie "zakład" oznacza stałą placówkę, w której całkowicie lub częściowo wykonuje się działalność przedsiębiorstwa.
2.  Określenie "zakład" obejmuje w szczególności:
a) miejsce zarządzania;
b) filię;
c) biuro;
d) zakład fabryczny;
e) warsztat;
f) kopalnię, źródło ropy naftowej lub gazu, kamieniołom albo inne miejsce wydobywania bogactw naturalnych oraz miejsce wyrębu drzewa lub uzyskiwania innych produktów leśnych;
g) gospodarstwo rolne lub plantację.
3.  Nie stanowią zakładu:
a) placówki, które służą wyłącznie do składowania, wystawiania albo wydawania dóbr albo towarów przedsiębiorstwa;
b) zapasy dóbr albo towarów przedsiębiorstwa, utrzymywanych wyłącznie w celu składowania, wystawiania lub wydawania;
c) zapasy dóbr albo towarów przedsiębiorstwa, utrzymywanych wyłącznie w celu obróbki lub przerobu przez inne przedsiębiorstwo;
d) stałe placówki utrzymywane wyłącznie w celu zakupu dóbr lub towarów albo w celu uzyskiwania informacji dla przedsiębiorstwa;
e) stałe placówki utrzymywane wyłącznie w celu reklamy, dostarczania informacji, prowadzenia badań naukowych lub wykonywania podobnej działalności o charakterze przygotowawczym lub pomocniczym dla przedsiębiorstwa.
4.  Uważa się, że przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa posiada zakład w drugim Umawiającym się Państwie, jeżeli prowadzi działalność zarobkową w tym drugim Umawiającym się Państwie, polegającą na organizowaniu działalności zawodowych artystów, o której mowa w artykule 16.
5.  Jeżeli osoba, z wyjątkiem niezależnego przedstawiciela w rozumieniu ustępu 6, działa w Umawiającym się Państwie dla przedsiębiorstwa drugiego Umawiającego się Państwa, uważa się, iż w tym pierwszym Państwie istnieje zakład, jeżeli osoba ta:

a) posiada pełnomocnictwo w pierwszym wymienionym Umawiającym się Państwie do zawierania umów w imieniu przedsiębiorstwa i pełnomocnictwo w tym Umawiającym się Państwie zwykle wykonuje, chyba że jej działalność ogranicza się tylko do zakupu dla przedsiębiorstwa dóbr albo towarów;

b) nie ma ona takiego pełnomocnictwa, lecz zwykle utrzymuje w tym pierwszym Umawiającym się Państwie zapasy dóbr lub towarów, które są wykorzystywane w celu stałych dostaw dóbr lub towarów w imieniu tego przedsiębiorstwa.

6.  Nie będzie uważać się przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa za posiadające zakład w drugim Umawiającym się Państwie tylko z tego powodu, że wykonuje tam czynności przez maklera, komisanta albo jakiegokolwiek innego niezależnego przedstawiciela, o ile te osoby działają w ramach swojej zwykłej działalności.
7.  Sam fakt, że spółka mająca siedzibę w Umawiającym się Państwie kontroluje lub jest kontrolowana przez spółkę mającą siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie albo tam wykonującą swoje czynności (przez posiadanie tam zakładu albo w inny sposób), nie wystarcza, aby jakąkolwiek z tych spółek uważać za zakład drugiej spółki.
Artykuł  6

Dochody z nieruchomości.

1.  Dochody z majątku nieruchomego podlegają opodatkowaniu w tym Umawiającym się Państwie, w którym ten majątek jest położony.
2.  Określenie "majątek nieruchomy" rozumie się według prawa Umawiającego się Państwa, w którym majątek ten jest położony. Określenie to obejmuje w każdym przypadku przynależność do majątku nieruchomego, żywy i martwy inwentarz gospodarstw rolnych i leśnych, prawa, do których zastosowanie mają przepisy prawa rzeczowego, prawa użytkowania majątku nieruchomego, jak również prawa do zmiennych lub stałych świadczeń z tytułu eksploatacji albo prawa do eksploatacji zasobów mineralnych, źródeł ropy naftowej lub gazu, kamieniołomów i innych miejsc wydobywania zasobów naturalnych lub miejsc zbiórki drzewa i innych produktów leśnych. Statki, barki oraz samoloty nie stanowią majątku nieruchomego.
3.  Postanowienia ustępu 1 stosuje się do dochodów z bezpośredniego użytkowania, najmu, jak również każdego innego rodzaju użytkowania majątku nieruchomego.
4.  Postanowienia ustępów 1 i 3 stosuje się również do dochodów z majątku nieruchomego przedsiębiorstwa i do dochodu z majątku nieruchomego, który służy do wykonywania wolnego zawodu.
Artykuł  7

Zyski i dochody z przedsiębiorstw.

1.  Dochody lub zyski z przedsiębiorstw Umawiającego się Państwa mogą podlegać opodatkowaniu tylko w tym Umawiającym się Państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność w drugim Umawiającym się Państwie przez położony tam zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo wykonuje działalność w ten sposób, zyski lub dochody przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w drugim Umawiającym się Państwie, jednak tylko w takiej mierze, w jakiej mogą być przypisane temu zakładowi.
2.  Jeżeli przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa wykonuje działalność w drugim Umawiającym się Państwie przez położony tam zakład, to w każdym Umawiającym się Państwie należy przypisać temu zakładowi taki dochód lub takie zyski, które mógłby on osiągnąć, gdyby wykonywał taką samą lub podobną działalność, w takich samych lub podobnych warunkach jako samodzielne przedsiębiorstwo i był całkowicie niezależny w stosunkach z przedsiębiorstwem, którego jest zakładem.
3.  Przy ustalaniu dochodów lub zysków zakładu dopuszcza się odliczenie nakładów ponoszonych dla tego zakładu, włącznie z kosztami zarządzania i ogólnymi kosztami administracyjnymi, które podlegałyby odliczeniu, gdyby zakład ten był oddzielnym przedsiębiorstwem, w takim stopniu, w jakim nakłady takie mogą być przypisane temu zakładowi, niezależnie od tego, czy powstały w tym państwie, w którym zakład jest położony, czy gdzie indziej.
4.  Nie można przypisać zakładowi dochodu lub zysku tylko z tytułu samego zakupu dóbr lub towarów przez ten zakład dla przedsiębiorstwa.
5.  Jeżeli w dochodach lub zyskach mieści się jakikolwiek dochód lub zysk, który został odrębnie uregulowany w innym artykule niniejszej umowy, postanowienia tego artykułu nie zostają naruszone przez postanowienia niniejszego artykułu.
Artykuł  8

Przedsiębiorstwa powiązane.

Jeżeli:

a) przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu, kontroli lub w kapitale przedsiębiorstwa drugiego Umawiającego się Państwa albo

b) te same osoby bezpośrednio lub pośrednio biorą udział w zarządzaniu, kontroli lub kapitale przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa i przedsiębiorstwa drugiego Umawiającego się Państwa,

i w jednym i drugim przypadku między dwoma przedsiębiorstwami w zakresie ich stosunków handlowych lub finansowych zostaną umówione lub narzucone warunki, które różnią się od warunków, które by ustaliły między sobą niezależne przedsiębiorstwa, wówczas dochody lub zyski, które osiągałoby jedno z przedsiębiorstw bez tych warunków, ale z powodu tych warunków ich nie osiągnęło, mogą być uznane za dochody lub zyski tego przedsiębiorstwa i odpowiednio opodatkowane.

Artykuł  9

Transport morski i powietrzny.

1.  Dochód osiągnięty przez przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa z eksploatacji w komunikacji międzynarodowej statków lub samolotów może podlegać opodatkowaniu tylko w tym Umawiającym się Państwie.
2.  Postanowienia ustępu 1 dotyczą również dochodów pochodzących z uczestnictwa w umowie poolowej, we wspólnym przedsiębiorstwie lub w międzynarodowym związku eksploatacyjnym.
3.  W rozumieniu niniejszej umowy określenie "transport międzynarodowy" oznacza przewóz statkiem lub samolotem będącym w użytkowaniu przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa, który nie jest przewozem wykonywanym wyłącznie między miejscami położonymi w drugim Umawiającym się Państwie.
Artykuł  10

Dywidendy.

1.  Dywidendy wypłacone przez spółkę mającą siedzibę w Umawiającym się Państwie będą traktowane jako pochodące z tego Umawiającego się Państwa.
2.  Dywidendy, które płaci spółka mająca siedzibę w Polsce osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Malezji i podlegającej malezyjskiemu podatkowi od dywidend, będą zwolnione od każdego podatku w Polsce, jaki jest pobierany od dywidend obok podatku pobieranego od dochodu spółki.
3.  Dywidendy, które płaci spółka mająca siedzibę w Malezji osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce i podlegającej polskiemu podatkowi od dywidend, będą zwolnione od każdego podatku w Malezji, jaki jest pobierany od dywidend obok podatku pobieranego od dochodu spółki, pod warunkiem że postanowienia niniejszego ustępu nie będą sprzeczne z ustawodawstwem malezyjskim, na podstawie którego podatek od dywidendy wypłaconej przez spółkę mającą siedzibę w Malezji, od której to dywidendy został odjęty lub jest uważany za odjęty podatek malezyjski, może być pobrany zgodnie ze stopą podatkową wyliczoną w następnym roku wymiarowym po tym, w którym dywidenda została wypłacona.
4.  Jeżeli spółka, której siedziba znajduje się w Umawiającym się Państwie, osiąga zyski albo dochody z drugiego Umawiającego się Państwa, wówczas to drugie Państwo nie może obciążać podatkiem dywidend, które ta spółka płaci osobom nie mającym miejsca zamieszkania lub siedziby w tym drugim Państwie, ani też obciążać zysku spółki podatkiem od nie wydzielonego zysku spółki, bez względu na to, czy te dywidendy czy nie wydzielone zyski stanowią w części lub całości, zyski lub dochody osiągnięte w ten sposób.
5.  Postanowień ustępów 2 i 3 niniejszego artykułu nie stosuje się, jeżeli odbiorca dywidend, mający miejsce zamieszkania lub siedzibę w jednym Umawiającym się Państwie, posiada zakład w drugim Umawiającym się Państwie, w którym znajduje się siedziba spółki płacącej dywidendy, a udział, z tytułu którego wypłaca się dywidendy, rzeczywiście wiąże się z działalnością tego zakładu. W takim przypadku stosuje się odpowiednio postanowienia artykułu 7.
6.  Jeżeli ustawodawstwo podatkowe, stosowane w którymkolwiek z Umawiających się Państw do dochodu spółek oraz w przypadkach rozdzielenia się spółek, ulegnie zmianie, wtedy właściwe władze w drodze wzajemnego porozumienia się ustalą, czy konieczne będzie wprowadzenie zmian do postanowień ustępu 2 i 3 niniejszego artykułu.
Artykuł  11

Odsetki.

1.  Odsetki, które powstają w jednym z Umawiających się Państw i wypłacane są osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Umawiającym się Państwie.
2.  Jednakże te odsetki mogą być opodatkowane w tym Umawiającym się Państwie, w którym powstają i zgodnie z ustawodawstwem tego Państwa, jeżeli odbiorca odsetek jest ich właścicielem; jednak podatek w ten sposób ustalony nie może przekroczyć 15% kwoty odsetek.
3.  Bez względu na postanowienia ustępu 2 niniejszego artykułu odsetki wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce z tytułu zatwierdzonych pożyczek lub długoterminowych pożyczek będą zwolnione od podatku malezyjskiego płaconego od takich pożyczek.
4.  Określenie "odsetki" użyte w niniejszym artykule oraz w artykule 20 oznacza dochody z wszelkiego rodzaju roszczeń wynikających z długów, zarówno zabezpieczonych, jak i nie zabezpieczonych prawem zastawu hipotecznego a także zabezpieczonych, jak i nie zabezpieczonych prawem udziału w zyskach dłużnika, a w szczególności określenie to oznacza dochody od pożyczek publicznych, obligacji i skryptów dłużnych, obejmując premie i nagrody mające związek z obligacjami lub skryptami dłużnymi. Należności z tytułu kar za zwłokę w zapłacie nie będą uważane za odsetki w rozumieniu niniejszego artykułu.
5.  Postanowień ustępów 1 i 2 niniejszego artykułu nie stosuje się, jeżeli odbiorca odsetek mający miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie wykonuje w drugim Umawiającym się Państwie, z którego pochodzą odsetki, działalność zarobkową za pomocą zakładu położonego w tym Państwie, jeżeli wierzytelność, z tytułu której są płacone odsetki, rzeczywiście należy do tego zakładu. W takim przypadku należy stosować odpowiednio postanowienia artykułu 7.
6.  Uważa się, że odsetki powstają w Umawiającym się Państwie, gdy ich płatnikiem jest to Umawiające się Państwo, jego jednostka terenowa, władza lokalna, jednostka prawna bądź osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w tym Państwie. Jednakże gdy osoba wypłacająca odsetki, bez względu na to, czy ma miejsce lub siedzibę w Umawiającym się Państwie, posiada w jednym z Umawiających się Państw zakład, z którego działalnością wiąże się zadłużenie, od którego powstały odsetki i takie odsetki są płacone przez ten zakład, wtedy uważa się, że powstały one w tym Umawiającym się Państwie, w którym położony jest zakład.
7.  Jeżeli między dłużnikiem a wierzycielem lub między nimi obydwoma a osobą trzecią istnieją szczególne stosunki i dlatego zapłacone odsetki mające związek z roszczeniem wynikającym z długu przekraczają w stosunku do świadczenia podstawowego kwotę, którą dłużnik i wierzyciel umówiliby bez tych stosunków, wówczas postanowienia tego artykułu stosuje się tylko do tej ostatnio wymienionej kwoty. W tym przypadku nadwyżka ponad tę kwotę podlega opodatkowaniu według prawa każdego Umawiającego się Państwa i przy uwzględnieniu innych postanowień niniejszej umowy.
Artykuł  12

Należności licencyjne.

1.  Należności licencyjne, pochodzące z Umawiającego się Państwa, wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie mogą być opodatkowane w tym drugim Umawiającym się Państwie.
2.  Należności te mogą być jednak opodatkowane także w tym Umawiającym się Państwie, w którym powstały, i zgodnie z ustawodawstwem tego Umawiającego się Państwa, lecz gdy odbiorca tych należności jest ich właścicielem, podatek w ten sposób ustalony nie może przekroczyć 15% kwoty tych należności.
3.  Bez względu na postanowienia ustępu 2 niniejszego artykułu należności licencyjne wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Malezji, a zatwierdzone przez właściwą władzę w Malezji, będą zwolnione od podatku malezyjskiego od należności licencyjnych.
4.  Bez względu na postanowienia ustępów 2 i 3 niniejszego artykułu należności licencyjne, o których mowa w ustępie 5 litera b) niniejszego artykułu, mogą być opodatkowane zgodnie z ustawodawstwem tego Umawiającego się Państwa, w którym one powstają.
5.  Określenie "należności licencyjne" użyte w niniejszym artykule oznacza wszelkiego rodzaju należności uzyskiwane za:

a) użytkowanie lub prawo do użytkowania każdego patentu, znaku towarowego, rozwiązania konstrukcyjnego lub modelu, planu, tajemnicy lub technologii produkcyjnej, prawa autorskiego do dzieła literackiego, artystycznego lub naukowego albo za użytkowanie lub prawo do użytkowania wyposażenia przemysłowego, handlowego czy naukowego i za informacje związane z doświadczeniem zdobytym w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej;

b) użytkowanie lub prawo do użytkowania filmów dla kin albo dzieł sztuki ujętych w zapisie filmowym lub magnetycznym na taśmach przeznaczonych dla telewizji lub radia.

6.  Postanowień ustępów 2 i 3 niniejszego artykułu nie stosuje się, jeżeli odbiorca należności licencyjnych, posiadający miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie, posiada w drugim Umawiającym się Państwie, z którego pochodzą należności licencyjne, zakład, a prawa lub wartości majątkowe, z tytułu których wypłacane są należności licencyjne, rzeczywiście należą do tego zakładu. W takim przypadku stosuje się odpowiednio postanowienia artykułu 7.
7.  Uważa się, że należności licencyjne powstają w Umawiającym się Państwie, gdy dłużnikiem jest to Państwo, jego jednostka terenowa, władza lokalna, jednostka prawna albo osoba mająca w tym Państwie miejsce zamieszkania lub siedzibę. Jeżeli jednak osoba wypłacająca należności licencyjne, bez względu na to, czy ma ona w Umawiającym się Państwie miejsce zamieszkania lub siedzibę, posiada w Umawiającym się Państwie zakład, w związku z którym powstał obowiązek zapłaty tych należności licencyjnych i zakład sam pokrywa te należności, wówczas uważa się należności licencyjne za pochodzące z tego Umawiającego się Państwa, w którym położony jest zakład.
8.  Jeżeli między dłużnikiem a właścicielem odnoszącym korzyści lub między nimi a osobą trzecią istnieją szczególne stosunki i dlatego zapłacone opłaty licencyjne - mające związek z użytkowaniem, prawem lub informacją, za które są płacone - przekraczają w stosunku do świadczenia podstawowego kwotę, którą dłużnik i właściciel odnoszący korzyści umówiliby bez tych stosunków, wówczas artykuł ten stosuje się tylko do tej ostatnio wymienionej kwoty. W tym przypadku nadwyżka ponad tę kwotę będzie podlegać opodatkowaniu według prawa każdego Umawiającego się Państwa oraz przy uwzględnieniu innych przepisów niniejszej umowy.
Artykuł  13

Zyski kapitałowe.

1.  Zyski z przeniesienia tytułu własności jakiegokolwiek majątku ruchomego stanowiącego część majątku zakładu, który przedsiębiorstwo jednego z Umawiających się Państw posiada w drugim Umawiającym się Państwie, łącznie z zyskami uzyskanymi z przeniesienia tytułu własności takiego zakładu (odrębnie albo razem z całym przedsiębiorstwem), mogą być opodatkowane w tym drugim Umawiającym się Państwie.
2.  Bez względu na postanowienia ustępu 1 niniejszego artykułu zyski uzyskane przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w jednym Umawiającym się Państwie z tytułu przeniesienia własności statków i samolotów eksploatowanych w transporcie międzynarodowym i z tytułu przeniesienia własności rzeczy mających związek z eksploatacją takich statkow i samolotów mogą podlegać opodatkowaniu tylko w tym Umawiającym się Państwie.
3.  Zyski z przeniesienia tytułu własności majątku nie wymienionego w ustępie 1 niniejszego artykułu mogą podlegać opodatkowaniu tylko w tym Umawiającym się Państwie, w którym przenoszący tytuł własności ma miejsce zamieszkania lub siedzibę.
Artykuł  14

Osoby przybywające w sprawach służbowych.

1.  Z uwzględnieniem postanowień artykułu 17 osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania w jednym Umawiającym się Państwie będzie zwolniona w drugim Umawiającym się Państwie od podatku od wynagrodzeń z tytułu wykonywanej w tym drugim Umawiającym się Państwie pracy, łącznie z wykonywaniem wolnego zawodu, w każdym roku kalendarzowym, jeżeli:

a) przebywa w drugim Umawiającym się Państwie przez okres lub okresy nie przekraczające łącznie 183 dni podczas takiego roku; oraz

b) wynagrodzenia za jej pracę są wypłacane przez osobę lub w imieniu osoby, która nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby w tym drugim Umawiającym się Państwie; oraz

c) wynagrodzenia nie są ponoszone przez zakład, który osoba ta posiada w tym drugim Umawiającym się Państwie.

2.  Bez względu na postanowienia ustępu 1 wynagrodzenia z tytułu pracy najemnej wykonywanej na pokładzie statku lub samolotu w komunikacji międzynarodowej mogą być opodatkowane w tym Umawiającym się Państwie, w którym znajduje się miejsce faktycznego zarządu przedsiębiorstwa.
Artykuł  15

Wynagrodzenia członków rad nadzorczych albo zarządzających.

Bez względu na postanowienia artykułu 14 wynagrodzenia lub podobne należności, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie otrzymuje z tytułu członkostwa w radzie nadzorczej albo radzie zarządzającej spółki, mającej siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Umawiającym się Państwie.

Artykuł  16

Artyści i sportowcy.

1.  Bez względu na postanowienia artykułu 14 dochody uzyskiwane przez zawodowych artystów (na przykład artystów scenicznych, filmowych, radiowych lub telewizyjnych oraz muzyków) lub sportowców z osobiście wykonywanej w tym charakterze działalności mogą być opodatkowane w tym Umawiającym się Państwie, w którym wykonują oni te czynności.
2.  Jeżeli osobiście wykonywana działalność, o której mowa w ust. 1, jest prowadzona w Umawiającym się Państwie przez przedsiębiorstwo drugiego Umawiającego się Państwa, wtedy zyski uzyskane przez to przedsiębiorstwo z tytułu prowadzenia tej działalności mogą być opodatkowane w tym pierwszym wymienionym Umawiającym się Państwie.
3.  Postanowienia ustępów 1 i 2 nie dotyczą wynagrodzeń lub zysków osiąganych z tytułu działalności w Umawiającym się Państwie, jeżeli pobyt w tym Umawiającym się Państwie jest bezpośrednio lub pośrednio, w całości lub w znacznej części finansowany z funduszy publicznych drugiego Umawiającego się Państwa, jego jednostki terytorialnej władzy lokalnej lub jednostki prawnej.
Artykuł  17

Funkcje publiczne.

1.  a) Wynagrodzenie inne niż renta lub emerytura, wypłacane przez Umawiające się Państwo lub jego jednostkę terytorialną, lub władzę lokalną jakiejkolwiek osobie fizycznej z tytułu usług świadczonych na rzecz tego Umawiającego się Państwa lub jego jednostki terytorialnej, lub władzy lokalnej, może podlegać opodatkowaniu tylko w tym Umawiającym się Państwie,

b) jednakże wynagrodzenie takie może podlegać opodatkowaniu tylko w drugim Umawiającym się Państwie, jeżeli usługi są świadczone w tym Umawiającym się Państwie, a osoba otrzymująca takie wynagrodzenie ma miejsce zamieszkania w tym drugim Umawiającym się Państwie oraz osoba ta:

(i) jest obywatelem tego Umawiającego się Państwa; lub

(ii) nie stała się osobą mającą miejsce zamieszkania w tym Umawiającym się Państwie wyłącznie w celu świadczenia tych usług.

2.  Jakakolwiek renta lub emerytura wypłacana przez Umawiające się Państwo, jego jednostkę terytorialną lub władzę lokalną albo z funduszy utworzonych przez to Umawiające się Państwo, przez jego jednostkę terytorialną lub władzę lokalną jakiejkolwiek osobie fizycznej z tytułu usług świadczonych na rzecz tego Umawiającego się Państwa, jego jednostki terytorialnej lub władzy lokalnej może podlegać opodatkowaniu tylko w tym Państwie.
3.  Postanowienia artykułów 14 i 15 mają zastosowanie do wynagrodzeń, rent lub emerytur, mających związek z usługami świadczonymi w związku z działalnością zarobkową Umawiającego się Państwa, jednostki terytorialnej lub władzy lokalnej.
Artykuł  18

Studenci.

Osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie, która przebywa okresowo w drugim Umawiającym się Państwie wyłącznie

a) jako student uniwersytetu, szkoły wyższej lub innej szkoły w tym drugim Umawiającym się Państwie, lub

b) jako praktykant w dziedzinie gospodarczej lub technicznej, lub

c) jako otrzymujący stypendium lub inną pomoc finansową od organizacji religijnej, dobroczynnej, badawczej lub naukowej, przede wszystkim w celu studiowania lub badań naukowych,

nie będzie podlegać opodatkowaniu w drugim Umawiającym się Państwie, jeżeli chodzi o świadczenia pieniężne otrzymywane z zagranicy na cele utrzymania, kształcenia się lub praktyki, lub jeżeli świadczenia te dotyczą przyznanego stypendium. To samo dotyczy wynagrodzeń za usługi świadczone w tym drugim Umawiającym się Państwie, pod warunkiem że takie usługi są związane ze studiami lub odbywaniem praktyki, lub są niezbędne do utrzymania się.

Artykuł  19

Profesorowie i nauczyciele.

Osoba fizyczna, która na zaproszenie uniwersytetu, innej szkoły wyższej, szkoły lub innej placówki uznanej za oświatową jednego Umawiającego się Państwa przebywa w tym Umawiającym się Państwie przez okres nie przekraczający 2 lat wyłącznie w celu nauczania lub prowadzenia badań albo prowadzenia obu tych rodzajów działalności na uniwersytecie, innej szkole wyższej, szkole lub innej placówce uznanej za oświatową, a która ma lub bezpośrednio przed przybyciem do tego Państwa miała miejsce zamieszkania w drugim Umawiającym się Państwie, jest zwolniona od opodatkowania w tym pierwszym Umawiającym się Państwie z tytułu jakiegokolwiek wynagrodzenia za nauczanie lub prowadzenie prac badawczych, jeżeli wynagrodzenie to podlega opodatkowaniu w drugim Umawiającym się Państwie.

Artykuł  20

Dochody instytucji rządowych.

1.  Rząd jednego Umawiającego się Państwa będzie zwolniony od opodatkowania w drugim Umawiającym się Państwie, jeżeli chodzi o odsetki uzyskiwane przez ten Rząd z tego drugiego Umawiającego się Państwa.
2.  W celu stosowania ustępu 1 niniejszego artykułu określenie "Rząd" oznacza:

a) w przypadku Malezji - Rząd Malezji oraz obejmuje:

- rządy stanów;

- władze lokalne;

- Bank Negara w Malezji;

- instytucje, których kapitał w całości stanowi własność Rządu Malezji lub rządów stanów albo władz lokalnych, co w celach podatkowych może być uzgadniane od czasu do czasu między Rządami obu Umawiających się Państw;

b) w przypadku Polski - Rząd Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz obejmuje:

- władze lokalne;

- Narodowy Bank Polski;

- Bank Handlowy w Warszawie S.A. - w takim stopniu, w jakim prowadzona przez niego działalność odpowiada przyjmowanemu zazwyczaj zakresowi kompetencji banku centralnego;

- instytucje, których kapitał w całości stanowi własność Rządu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej lub władz lokalnych, co w celach podatkowych może być uzgadniane od czasu do czasu między Rządami obu Umawiających się Państw.

Artykuł  21

Uniknięcie podwójnego opodatkowania.

1.  Podatek polski płatny na podstawie ustawodawstwa Polski oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, bez względu na to, czy jest pobierany bezpośrednio, czy przez potrącenie, w stosunku do zysków, dochodu lub należnych przychodów ze źródeł położonych w Polsce (wyłączając - jeżeli chodzi o przypadek dywidendy - podatek płatny od zysków, z których dywidenda ta jest płacona) będzie zaliczony na poczet jakiegokolwiek podatku malezyjskiego obliczonego w odniesieniu do tych samych zysków, dochodu lub należnych przychodów, od których podatek polski został obliczony. Zaliczenie takie zostanie dopuszczone zgodnie z istniejącymi przepisami ustawodawstwa Malezji, które dotyczą tego zaliczenia jako zaliczenia na poczet podatku malezyjskiego, podatku płatnego na terytorium, które znajduje się poza Malezją, oraz zgodnie z każdą późniejszą zmianą tych postanowień, która jednak nie naruszy zawartej tutaj zasady.
2.  Jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga zyski, dochód lub przychody, które - zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy - mogą być opodatkowane w Malezji, wtedy Polska pozwoli na potrącenie od polskiego podatku od zysków, dochodu lub przychodów (w zależności od konkretnego przypadku), należnego od tej osoby, kwoty równej podatkowi zapłaconemu w Malezji odpowiednio od tego zysku, dochodu lub przychodu. Jednakże takie potrącenie nie może przekroczyć tej części podatku polskiego, która przypada proporcjonalnie na zysk, dochód lub przychód, który może być opodatkowany w Malezji.
Artykuł  22

Równe traktowanie.

1.  Obywatele Umawiającego się Państwa nie mogą być poddani w drugim Umawiającym się Państwie ani opodatkowaniu, ani związanym z nim obowiązkom, które są inne lub bardziej uciążliwe od tych, którym w tych samych okolicznościach obywatele drugiego Umawiającego się Państwa są lub mogą być poddani.
2.  Opodatkowanie zakładu, który przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa posiada w drugim Umawiającym się Państwie, nie może być w drugim Umawiającym się Państwie bardziej niekorzystne niż opodatkowanie przedsiębiorstwa tego drugiego Umawiającego się Państwa prowadzącego taką samą działalność.
3.  Przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa, których kapitał w całości lub częściowo, bezpośrednio lub pośrednio, należy do osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie lub jest kontrolowany przez taką osobę albo należy do wielu takich osób lub podlega ich kontroli, nie mogą być w pierwszym Umawiającym się Państwie poddane ani opodatkowaniu, ani związanym z nim obowiązkom, które są inne lub bardziej uciążliwe od opodatkowania i związanych z nim obowiązków, którym są lub mogą być poddane inne podobne przedsiębiorstwa pierwszego Umawiającego się Państwa.
4.  Żadne postanowienie niniejszego artykułu nie może być rozumiane jako zobowiązujące każde Umawiające się Państwo do udzielania osobom fizycznym nie mającym miejsca zamieszkania w tym Państwie osobistych zwolnień, ulg i obniżek w celach podatkowych, które są udzielane osobom mającym miejsce zamieszkania w tym Państwie.
5.  Ponadto żadne postanowienie niniejszego artykułu nie może być rozumiane jako zobowiązujące Umawiające się Państwo do przyznania obywatelom drugiego Umawiającego się Państwa, którzy nie mają miejsca zamieszkania w pierwszym Umawiającym się Państwie, tych osobistych zwolnień, ulg i obniżek w celach podatkowych, które przysługują z mocy prawa, w dniu podpisania niniejszej umowy, jedynie obywatelom pierwszego Umawiającego się Państwa lub innym wyszczególnionym osobom, które nie mają miejsca zamieszkania w tym Umawiającym się Państwie.
6.  Określenie "opodatkowanie", użyte w niniejszym artykule, oznacza podatki, których dotyczy niniejsza umowa.
Artykuł  23

Procedura wzajemnego porozumiewania się.

1.  Jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie jest zdania, że czynności Państwa lub obu Umawiających się Państw wprowadziły lub wprowadzą dla niej opodatkowanie, które nie odpowiada niniejszej umowie, wówczas może ona bez ujmy dla środków odwoławczych przewidzianych w ustawodawstwie podatkowym tych Państw przedstawić swoją sprawę właściwej władzy tego Umawiającego się Państwa, w którym ma ona miejsce zamieszkania lub siedzibę.
2.  Jeżeli właściwa władza jednego Umawiającego się Państwa uzna zarzuty za uzasadnione, ale nie może sama spowodować zadowalającego rozwiązania, wówczas poczyni ona starania, aby przypadek ten uregulować w porozumieniu z właściwą władzą drugiego Umawiającego się Państwa tak, ażeby zapobiec opodatkowaniu niezgodnemu z niniejszą umową.
3.  Właściwe władze Umawiających się Państw będą czynić starania, aby w drodze wzajemnego porozumienia usuwać trudności lub wątpliwości, które mogą powstawać przy interpretacji lub stosowaniu umowy.
4.  Właściwe władze Umawiających się Państw mogą w celu osiągnięcia porozumienia wskazanego w poprzednich ustępach kontaktować się ze sobą bezpośrednio.
Artykuł  24

Wymiana informacji.

1.  Właściwe władze Umawiających się Państw będą na żądanie wymieniały informacje, które są dostępne zgodnie z ustawodawstwem podatkowym odpowiedniego Umawiającego się Państwa, konieczne do wykonywania postanowień niniejszej umowy lub zapobiegania różnego rodzaju nadużyciom w zakresie podatków, które są przedmiotem niniejszej umowy. Wymienione informacje będą stanowiły tajemnicę i nie będą mogły być udzielane osobom i władzom nie będącym osobami i władzami (w tym również sądami albo organami administracyjnymi), które zajmują się ustalaniem, poborem lub ściąganiem podatków lub postępowaniem karnym w zakresie podatków wymienionych w niniejszej umowie albo zajmują się postępowaniem odwoławczym w takich sprawach podatkowych.
2.  Ustęp 1 niniejszego artykułu nie może być w żadnym przypadku interpretowany tak, jak gdyby zobowiązywał on jedno z Umawiających się Państw do:

a) stosowania środków administracyjnych, które nie są zgodne z ustawodawstwem lub praktyką administracyjną tego albo drugiego Umawiającego się Państwa;

b) udzielania danych, których ustalenie nie byłoby możliwe na podstawie własnego ustawodawstwa albo w ramach normalnej praktyki administacyjnej tego lub drugiego Umawiającego się Państwa;

c) udzielania informacji, które ujawniłyby tajemnicę handlową, przemysłową lub zawodową albo tryb działalności przedsiębiorstwa lub których udzielanie sprzeciwiałoby się porządkowi publicznemu (ordre public).

Artykuł  25

Przywileje dyplomatyczne i konsularne.

Przepisy niniejszej umowy nie naruszają przywilejów przysługujących pracownikom dyplomatycznym lub konsularnym na podstawie ogólnych zasad prawa międzynarodowego lub postanowień umów szczególnych.

Artykuł  26

Wejście w życie.

1.  Umowa niniejsza podlega ratyfikacji. Wymiana dokumentów ratyfikacyjnych nastąpi w Kuala Lumpur.
2.  Umowa niniejsza wejdzie w życie w dniu wymiany dokumentów ratyfikacyjnych i będzie stosowana, jak następuje:

a) w Polsce, w odniesieniu do podatków polskich, od dnia 1 stycznia 1977 roku;

b) w Malezji, w odniesieniu do podatków malezyjskich, w roku wymiarowym rozpoczynającym się w dniu 1 stycznia 1978 roku oraz w następnych latach wymiarowych.

Artykuł  27

Wypowiedzenie umowy.

Niniejsza umowa została zawarta na czas nieokreślony, jednakże każde z Umawiających się Państw może wypowiedzieć umowę przez przekazanie drugiemu Umawiającemu się Państwu drogą dyplomatyczną notyfikacji o wypowiedzeniu, dokonując tej czynności w dniu 30 czerwca lub przed upływem tego dnia w każdym roku kalendarzowym, poczynając od czwartego roku po roku, w którym niniejsza umowa weszła w życie.

W takim przypadku postanowienia umowy przestaną obowiązywać:

a) w Polsce, w odniesieniu do podatków polskich, w roku następnym po tym, w którym przekazano notyfikację o wypowiedzeniu, i w latach następnych;

b) w Malezji, w odniesieniu do podatków malezyjskich, za rok wymiarowy następny po roku, w którym przekazano notyfikację o wypowiedzeniu, i w następnych latach wymiarowych.

Na dowód powyższego niżej podpisani, należycie do tego upoważnieni przez swoje Rządy, podpisali umowę.

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch egzemplarzach w Warszawie dnia 16 września 1977 roku, każdy w językach polskim, Bahasa Malaysia i angielskim, przy czym wszystkie trzy teksty są jednakowo autentyczne.

PROTOKÓŁ

W czasie podpisywania Umowy między Rządem Polskej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Malezji o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu niżej podpisani uzgodnili, że następujące postanowienia będą stanowiły integralną część tej umowy:

1.  Właściwe władze obu Umawiających się Państw mogą, jeżeli zajdzie taka potrzeba, wzajemnie uzgadniać każde przedsięwzięcie popierające rozwój przemysłowy, które w całości lub przeważającej części ma związek z rodzajami działalności należącymi do jednej z następujących dziedzin:

a) produkcji, montażu i przetwarzania;

b) budownictwa, produkcji maszyn i urządzeń lub budownictwa okrętowego;

c) elektryfikacji, wykorzystywania energii wodnej, zakładania urządzeń dostarczających gaz lub wodę;

i w takim przypadku władze te mogą uzgodnić, że podatek mający związek z dochodami lub zyskami osiąganymi z takiego przedsięwzięcia nie będzie pobierany lub będzie obniżony.

2.  W związku z artykułem 5 "Zakład" uzgodniono, że:

a) określenie "zakład" obejmuje budowę lub montaż, których okres prowadzenia przekracza 6 miesięcy;

b) przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa uważa się za posiadające zakład w drugim Umawiającym się Państwie, jeśli prowadzi ono nadzór w tym drugim Umawiającym się Państwie, przez okres dłuższy niż 6 miesięcy, nad budową, instalowaniem lub montażem urządzeń, realizowanymi w tym drugim Umawiającym się Państwie.

3.  W związku z artykułem 9 "Transport morski i powietrzny" uzgodniono, że postanowienia tego artykułu dotyczą również podatku obrotowego stosowanego w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, zgodnie z postanowieniami § 8 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 listopada 1973 roku w sprawie opodatkowania osób zamieszkałych lub mających siedzibę za granicą, osiągających przychody na obszarze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
4.  W związku z artykułem 10 "Dywidendy" uzgodniono, że:

a) jeżeli dywidenda została wypłacona przez spółkę mającą siedzibę zarówno w Malezji, jak i w Singapurze, a zebranie, na którym zadeklarowano tę dywidendę, odbyło się w Malezji, lub jeżeli dywidenda została wypłacona przez spółkę mającą siedzibę w Singapurze, a w dniu wypłaty tej dywidendy spółka ta oświadczyła, że jej siedziba znajduje się w Malezji dla celów stosowania postanowień artykułu VII Umowy między Rządem Malezji i Rządem Republiki Singapuru o zapobieżeniu podwójnemu opodatkowaniu i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Singapurze dnia 26 grudnia 1968, to wtedy uważa się, że ta dywidenda została wypłacona przez spółkę mającą siedzibę w Malezji;

b) jeżeli dywidenda została wypłacona przez spółkę mającą siedzibę zarówno w Malezji, jak i w Singapurze, a zebranie, na którym zadeklarowano tę dywidendę, odbyło się w Singapurze, lub jeżeli dywidenda została wypłacona przez spółkę mającą siedzibę w Malezji, a w dniu wypłaty tej dywidendy spółka ta oświadczyła, że jej siedziba znajduje się w Singapurze dla celów stosowania postanowień artykułu VII Umowy między Rządem Malezji a Rządem Republiki Singapuru o zapobieżeniu podwójnemu opodatkowaniu i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Singapurze dnia 26 grudnia 1968, to wtedy uważa się, że ta dywidenda została wypłacona przez spółkę nie mającą siedziby w Malezji.

5.  W związku z artykułem 11 "Odsetki" uzgodniono, że: Określenie "zatwierdzona pożyczka" oznacza jakąkolwiek pożyczkę lub inny dług zatwierdzony przez właściwą władzę Malezji jako zaciągnięty w celu finansowania przedsięwzięć rozwojowych w Malezji lub w celu nabycia urządzeń inwestycyjnych dla takich przedsięwzięć w Malezji. Określenie "pożyczka długoterminowa" oznacza każdą zaciągniętą pożyczkę lub fundusze zdeponowane zgodnie z określeniem zawartym w paragrafie 2 ustawy o podatku dochodowym Malezji z 1967 roku.
6.  W związku z artykułem 12 "Należności licencyjne" uzgodniono, że: Zatwierdzone należności licencyjne wymienione w ustępie 3 artykułu 12 oznaczają należności licencyjne określone w ustępie 5 litera a) tego artykułu, które są wypłacane w związku z promocją rozwoju przemysłowego w Malezji przez przedsiębiorstwo, które całkowicie lub w przeważającym stopniu związane jest z jakimkolwiek rodzajem działalności wymienionej w ustępie 1 niniejszego protokołu i który to rodzaj działalności został zatwierdzony przez właściwą władzę Malezji.
7.  W związku z artykułem 17 "Funkcje publiczne" uzgodniono, że: Usługi świadczone w związku z jakąkolwiek działalnością zarobkową prowadzoną przez Rząd Umawiającego się Państwa w celu osiągnięcia zysku nie będą uważane za usługi świadczone w związku z wykonywaniem funkcji o charakterze rządowym.
8.  W związku z artykułem 21 "Uniknięcie podwójnego opodatkowania" uzgodniono, że:

a) jakikolwiek dochód lub dywidenda, które są zwolnione od opodatkowania w Malezji, na podstawie postanowień malezyjskiej ustawy o ułatwieniach inwestycyjnych z 1968 roku, tak dalece, jak one obowiązywały i nie uległy zmianie w dniu lub od dnia podpisania niniejszej umowy lub zostały zmienione tylko w małym stopniu nie naruszającym ich zasadniczego charakteru, lub na podstawie jakichkolwiek innych przepisów, które mogą później wprowadzić zwolnienia uzgodnione przez właściwe organy Umawiających się Państw, jako mające podobny charakter, jeżeli nie zostaną one później zmienione lub zostaną zmienione w małym stopniu nie naruszającym ich zasadniczego charakteru - będą zwolnione od opodatkowania w Polsce,

b) jakiekolwiek odsetki, które są zwolnione od podatków malezyjskich zgodnie z ustępem 3 artykułu 11, będą również zwolnione od podatków polskich,

c) jakiekolwiek należności licencyjne, które są zwolnione od podatków malezyjskich zgodnie z ustępem 3 artykułu 12, będą również zwolnione od podatków polskich.

Na dowód powyższego niżej podpisani, należycie do tego upoważnieni przez swoje Rządy, podpisali niniejszy protokół.

Sporządzono w dwóch egzemplarzach w Warszawie dnia 16 września 1977 roku, każdy w językach polskim, Bahasa Malaysia i angielskim, przy czym wszystkie trzy teksty są jednakowo autentyczne.

Po zaznajomieniu się z powyższą umową Rada Państwa uznała ją i uznaje za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych; oświadcza, że jest ona przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona, oraz przyrzeka, że będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Dano w Warszawie dnia 14 września 1978 roku.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1979.10.62

Rodzaj: Umowa międzynarodowa
Tytuł: Malezja-Polska. Umowa o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu. Warszawa.1977.09.16.
Data aktu: 16/09/1977
Data ogłoszenia: 22/05/1979
Data wejścia w życie: 05/12/1978