Wywiad środowiskowy powinien być kompletny

Samorząd terytorialny

Dane zawarte w wywiadzie winny zostać poparte stosownymi dokumentami wynikającymi z u.p.s. Obowiązek prawidłowego zweryfikowania dokumentów ciąży na podmiocie przeprowadzającym wywiad.

03.01.2013