Sejm uchwalił ustawę o szybkich pożyczkach dla ZUS

Fundusz Ubezpieczeń Społecznych jeszcze w tym roku będzie mógł zaciągnąć z budżetu pożyczkę w wysokości do 5,5 mld zł. Pozwoli na to uchwalona 3 grudnia br. przez Sejm nowelizacja ustawy o systemie...

03.12.2009

Sprawy finansowe jako zakres kompetencji nadzorczych RIO

Samorząd terytorialny

Ustawy samorządowe wskazują wojewodę jako organ nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego o kompetencji oglnej, natomiast organem nadzoru w zakresie spraw finansowych jest regionalna izba...

03.12.2009

Traktat Lizboński już opublikowany

W Dzienniku Ustaw nr 203/2009 opublikowany został Traktat Lizboński oraz oświadczenie polskiego rządu o jego obowiązywaniu na terytorium Polski....

03.12.2009

Milion obywateli może wpływać na prawo w UE

Komisja Europejska rozpoczęła szerokie konsultacje społeczne, aby ułatwić dopracowanie praktycznych szczegółów inicjatywy obywatelskiej przewidzianej w traktacie lizbońskim. Dzięki tej inicjatywie...

03.12.2009

Przyspieszenie w zamówieniach publicznych

Uczestnicy przetargów publicznych nie będą już mogli składać protestów. O zasadności ich odwołań decydować będzie jednoosobowo Krajowa Izba Odwoławcza. Podmioty prywatne będą mogły wydawać środki...

03.12.2009

Zmiany w VAT. Prawnicy nadal bez kas

Prawie jednogłośnie Sejm uchwalił w środę 2 grudnia br. nowelizację ustawy o VAT. Na jej podstawie minister finansów będzie nadal mógł zwalniać m.in. prawników i lekarzy z obowiązku posiadania kas...

03.12.2009

Komitet obywatelski pracuje nad ustawą medialną

Nad założeniami ustawy medialnej będzie obradował dziś Komitet Obywatelski Mediów Publicznych. Założenia ustawy są na etapie konsultacji. Założenia merytoryczne projektu mają być gotowe jeszcze w...

03.12.2009

Zwrot nieprawidłowo wydanych środków z ZFŚS

HR

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z pźn. zm.) dalej u.z.f.ś.s., środki ZFŚS przeznaczone...

02.12.2009

Koncepcje lokalnego zarządzania strategicznego

Samorząd terytorialny Kontrola zarządcza

Artykuł analizuje mechanizmy, na jakich opiera się lokalne zarządzanie. Autor przedstawia najpopularniejsze koncepcję dotyczące tego zagadnienia.

02.12.2009

Przepis o tajemnicy państwowej trafił do Trybunału

Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego przepis Kodeksu karnego dotyczący tajemnicy państwowej. Nakłada on, zdaniem RPO, na obywatela obowiązek samodzielnej oceny, co jest...

02.12.2009