Prezydent jutro powoła pierwszego prezesa SN

Prezydent Bronisław Komorowski w czwartek powoła pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Kandydatami na tę funkcję są sędziowie: Stanisław Dąbrowski i Lech Paprzycki, przedstawieni prezydentowi przez...

13.10.2010

Monitoring nad reformami w wymiarze sprawiedliwości

Artur Pietryka, aplikant adwokacki, wcześniej związany z Programem Spraw Precedensowych Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka objął funkcję koordynatora programu "Monitoring procesu legislacyjnego w...

13.10.2010

RPO oskarża, prokurator broni podejrzanych

Sąd Najwyższy oddalił we wtorek 12 października kasację Rzecznika Praw Obywatelskich na niekorzyść czterech podejrzanych. NIK, a następnie Rzecznik zarzucili kierownictwu zakładu Zelmer z Rzeszowa...

13.10.2010

Fiskus pomija niewygodne dla siebie wyroki sądów

Urzędnicy w rozstrzygnięciach powołują się na korzystne dla siebie wyroki. Orzeczenia sądów potwierdzające tezy podatników są nagminnie pomijane. Zdaniem ekspertów to naruszanie prawa i interwencja...

13.10.2010

Projekt nowego wzoru NIP-2

Osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, będące podatnikiem lub płatnikiem podatków, lub płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne już...

13.10.2010

ETS: pozbawienie odprawy to dyskryminacja

Pozbawienie pracownika odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy z tego względu, że może on pobierać świadczenie emerytalne stanowi dyskryminację ze względu na wiek - tak orzekł Europejski Trybunał...

13.10.2010

Adwokatura ma nowoczesny rejestr adwokatów

Prawnicy

Samorząd adwokacki uruchomił nowy Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów. W łatwy i szybki sposób można w nim znaleźć informacje i kontakty do adwokatów pracujących w danej miejscowości, ale także...

12.10.2010

Precyzyjniej o sporcie w samorządzie

Samorząd terytorialny

W dniu 25 czerwca 2010 r. Sejm uchwalił ustawę o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, dalej jako ustawa). Nowe przepisy wprowadzają kilka istotnych zmian mających znaczenie dla jednostek samorządu...

12.10.2010

Etyczne aspekty decyzji medycznych

W dniach 8-9 października w Krakowie na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum odbyła się konferencja Etyczne aspekty decyzji medycznych. Zespół terapeutyczny -...

12.10.2010

Zmiany w zakresie ochrony przyrody (cz. 1)

Samorząd terytorialny

Z dniem 20 lipca weszła w życie ustawa z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach...

12.10.2010

Dyskryminacja prawników ze spółek z o.o.

Prawnicy, którzy odbyli praktykę prawniczą pod nadzorem radcy prawnego w spółkach z o.o. i spółkach akcyjnych, nie mogą przystąpić do egzaminu radcowskiego bez odbycia aplikacji. Rzecznik praw...

12.10.2010

ETS: zwolnienie emeryta to nie zawsze dyskryminacja

Automatyczne rozwiązanie umowy o pracę z uwagi na osiągnięcie wieku emerytalnego niekoniecznie stanowi dyskryminację - tak wynika z ogłoszonego dziś wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości....

12.10.2010

Nie ma przywrócenia terminu bez wniosku strony

Warunkiem koniecznym rozpoznania przez organ administracji zagadnienia przywrócenia terminu jest złożenie przez zainteresowanego stosownego wniosku w tym zakresie. Sam fakt, że strona dokonała...

12.10.2010