Niektóre ze zmian wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu zaczną obowiązywać już od 1 lipca, ale są też takie, które wejdą w życie 1 stycznia 2023 r. Taką zmianą będzie korekta w tzw. uldze PIT-0 dla seniorów.

Księgowość - o czym warto pamiętać w kwietniu? >>

Przypomnijmy, że ustawa o PIT reguluje tzw. PIT-0, tj. zwolnienia przedmiotowe dotyczące określonych w art. 21 ust. 1 pkt 148 i pkt 152–154 źródeł przychodów do kwoty przychodów wynoszącej 85 528 zł w skali roku podatkowego. Są to ulgi potocznie nazywane: ulgą dla młodych (art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT), ulgą na powrót (art. 21 ust. 1 pkt 152 ustawy o PIT), PIT-0 dla rodzin 4+ (art. 21 ust. 1 pkt 153 ustawy o PIT) i PIT-0 dla pracujących seniorów (art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy o PIT).

Projekt nowelizacji Polskiego Ładu przewiduje poszerzenie tych zwolnień o nowy rodzaj przychodów, tj. o zasiłki macierzyńskie. Rząd argumentuje, że zmiana ta realizowana jest na skutek oczekiwań społecznych.

Oświadczenie dla potrzeb zwolnienia dla seniorów - WZÓR >

Ulga PIT-0 dla seniorów

Istotne zmiany nastąpią w zakresie ulgi PIT-0 dla pracujących seniorów. Rząd twierdzi, że są one realizacją postulatu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Ulga dla pracujących seniorów obowiązuje od 1 stycznia 2022 r. i ma zastosowanie do przychodów uzyskanych od tego dnia. Polega ona na zwolnieniu z PIT:

  • przychodów z pracy na etacie
  • przychodów z umów zlecenia zawartych z firmą
  • przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej

- otrzymanych przez podatnika po ukończeniu: 60. roku życia w przypadku kobiety i 65. roku życia w przypadku mężczyzny. Ulga obejmuje przychody, do których ma zastosowanie skala podatkowa ze stawkami 17 i 32 proc., jednolita 5 proc. (IP Box) albo 19 proc. stawka podatku dla przedsiębiorców lub - ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Limit przychodów w roku podatkowym to 85 528 zł.

Czytaj też: Ministerstwo Finansów - Planowane zmiany w PIT od 1 lipca 2022 r. >

Obecnie zwolnienie przysługuje, jeżeli podatnik, mimo nabycia uprawnienia, nie otrzymuje: emerytury lub renty rodzinnej z KRUS, emerytury lub renty rodzinnej z mundurowych systemów ubezpieczeń, emerytury lub renty rodzinnej z FUS, emerytury i renty z ZUS i pozostałych emerytur, przysługujących z innych tytułów.

Ulga przysługuje zatem również w sytuacji, gdy podatnik pobierał już świadczenie emerytalne, natomiast postanowił powrócić na rynek pracy i zawiesił świadczenie emerytalne.

Natomiast w brzmieniu zaproponowanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, od 1 stycznia 2023 r., zwolnienie będzie obejmowało wyłącznie te osoby, które mimo nabycia uprawnienia do świadczenia nigdy nie pobierały świadczenia emerytalnego. Zatem po zmianie z omawianego zwolnienia nie skorzystają osoby, które powróciły na rynek pracy „z emerytury (renty)”, również korzystające ze zwolnienia w 2022 r.

Zobacz również:
Polski Ład do naprawy - 2 kwietnia koniec konsultacji >>
Zmiany w PIT dla rodziców dobre, ale niewystarczające >>

 

Zmiana niekorzystna dla seniorów

- Proponowana zmiana nadaje nowe brzmienie art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy o PIT poprzez ustalenie, że tzw. ulga dla pracujących seniorów przewidująca kwotę wolną od podatku w wysokości 85 528 zł przysługiwać będzie osobom, które nie złożyły wniosku o ustalenie prawa do świadczenia (m.in. emerytury i renty rodzinnej) albo po ustaleniu prawa do świadczenia nie pobierały go i nadal nie pobierają. W brzmieniu dotychczasowym (obowiązującym od 01.01.2022 r.) jednym z warunków skorzystania ze wspomnianej ulgi było nie pobieranie emerytury lub renty rodzinnej – podkreśla Aleksandra Medlarska, adwokat i doradca podatkowy.

Ekspertka dodaje, że zaproponowana zmiana w literalnym brzmieniu w zasadzie wyłączy możliwość skorzystania z tzw. ulgi dla pracujących seniorów wszystkim osobom, które kiedykolwiek pobierały świadczenia wskazane w art. 21 ust. 1 punkt 154 ustawy o PIT czyli tym, które mimo ustalonego prawa do np. emerytury, zdecydowały się zawiesić prawo do otrzymywanego świadczenia i wrócić do pracy.

Sprawdź też: Czy pracownik może odwołać oświadczenie o stosowanie ulgi dla seniorów? >

-Trudnym do ustalenia jest cel, jaki miał ustawodawca dokonując rozróżnienia w możliwości skorzystania ze wspomnianej ulgi dla osób, które z przysługujących świadczeń nie korzystały nigdy z osobami, które postanowiły posiadane prawo do świadczenia zawiesić. Uzasadnienie proponowanej zmiany jest lakoniczne i w zasadzie nie wyjaśnia w ogóle przyczyn, dla których wspomniane rozróżnienie zostało dokonane – podkreśla Aleksandra Medlarska.

Jej zdaniem, najprawdopodobniej będzie miało ono przede wszystkim skutki społeczne w postaci zmniejszenia aktywności zawodowej osób, które osiągnęły wiek emerytalny. Teoretycznie spowodować może również wzrost liczby osób ubiegających się o ustalenie prawa do emerytury (bądź pozostałych świadczeń wskazanych w art. 21 ust. 1 punkt 154 ustawy) i jej pobierania, a to z uwagi na okoliczność, że części uprawnionych nie będzie się po prostu opłacało kontynuowanie zatrudnienia po osiągnięciu wieku emerytalnego.

 

- Nowelizacja ustawy ma wejść w życie z dniem 1 lipca 2022 roku, niemniej zgodnie z art. 9 ust. 5 ustawy przepisy znowelizowane w zakresie tzw. ulgi dla pracujących seniorów stosowane będą dla dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 01 stycznia 2023 roku, wobec czego osoby, które w 2022 roku korzystają z omawianej ulgi, będą mogły korzystać z niej do końca bieżącego roku – dodaje Aleksandra Medlarska.

 

 

Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne bez PIT

Zmiany dotkną też nauczycieli. Realizując z kolei postulat Związku Nauczycielstwa Polskiego, projekt przewiduje zmianę art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy PIT. Na jego podstawie wolne od podatku dochodowego są świadczenia otrzymywane przez emerytów lub rencistów w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy, w tym od związków zawodowych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3000 zł. Na skutek realizacji tego postulatu zwolnieniem objęte zostaną ww. świadczenia otrzymywane również przez osoby uzyskujące nauczycielskie świadczenia kompensacyjne.

Czytaj też: Świadczenie kompensacyjne dla nauczycieli - komentarz praktyczny >

- Proponowana nowelizacja ma zadośćuczynić nauczycielom, którzy jako pierwsi okazali się być ofiarami Polskiego Ładu, gdyż niespodziewanie dla wszystkich część z nich otrzymała w styczniu niższe wynagrodzenia - stwierdza Radosław Żuk, doradca podatkowy, partner w Kancelarii Żuk Pośpiech.

Jego zdaniem, zwolnienie z opodatkowania nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych jest dobrym pomysłem, gdyż jest to rodzaj świadczenia emerytalnego. - Jestem przeciwnikiem opodatkowania tego typu świadczeń, gdyż nauczyciele, podobnie jak i osoby wykonujące inne zawody, zapłacili już podatek od wynagrodzeń. Świadczenia emerytalne nie powinny podlegać opodatkowaniu – dodaje Radosław Żuk.

PROCEDURA w LEX: Polski Ład – Ulga na powrót >