Rozporządzenie ministra finansów jest szczególnie istotne dla osób dysponujących kredytami waloryzowanymi kursem waluty obcej, tzw. kredytami frankowymi. W znaczący sposób wpłynie ono na sytuację osób, które wskutek bezpośrednich negocjacji z bankiem zawrą ugodę, w wyniku której dojdzie do umorzenia części ich zobowiązania kredytowego, ale również kredytobiorców uczestniczących lub chcących uczestniczyć w postępowaniach mediacyjnych w Sądzie Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego.

 

Konieczne oświadczenie o zaciągnięciu kredytu

W toku mediacji bank prezentuje propozycję ugodową zawierającą warunki przekształcenia kredytu w frankach na kredyt w złotówkach, natomiast kredytobiorca powinien się do niej odnieść lub przedstawić autorską propozycję rozwiązania sporu. W przypadku wypracowania przez strony satysfakcjonującego porozumienia w zakresie parametrów umowy, bank może dokonać umorzenia części jego zobowiązania.

Jednak, co istotne, w celu skorzystania z preferencji podatkowych niezbędne będzie złożenie oświadczenia o zaciągnięciu kredytu na realizację inwestycji mieszkaniowej w zakresie jednego gospodarstwa domowego oraz o nieskorzystaniu z umorzenia wierzytelności z tytułu innego kredytu zabezpieczonego hipotecznie, zaciągniętego na realizację innej inwestycji mieszkaniowej.

 

Jacek Czabański, Mariusz Korpalski, Tomasz Konieczny

Sprawdź  
POLECAMY

Zaniechanie poboru podatku – co to oznacza?

W rzeczywistości zaniechanie poboru podatku oznacza dla frankowiczów zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych umorzonych przez bank kwot wierzytelności z tytułu kredytów związanych z jedną inwestycją mieszkaniową oraz jeśli osoba objęta umorzeniem nie skorzystała dotychczas z redukcji zobowiązania z tytułu kredytu zabezpieczonego hipotecznie na inną inwestycję mieszkaniową. Ponadto, powyższa preferencja podatkowa zostanie uwzględniona również wobec osób, co do których zastosowano ujemne oprocentowanie kredytu.

Zgodnie z rozporządzeniem, zaniechanie poboru PIT zostanie zastosowane zarówno do przychodów (dochodów) osiągniętych przez kredytobiorców po wejściu w życie rozporządzenia, jak i do kredytobiorców, którzy zdecydowali się na zawarcie ugody już od 1 stycznia 2022 r.

Warto także wskazać, że rozporządzenie przewiduje również zaniechanie poboru części podatku CIT. Preferencja podatkowa dotyczyć będzie dochodów odpowiadających równowartości umorzonych wierzytelności z tytułu kredytów, od tej części kapitału umorzonego kredytu, od której zaniechany będzie pobór podatku dochodowego od osób fizycznych – PIT.

Mając na uwadze regulacje zawarte w podpisanym rozporządzeniu, ich treść powinna przyśpieszyć decyzję kredytobiorców, co do zawarcia ugód w ramach postępowania mediacyjnego w Sądzie Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego. W obliczu wciąż niepewnej sytuacji ekonomicznej w kraju i za granicą - ugoda może stanowić bezpieczne i korzystne rozwiązanie prawno-finansowe dla frankowiczów.

Piotr Szewczyk, aplikant adwokacki w BWHS Wojciechowski Springer i Wspólnicy sp.k.

Zobacz również: By rozliczyć koszty przy sprzedaży nieruchomości, faktura nie jest konieczna >>