W okresie składania zeznań podatkowych zainteresowaniem cieszy się temat ulg podatkowych. Ulgą, która pojawiła się w naszych przepisach od stycznia 2019 r. jest tzw. ulga termomodernizacyjna. Dotyczy ona wydatków ściśle związanych z termomodernizacją istniejącego budynku, poniesionych na jego docieplenie i modernizację systemu grzewczego.

Instalacja fotowoltaiczna z prawem do ulgi w rocznym PIT

W ramach ulgi termomodernizacyjnej odliczeniu podlegają wydatki m.in. na zakup instalacji fotowoltaicznej wraz z montażem.

Podatniczka, która chciała skorzystać z ulgi, od 1990 r. pozostaje w związku małżeńskim. Wraz z mężem zamieszkuje w domu, którego właścicielem jest jej małżonek. W 2019 r. małżonkowie zainstalowali instalację fotowoltaiczną. Podatniczka nie jest współwłaścicielem nieruchomości, ale małżonkowie pozostają we współwłasności majątkowej i dlatego wspólnie ponoszą koszty utrzymania nieruchomości. Małżonek podatniczki pracuje poza granicami kraju i nie osiąga żadnego dochodu w Polsce, jedynie wykazuje swoje zarobki przed urzędem skarbowym polskim. Natomiast żona prowadzi działalność gospodarczą i osiąga dochody w Polsce.

Zobacz również: Ulga termomodernizacyjna do rozliczenia w rocznym PIT >>

Podatniczka powzięła wątpliwość, czy przysługuje jej ulga termomodernizacyjna. Złożyła więc wniosek o interpretację, czy może skorzystać z ulgi i odliczyć koszty instalacji fotowoltaicznej.

Jej zdaniem powinna mieć taką możliwość, bowiem od 30 lat zamieszkuje w tej nieruchomości, partycypuje w kosztach utrzymania. Małżonkowie nie mają rozdzielności majątkowej, mąż podpisał pełnomocnictwo upoważniające żonę do reprezentowania go przed wszelkimi urzędami oraz zarządzania jego majątkiem ruchomym, jak i nieruchomym.

Czytaj w LEX: Ulga termomodernizacyjna na przykładach >

 


Tylko właściciel lub współwłaściciel budynku

Dyrektor KIS stwierdził jednak, że podatniczce ulga nie przysługuje.

Korzystne rozwiązanie dla podatników, tzw. ulgę termomodernizacyjną, zawiera art. 26h ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tym przepisem, podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku, które zostanie zakończone w okresie trzech kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Adresatami ulgi termomodernizacyjnej są podatnicy podatku dochodowego opłacający podatek według skali podatkowej, 19-proc. stawki podatku oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, będący właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych, ponoszący wydatki na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Katalog wydatków podlegających odliczeniu znajduje się w załączniku do rozporządzenia ministra inwestycji i rozwoju z 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Limit odliczenia 53 000 zł

Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki.

Kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie podatnika podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez sześć lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Zobacz procedurę w LEX: Ulga termomodernizacyjna – warunki >

Podatnik ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku, wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Dyrektor KIS stwierdził, że w sytuacji gdy podatniczka poniosła w 2019 r. wydatki na zakup instalacji fotowoltaicznej wraz z montażem w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, którego właścicielem lub współwłaścicielem nie była, może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej o ile najpóźniej na dzień dokonania odliczenia (złożenia zeznania lub jego korekty) będzie właścicielem lub współwłaścicielem tego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przy spełnieniu pozostałych przesłanek wynikających z art. 26h ustawy o PIT.

Stanowisko podatniczki, że powinna mieć możliwość skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej bowiem od 30 lat zamieszkuje w nieruchomości, partycypuje w kosztach jej utrzymania oraz wraz z mężem nie posiada rozdzielności majątkowej organ uznał za nieprawidłowe.

Interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 31 marca 2020 r., nr 0115-KDIT2.4011.123.2020.1.MM