Pierwsza wersja propozycji przygotowanych przez Ministerstwo Finansów nie zachwyciła podatników. Eksperci podkreślali, że przynajmniej w części dotyczącej podatków wyglądał on tak, jakby był tworzony przez teoretyków i urzędników, którzy nie mają pojęcia o praktycznym prowadzeniu działalności gospodarczej. Finalny projekt, właśnie przyjęty przez rząd, przewiduje nieco więcej korzystnych rozwiązań. Roczne rozliczenie PIT za 2019 r. będzie można złożyć do końca maja. Podatnicy zyskają więc dodatkowy miesiąc.

Czytaj w LEX: Rozliczanie strat powstałych w związku z koronawirusem >

Możliwość wstecznego rozliczania strat podatkowych w PIT i CIT

Z projektu ustawy wynika, że stratę poniesioną w 2020 r. podatnicy PIT i CIT będą mogli odliczyć od dochodu uzyskanego w 2019 r. W tym celu, podatnicy złożą korektę zeznania za 2019 r. Będą tak mogły zrobić te osoby, których przychody osiągnięte w 2020 r. spadną o co najmniej 50 proc., w stosunku do przychodów osiągniętych w 2019 r. Odliczyć od dochodu z 2019 r. będzie można stratę do wysokości 5 mln zł w pierwszym roku. Nadwyżka będzie odliczana w kolejnych latach.

Zobacz również: Przedłużenie terminu na złożenie CIT-8 w końcu możliwe? >>

Podatek od nieruchomości komercyjnych później

Przyjęta przez rząd ustawa przewiduje również przedłużenie terminu do zapłacenia podatku minimalnego od nieruchomości komercyjnych za miesiące marzec-maj 2020 r. do 20 lipca 2020 r. Z możliwości tej będą mogli skorzystać podatnicy, których przychody w danym miesiącu w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku podatkowego będą niższe o co najmniej 50 proc. Podatek ten będą mogli zapłacić w późniejszym terminie również ci podatnicy, którzy nie osiągali w poprzednim roku przychodów, ale w okresie marzec–maj ponoszą negatywne konsekwencje ekonomiczne w związku z koronawirusem.

Zobacz procedurę w LEX: Narzędzia podatkowe wpierające zwalczanie pandemii koronawirusa (COVID-19) >

 


Zmiany w uldze na złe długi

Z propozycji MF wynika także, wyłączenie stosowania regulacji w podatkach dochodowych dotyczących tzw. złych długów w odniesieniu do dłużników, którzy powinni uwzględniać niezapłacone zobowiązania przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy.

Ze zwolnienia z tego obowiązku będą mogli skorzystać podatnicy, których przychody osiągnięte w okresach rozliczeniowych (miesięcznych albo kwartalnych) w stosunku do analogicznych okresów w 2019 r. zmniejszą się o co najmniej 50 proc. Ze zwolnienia tego będą mogły skorzystać również te osoby, które nie osiągnęły w poprzednim roku przychodów, ale w 2020 r. ponoszą negatywne konsekwencje ekonomiczne koronawirusa.

Zmiany w zaliczkach na podatek

MF zaproponowało dodatkowo wprowadzenie możliwości rezygnacji z uproszczonych zaliczek w 2020 r. i obliczanie zaliczek miesięcznych od bieżących dochodów. Zrezygnować z uproszczonych zaliczek będą mogli „mali podatnicy”. Podatnicy, którzy zrezygnują z uproszczonych zaliczek, za okres marzec – grudzień 2020 r., obliczą zaliczki miesięczne od bieżących dochodów.

Ma również zostać wydłużony termin na przekazanie przez płatników zaliczek na podatek od wynagrodzeń pobranych za marzec i kwiecień. Planuje się, że zapłata tych zaliczek będzie mogła być dokonana do 1 czerwca 2020 r.

Zobacz procedurę w LEX: Możliwość rezygnacji z zaliczek uproszczonych w związku z pandemią koronawirusa  >

- Lepszy rydz, niż nic. Jednak przesuwanie terminów płacenia zaliczek na marzec i kwiecień do 1 czerwca jest śmieszne. W rezultacie wpłatę PIT za kwiecień będzie można uiścić nie 20 maja, a 1 czerwca 2020 r. – to dziesięć dni później – podkreśla Izabela Rutkowska, doradca podatkowy, wspólnik w kancelarii Savior Legal&Tax.

Zobacz procedurę w LEX: Odroczenie terminu płatności minimalnego podatku dochodowego od budynków w związku z pandemią koronawirusa  >

Więcej czasu na wpłatę zaliczek będą mieli natomiast podatnicy CIT. Zaliczki za okres od marca do maja będą mogli rozliczyć dopiero 20 lipca. To nowość – pierwsza wersja projektu, nie zawierała tego rozwiązania. Przyjęty przez rząd projekt ustawy przewiduje również wyższe limity zwolnień z PIT od zapomóg i różnego rodzaju dofinansowań.

Zobacz procedurę w LEX: Możliwość odroczenia wpłaty zaliczek na podatek od wynagrodzeń w związku z pandemią koronawirusa  >

Darowizny odliczane w PIT i CIT

Nowe przepisy przewidują również możliwość odliczenia w podatku PIT i CIT z tytułu darowizn (pieniężnych lub rzeczowych) przekazanych na cele związane z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia koronawirusem dla podmiotów świadczących opiekę zdrowotną, w tym transport sanitarny, a także przekazane Agencji Rezerw Materiałowych oraz Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych. Jeśli darowizna zostanie przekazana do końca kwietnie br., będzie można odliczyć nawet 200 proc. jej wartości. Na zmianach zyskać mają też producenci m.in. maseczek. Będą mogli odliczyć w 2020 r. w ramach jednorazowej amortyzacji całość wydatków na środki trwałe potrzebne do produkcji.

Bez opłaty prolongacyjnej, ale odsetki pod znakiem zapytania

MF zaproponował też czasową rezygnację z opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków i zaległości podatkowych, które są dochodem budżetu państwa na czas obowiązywania stanu epidemicznego. Z uzasadnienia wynika, że rezygnacja z ustalenia opłaty prolongacyjnej zwiększy realne szanse na uregulowanie przez podatników, płatników oraz inne podmioty (inkasentów, następców prawnych oraz osoby trzecie) odroczonych i rozłożonych na raty należności podatkowych. O zwolnieniu z odsetek będzie mógł natomiast zdecydować minister finansów w rozporządzeniu.

Zmiany w VAT, JPK i podatku od nieruchomości

Obowiązek składania nowych JPK_VAT z deklaracją dla wszystkich przedsiębiorców będzie odroczony do 1 lipca 2020 r. W pierwszej wersji projektu MF chciało przesunąć ten termin tylko dla dużych przedsiębiorców.

Przyjęta przez rząd wersja projektu przewiduje również wydłużenie z 3 do 14 dni czasu na zawiadomienie skarbówki o zapłacie na rachunek spoza tzw. białej listy podatników. Nowością jest także wprowadzenie możliwości wydawania paragonów elektronicznych.

Z przyjętego art. 29 wynika, że sprzedawca będzie mógł wystawić i wydać nabywcy paragon fiskalny lub fakturę z każdej sprzedaży:

  • w postaci papierowej lub
  • za  zgodą  nabywcy,  w  postaci  elektronicznej,  przesyłając  ten  dokument  w sposób z nim uzgodniony.

MF dodatkowo proponuje też możliwość wprowadzenia przez gminy zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu koronawirusa.

Zobacz procedury w LEX:

Interpretacje podatkowe później

Zmiany dotkną również wydawania interpretacji podatkowych. Zgodnie z obecnymi przepisami wydaje się je w ciągu trzech miesięcy. Z projektu ustawy wynika, że skarbówka dostanie na to więcej czasu. Termin na wydanie interpretacji ma zostać wydłużony o okres trzech miesięcy. Wcześniejsza wersja projektu przewidywała wydłużenie o okres jednego miesiąca.

Sprawozdania finansowe i inne raporty pod znakiem zapytania

Z przedstawionego projektu nie wynika wprost, że termin na złożenie sprawozdań finansowych zostanie wydłużony. Projektowany art. 15zzh wskazuje jedynie, że w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia, może określić inne terminy wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji, o których mowa w ustawie o rachunkowości. Można jednak sądzić, że terminy dotyczące sprawozdań finansowych także zostaną przesunięte. Takie przynajmniej sygnały resort finansów zaczął dzisiaj wysyłać na Twitterze.