Jedną z możliwych form opodatkowania działalności gospodarczej jest ryczałt ewidencjonowany. Jednak czasem pojawiają się wątpliwości, kiedy podatnicy mogą z tej formy korzystać. W przedmiotowej sprawie podatniczka prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna, polegającą na świadczeniu usług budowlano-wykończeniowych, a konkretnie zabudowy stoisk targowych na targach organizowanych w kraju i za granicą i rozlicza się w formie ryczałtu ewidencjonowanego. Zabudowa stoiska targowego jest wykonywana według projektu i w miejscu wskazanym przez zamawiającego. W skład usługi wykonywanej przez podatniczkę wchodzi w szczególności: wykonanie elementów stoisk z materiału zleceniodawcy, malowanie, tapetowanie i wykładanie podłóg, zabudowa konstrukcji stoiska zgodnie z projektem zamawiającego, założenie instalacji elektrycznej oraz zamontowanie oświetlenia oraz demontaż zabudowy stoiska. Podatniczka powzięła wątpliwość czy dla wszystkich wymienionych usług właściwą stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych będzie stawka 5,5 proc. We wniosku o interpretację przedstawiła swoje stanowisko, zgodnie z którym stawka ta jest właściwa w jej przypadku.

Działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy o PIT

Kwestie te reguluje ustawa z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i dotyczy osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Przy czym, przez pozarolniczą działalność gospodarczą należy rozumieć działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, pod pojęciem „działalności usługowej”, należy rozumieć pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług.

Podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z pozarolniczej działalności gospodarczej), jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy: uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 250 tys. euro, lub uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 250 tys. euro.

 

U osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzależniona jest od niewystąpienia przesłanek negatywnych określonych w art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Zgodnie z tym przepisem, opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub w części przychody z tytułu świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy.

W załączniku tym, stanowiącym wykaz usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych nie wymieniono robót budowlanych.

Dyrektor KIS stwierdził, że przychody z wykonywanych przez podatniczkę usług budowlano-wykończeniowych mogą być zatem opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Zobacz również: Przy ryczałcie nie ma kosztów uzyskania przychodów >>

Z kolei wysokość stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych została określona w art. 12 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i zależy od rodzaju faktycznie prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a ww. ustawy ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 5,5 proc. przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton.

 


Roboty budowane według definicji prawa budowlanego

Dyrektor KIS stwierdził, że przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne nie definiują pojęcia „roboty budowlane” dlatego zasadne jest odwołanie się do ustawy - Prawo budowlane. Zgodnie z tą ustawą roboty budowlane - należy rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

Zgodnie natomiast z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług, roboty budowlane ujęte w sekcji F tej Klasyfikacji, obejmują m.in. prace polegające na przebudowie, remoncie, rozbiórce lub montażu obiektu budowlanego, włączając montaż budowli z elementów prefabrykowanych oraz konstrukcji o charakterze stałym lub tymczasowym. Zdaniem dyrektora KIS, oznacza to, że wykonywanie przez podatniczkę wszystkich wskazanych we wniosku usług budowlano-wykończeniowych można uznać za wykonywanie robót budowlanych, z których przychody podlegają opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 5,5 proc. zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Stawka ta bowiem przewidziana została m.in. dla przychodów z tytułu robót budowlanych.

Jednocześnie dyrektor KIS zaznaczył, że organ podatkowy oparł swe stanowisko na klasyfikacji usług pod właściwy symbol PKWiU dokonanej przez podatniczkę. Stwierdził, że przedmiotem interpretacji nie jest ocena prawidłowości dokonanej klasyfikacji przez podatnika świadczonych usług ponieważ organ podatkowy dokonuje interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, nie jest więc właściwy do ustalenia do jakiego działu PKWiU należy zaklasyfikować świadczone usługi.

Interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 14 sierpnia 2020 r., nr 0115-KDIT3.4011.341.2020.2.PS