Wybór formy opodatkowania to do 20 lutego bardzo istotny temat. W obliczu zmian wprowadzonych Polskim Ładem, dokonując takiego wyboru należy przeanalizować dostępne możliwości. Wiele grup zawodowych ma możliwość skorzystania z ryczałtu ewidencjonowanego. Często stawki ryczałtu są różne w zależności od rodzaju przychodu, jak np. u lekarzy. Podatnicy mając wątpliwości, kierują wnioski do organów skarbowych o interpretacje indywidualne, jednak te przerzucają na podatników odpowiedzialność za prawidłową klasyfikację (PKWiU).

Czytaj: Jak skorzystać z ulg w podatku dochodowym od osób fizycznych? >

O taką interpretację wystąpił lekarz endokrynolog, który prowadzi prywatną praktykę lekarską. Zawarł on umowę z podmiotem trzecim o prowadzenie badań klinicznych. Lekarz jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny - w zakresie praktyki lekarskiej wystawia faktury VAT przy zastosowaniu zwolnienia z VAT, zaś w zakresie badań klinicznych faktury opodatkowane są VAT. Jest podmiotem wykonującym działalność leczniczą, ale nie jest podmiotem leczniczym (ten drugi podlega wyłączeniu z ryczałtu). Prowadzi on badania w celu odkrycia lub potwierdzenia klinicznych, farmakologicznych skutków działania produktów leczniczych oraz w celu zidentyfikowania ich działań niepożądanych. Prowadzone usługi zakwalifikował pod symbolem PKWiU 72.19.43.0 - Usługi w zakresie prac rozwojowych w dziedzinie nauk medycznych i farmacji.

Sprawdź: Jak opodatkować ryczałtem usługi lekarza świadczone na rzecz ubezpieczycieli, polegające na wydawaniu orzeczeń o stanie zdrowia na potrzeby procesu likwidacji szkód? >

Lekarz zapytał, czy będzie uprawniony do opodatkowania dochodów z prowadzenia badań klinicznych w formie ryczałtu ewidencjonowanego jako przychodów z tytułu wykonywania usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych (PKWiU dział 72), podlegających opodatkowaniu 8,5-proc. stawką ryczałtu od przychodów do kwoty 100 000 zł oraz 12,5-proc.  przychodów od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł?

Zobacz również:
Lekarze-byli kartowicze muszą wybrać nową formę opodatkowania >>
Lekarz na kontrakcie z 19-proc. PIT, mimo etatu
>>

 

Usługi świadczone na rzecz sponsora

Podatnik uważał, że ma takie prawo. Przeprowadzenie badań klinicznych jest usługą świadczoną na rzecz  sponsora, a więc podmiotu odpowiedzialnego za ich podjęcie, prowadzenie i finansowanie. Zasadnym jest zatem zakwalifikowanie badań klinicznych jako działalności związanej z produkcją eksperymentalną oraz testowaniem produktów, procesów i usług, czyli prac rozwojowych, a tym samym uznaniem, że badania kliniczne należy przyporządkować do pozycji PKWiU 72.19.43.0 - Usługi w zakresie prac rozwojowych w dziedzinie nauk medycznych i farmacji. W konsekwencji, przychody uzyskiwane z tytułu prowadzenia badań klinicznych mogą podlegać opodatkowaniu ryczałtem.

Czytaj: Ubezpieczenie OC podmiotu przeprowadzającego eksperyment medyczny >

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 25 stycznia (0113-KDIPT2-1.4011.973.2021.3.MGR) 2022 r. uznał stanowisko podatnika za prawidłowe. Stwierdził, że skoro lekarz prowadzi prywatną specjalistyczną praktykę lekarską i zawarł umowę o prowadzenie badań klinicznych z podmiotem trzecim, a świadczone usługi mieszczą się pod symbolem PKWiU 72.19.43.0., to ma on prawo do zastosowania ryczałtu. Nie odniósł się jednak do prawidłowości tej klasyfikacji.

 

Interpretacja potwierdza tylko stawkę

- Wnioskodawca wskazał, że zasadnym jest zakwalifikowanie badań klinicznych jako działalności związanej z produkcją eksperymentalną oraz testowaniem produktów, procesów i usług, czyli prac rozwojowych, a tym samym uznaniem, że badania kliniczne należy przyporządkować do pozycji PKWiU 72.19.43.0 – Usługi w zakresie prac rozwojowych w dziedzinie nauk medycznych i farmacji, a dyrektor KIS przychylił się do tego stanowiska – podkreśla Paulina Biskup, radca prawny w JKP. Legal Kancelaria Radca Prawny Paulina Biskup.

Ekspertka zwraca jednak uwagę, że organ podatkowy zaznaczył, że nie jest uprawniony do przyporządkowania formalnego usług do określonego grupowania PKWiU. - Dyrektor KIS zaznaczył, że interpretacja odnosi się do treści zadanego pytania, obejmującego konkretny rodzaj usług według wskazanego w nim PKWiU, nie dotyczy innych kwestii podanych w opisie sprawy – zauważa Paulina Biskup.

 

Stanisław Bogucki, Arkadiusz Cudak, Aleksandra Wrzesińska-Nowacka

Sprawdź  

Dodaje ona, że organ podatkowy przychylił się zatem do stanowiska podatnika, ale można odnieść wrażenie, że wydana interpretacja niewiele wyjaśnia, ponieważ dyrektor KIS nie odniósł się do sedna sprawy, czyli oceny czy badania kliniczne stanowią działalność związaną z produkcją eksperymentalną oraz testowaniem procesów i usług, czyli prac rozwojowych i w związku z tym są kwalifikowane w ramach pozycji PKWiU 72.19.43.0, a więc w dziale 72 PKWiU.

Zobacz również: Coraz mniej czasu na zmianę formy opodatkowania, a niepewność rośnie >>

Sprawdź: ROZPORZĄDZENIE z 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) >

Przychody lekarzy według różnych stawek

Na ciekawe aspekty, a mianowicie zróżnicowanie stawek dla lekarza w zależności od rodzaju przychodu, zwraca uwagę kolejny ekspert. - Opodatkowanie ryczałtem wiąże się z uproszczoną formą prowadzenia ewidencji, mającą określoną formę ustaloną przez rozporządzenie. Z ewidencji jednoznacznie ma wynikać przypisanie przychodu objętego ryczałtem do stawki określonej w procentach – podkreśla Michał Cielibała, doradca podatkowy, prezes Biurex sp. z o.o. Dodaje on, że podatnik jest obowiązany prowadzić ewidencję rzetelnie i w sposób niewadliwy. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych ustala się według stawki właściwej dla przychodów z każdego rodzaju działalności, pod warunkiem, że ewidencja przychodów jest prowadzona w sposób umożliwiający określenie przychodów z każdego rodzaju działalności.

- Lekarz prowadzący działalność gospodarczą może mieć opodatkowane swoje przychody rożnymi stawkami podatkowymi, w zależności od rodzaju aktywności. Od początku 2022 r. 14 proc. stawką ryczałtu zostały objęte przychody w zakresie opieki zdrowotnej (PKWiU dział 86) – stwierdza Michał Cielibała.

Ekspert wyjaśnia, że jeśli w ramach działalności lekarz będzie zajmował się sprzedażą np. suplementów lub środków opatrunkowych, to taki rodzaj przychodu jest objęty 3 proc. stawką podatku. Badania kliniczne polegające na testowaniu nowych leków lub metod leczenia, które mieszczą się w klasyfikacji PKWiU 72, opodatkowane są stawką ryczałtu w wysokości 8,5 proc. do kwoty 100 000 zł, natomiast od nadwyżki ponad tę kwotę stawką 12,5 proc.