Chodzi o uchwaloną przez Sejm 27 stycznia br. nowelizację ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw.

Senat doprecyzował też, że wykaz placówek zakwalifikowanych w 2022 roku do sieci, który zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku będzie aktualny do 30 czerwca 2027 roku.

 

Obecna sieć do końca 2022 roku

Zgodnie z nowelizacją obowiązujący wykaz placówek zakwalifikowanych do podstawowego zabezpieczenia szpitalnego (PSZ) będzie obowiązywał o pół roku dłużej, czyli do końca 2022 roku. W uzasadnieniu do projektu wyjaśniono, że zmiana jest podyktowana szczególnymi warunkami funkcjonowania szpitali w czasie pandemii COVID-19.

Nowela umożliwia ponadto przyjęcie za podstawę wyliczenia kolejnego ryczałtu systemu PSZ, na pierwsze półrocze 2022 r., odpowiednich danych sprawozdawczych za 2019 r., czyli za ostatni okres rozliczeniowy przypadający przed pandemią COVID-19. Autorzy projektu wskazują, że większość placówek w systemie PSZ odnotowała spadek udzielanych świadczeń, szczególnie tych planowanych, w porównaniu z okresem przed pandemią.

Nowy wykaz świadczeniodawców zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku do 30 czerwca 2027 roku. Poprawkę dotyczącą doprecyzowania granicznej daty obowiązywania tego wykazu placówek zaproponowały komisje senackie; zdrowia i nauki.

Wykaz placówek, zgodnie z przepisami, ogłaszany jest najpóźniej do 27 marca i obowiązuje przez 4 lata, poczynając od dnia 1 lipca. Dlatego też, by uniknąć sytuacji, że od 2 stycznia 2027 r. do 30 czerwca 2027 roku nie byłoby żadnego wykazu świadczeniodawców wprowadzono poprawkę, że ogłoszony w 2022 roku wykaz, który obowiązywać będzie od 1 stycznia 2023 roku aktualny będzie włącznie do 30 czerwca 2027 roku.

Senatorowie doprecyzowali też termin dotyczący okresu rozliczeniowego, branego pod uwagę do wyliczenia ryczałtu, ustalając, że bierze się pod uwagę okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. Przewodnicząca senackiej Komisji Zdrowia Beata Małecka-Libera (KO) uzasadniła, że przepis ten ma charakter epizodyczny i brakowało tutaj jasno doprecyzowanego terminu, do kiedy miał obowiązywać.

Dłuższy termin na składanie wniosku o kredyt na studia medyczne

Zgodnie z nowelizacją wydłużony zostanie też okres składania wniosków o kredyt na studia medyczne do końca roku akademickiego 2021/2022 za okres obejmujący pierwszy i drugi semestr roku akademickiego 2021/2022. Wydłużenie okresu składania wniosków nastąpi z jednoczesnym zachowaniem możliwości sfinansowania z kredytu opłat za usługi edukacyjne poniesionych przez studentów za okres dwóch semestrów roku akademickiego 2021/2022.

W myśl obecnie obowiązujących przepisów, jeżeli wniosek o kredyt na studia medyczne zostanie złożony przez studenta do banku w pierwszym semestrze roku akademickiego 2021/2022, kredytu udziela się na pokrycie opłat za usługi edukacyjne ponoszone od tego semestru. Jak wskazano w uzasadnieniu, termin ten może okazać się niewystarczający na dokonanie wszystkich formalności związanych z ubieganiem się o kredyt na studia medyczne (pobranie zaświadczenia wydawanego przez uczelnię, złożenie wniosku kredytowego do banku udzielającego kredytu na studia medyczne itp.).