Przyjęte poprawki zakładają m.in. 10 mln zł na realizację programu wieloletniego pn. „Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030, dodatkowe 13 mln zł na wzrost wynagrodzeń pracowników sądów administracyjnych kosztem funduszu wynagrodzeń sędziów, dodatkowo 1 mln zł dla Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA, dodatkowe 4 mln zł dla Fundacji - Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Przyjęte poprawki przewidują ponadto 10 proc. podwyżki dla pracowników parków narodowych, a także zwiększenie o 2,5 mln zł dopłat do czynszów w ramach wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego.

Budżet bez deficytu

Przyjęta ustawa budżetowa zakłada, że dochody budżetu państwa wyniosą 435,3 mld zł. Tyle samo wyniosą również wydatki. Deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii unijnej) ma wynieść 1,2 proc. PKB. Jeśli chodzi o dane makroekonomiczne, to ustawa zakłada

  • wzrost PKB (w ujęciu realnym o 3,7 proc. ),
  • średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (2,5 proc.),
  • wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz emerytur i rent (nominalnie o 6,3 proc.).

 

Wzrost gospodarczy i podatki

Na prognozowane dochody wpływ ma mieć m.in. wzrost gospodarczy, przewidywany poziom inflacji, a także efekt już wdrożonych i aktualnie przygotowywanych zmian systemowych, m.in. dotyczących dalszego uszczelnienia systemu podatkowego. Chodzi tu m.in. o wdrożenie systemu teleinformatycznego izby rozliczeniowej (STIR) i mechanizmu analizy ryzyka wykorzystywania działalności banków i SKOK, dalsze efekty wprowadzenia tzw. mechanizmu podzielonej płatności, wprowadzenie kas on-line oraz tzw. wirtualnych kas rejestrujących oraz działania dotyczące rozwoju systemu monitorowania przewozu drogowego i kolejowego towarów.

Zobacz również: Od stycznia 2020 roku droższe papierosy i alkohol >>

W prognozie dochodów uwzględniono również: zmiany stawek akcyzy na używki – tj. alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane, wyroby pośrednie, wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, płyn do papierosów elektronicznych oraz wyroby nowatorskie. Na dochody wpływać będą także działania związane ze zmniejszeniem PIT w 2019 r. - zwolnienie z podatku przychodów z pracy i umów zlecenia osób poniżej 26 roku życia do kwoty 85.528 zł (od sierpnia 2019 r.), obniżenie stawki podatkowej dla pierwszego progu podatkowego na skali podatkowej z 18 do 17 proc. (od października 2019 r.), podwyższenie pracowniczych kosztów uzyskania przychodu (od października 2019 r.). Na dochody sektora finansów publicznych oddziaływać będzie ponadto przebudowa modelu funkcjonowania OFE. W 2020 r., w stosunku do 2019 r., zostanie ponownie zwiększony udział gmin we wpływach z podatku PIT. Wzrośnie on z 49,9 proc. w 2019 r. do 50 proc. w 2020 r. W przypadku podatku CIT, udział samorządów pozostanie na poziomie z 2019 r., tj. 22,8 proc.

 


Wydatki na poziomie dochodów

Jak twierdzą przedstawiciele rządu, w ramach wydatków zapewniono niezbędne środki finansowe zarówno na kontynuację dotychczasowych priorytetów rządu dotyczących polityki społeczno-gospodarczej, w tym w szczególności w ramach polityki prorodzinnej, jak również na realizację nowych zadań – przy niższych (rok do roku) planowanych kosztach obsługi długu Skarbu Państwa. W 2020 r. zapewniono niezbędne środki m.in. na: finansowanie rozszerzonego programu „Rodzina 500+”, który od 1 lipca 2019 r. obejmuje wszystkie dzieci do 18. roku życia – bez kryterium dochodowego (w 2020 r. na realizację programu zostanie przeznaczone 39,2 mld zł). Budżet przewiduje również m.in. finansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, jak również tzw. „13” dla emerytów i rencistów oraz renty socjalnej, a także realizację świadczeń rodzinnych zakładającą podwyższenie zasiłku pielęgnacyjnego od 1 listopada 2019 r. oraz podwyższenie świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2020 r. i wypłatę 300 zł na każde dziecko w wieku szkolnym, w ramach programu „Dobry start”.