Sprawa dotyczy przepisów rozdziału 11a ordynacji podatkowej, które weszły w życie 1 stycznia 2019 roku i nakładają obowiązek raportowania schematów podatkowych. Od początku prac nad tymi przepisami, doradcy podatkowi alarmowali, że ich wprowadzenie będzie naruszać ustawowy obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej.

Raportowanie schematów podatkowych sprzeczne z Konstytucją?

- Przepisy o raportowaniu schematów podatkowych naruszają naszą tajemnicę zawodową, która jest fundamentem naszego zawodu. W naszym wniosku do Trybunału wykazaliśmy, że zmiany w ordynacji w zakresie raportowania schematów podatkowych są sprzeczne z Konstytucją RP – wyjaśnia prof. Adam Mariański, Przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Jego zdaniem, decyzja o przekazaniu naszego wniosku do rozpatrzenia przez skład orzekający Trybunału Konstytucyjnego to ważny krok w stronę rozwiązania tego problemu prawnego i poniekąd potwierdzenie słuszności naszych argumentów.

Istotny problem tajemnicy zawodowej doradców podatkowych

Przepisy ordynacji podatkowej, które w życie na początku 2019 roku, przewidują możliwość zwolnienia doradcy podatkowego z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej oraz określają sytuacje, w których przekazanie informacji nie stanowi naruszenia obowiązku zachowania prawnie chronionej tajemnicy zawodowej. Krajowa Rada Doradców Podatkowych już na etapie postępowania legislacyjnego krytycznie odnosiła się do propozycji uchwalenia unormowań w tym kształcie, podnosząc, że ich obowiązywanie jest nie do pogodzenia z zasadami funkcjonowania zawodu zaufania publicznego, jakim jest profesja doradcy podatkowego.

Zobacz również: Skok na tajemnicę zawodową może skończyć w TK >>

Polskie przepisy bardziej restrykcyjne

Sprzeciw samorządu doradców podatkowych budzi również sposób i forma wprowadzonego w ubiegłym roku obowiązku raportowania schematów podatkowych. Przepisy te zostały wprowadzone w Polsce znacznie wcześniej niż w innych krajach UE oraz w dużo szerszym zakresie, niż przewidują to konieczne do zaimplementowania regulacje dyrektywy unijnej. W ocenie KRDP polskie regulacje są nieprecyzyjne i niejednoznaczne przez co budzą problemy w wykładni i stosowaniu nowego prawa, nawet w tak zasadniczych kwestiach jak określenie, które uzgodnienia są schematem i wymagają zaraportowania. Jednocześnie brak jest jeszcze orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości czy krajowej judykatury, które wyjaśniałoby wątpliwości interpretacyjne. Nieznana jest też na chwilę obecną praktyka Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

 

- Nie podważamy samego obowiązku raportowania MDR, zwłaszcza że jest wprowadzony europejską dyrektywą. Jednak dla podatników i ich doradców przewidziano obowiązki nieproporcjonalne do celów wprowadzenia tych przepisów. Na dodatek napisano je w tak zawiły sposób, że powodują wiele wątpliwości interpretacyjnych. Najlepiej by było napisać je od nowa – bardziej przejrzyście i w taki sposób, by nie naruszały Konstytucji RP – tłumaczy prof. Adam Mariański.