Nowelizacja przepisów wprowadziła m.in. unieważnienie z dniem 1 lipca 2020 r., numerów zgłoszenia schematów podatkowych (NSP) nadanych dotychczas schematom transgranicznym, co w konsekwencji nakłada na podatników, którzy dokonali zgłoszenia transgranicznego schematu podatkowego do dnia 30 czerwca 2020 r., dokonanie ponownego raportowania tych samych schematów na tzw. nowej schemie.

Czytaj w LEX: Zmiany w raportowaniu schematów podatkowych >

Zamieszanie z terminami w sprawie MDR

Ponadto nowela nadała nowe terminy zgłaszania, do Szefa KAS, schematów transgranicznych, jeśli pierwszej czynności związanej z jego wdrażaniem dokonano w okresie od 26 czerwca 2018 r. do 30 czerwca 2020 r., tj:

  • dla promotora - do 31 lipca 2020 r.,
  • dla korzystającego – do 16 sierpnia 2020 r.,
  • dla wspomagającego – do 31 sierpnia 2020 r.

Czytaj w LEX: Raportowanie schematów podatkowych przez biura rachunkowe >

Jednak, co istotne, powyższe terminy nie mają mocy wiążącej, z uwagi na fakt, że 30 czerwca 2020 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przedłużenia niektórych terminów związanych z MDR, które weszło w życie w tym samym dniu, i wprowadziło kolejne, następujące terminy zgłaszania schematów transgranicznych tj.:

  • dla promotora - do 31 grudnia 2020 r.,
  • dla korzystającego – do 31 stycznia 2021 r.,
  • dla wspomagającego – do 28 lutego 2021 r.

Zobacz procedurę w LEX: Sposób przekazywania informacji o schematach podatkowych >

Ponadto, do 30 kwietnia 2021 r. wydłużono termin na złożenie informacji:

  • przez korzystającego o schemacie podatkowym na formularzu MDR-3, chyba że termin ten upłynął przed dniem 30 czerwca 2020 r. - chodzi o sytuacje, w których do 31 grudnia 2020 r. korzystający dokonywał czynności będących elementem schematu transgranicznego lub uzyskiwał wynikającą z tego korzyść podatkową,
  • przez promotora lub wspomagającego o schematach standaryzowanych na druku MDR-4, który w okresie do 31 grudnia 2020 r. udostępnił korzystającemu schemat transgraniczny.

Zobacz procedurę w LEX: Wewnętrzna procedura przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych >


Zmiany w podpisywaniu raportów o schematach podatkowych

Należy również podkreślić, że nowelizacja umożliwia podpisywanie MDR-3 przez osoby uprawnione do reprezentacji przedsiębiorcy, z wyłączeniem pełnomocnika, a nie jak dotychczas przez wszystkich członków organu zarządzającego. Ponadto informacja ta będzie mogła zostać podpisana przez:

  • osobę fizyczną – w przypadku podatnika będącego osobą fizyczną,
  • osobę upoważnioną przez przedsiębiorcę zagranicznego do reprezentowania go w oddziale – w przypadku podatnika będącego przedsiębiorcą zagranicznym posiadającym oddział działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Mając na uwadze powyższe, PKF rekomenduje analizę zaraportowanych już transgranicznych schematów podatkowych celem ich ponownego zgłoszenia.

Czytaj w LEX: Raportowanie schematów podatkowych przez JST >