Termin na rozliczenie PIT i złożenie rocznej deklaracji zbliża się nieuchronnie. Wypełnione druki PIT-37 i PIT-36 muszą trafić do skarbówki do końca kwietnia. Jedną z korzystnych form opodatkowania jest wspólne rozliczenie podatku z dzieckiem. Mogą z niej skorzystać samotni rodzice. Wspólne rozliczenie z dzieckiem polega na zasadzie łącznego opodatkowania sumy dochodów uzyskanych przez rodzica oraz dziecko. Tak obliczoną podstawę opodatkowania dzieli się następnie na pół i od tej pomniejszonej podstawy opodatkowania oblicza się należny podatek, który ulega podwojeniu. Wspólne rozliczenie z dzieckiem jest szczególnie korzystne w przypadku w którym dziecko nie uzyskuje dochodów a dochody rodzica przekraczają kwotę progu podatkowego, tj. 85 528 zł. Dodatkowo rozliczenie z dzieckiem pozwala na korzystanie z podwójnej wysokości kwoty wolnej od podatku.

Osoba samotnie wychowująca dziecko z bonusem podatkowym

Za osobę samotnie wychowującą dziecko rozumie się rodzica dziecka (rodzic biologiczny lub przysposabiający) jak również opiekuna prawnego dziecka, który zgodnie z ustawą jest panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem, osobą, w stosunku do której sąd orzekł separację w rozumieniu odrębnych przepisów, lub osobą pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.

Zobacz również:
Remont łazienki obniży PIT niepełnosprawnego >>

Ulga termomodernizacyjna do rozliczenia w rocznym PIT >>
 

Konieczna jest opieka nad dzieckiem

Anna Lewandowska, ekspert w zespole ds. PIT w KPMG w Polsce, tłumaczy, że jednym z warunków rozliczenia z dzieckiem jest opieka rodzica, która musi przysługiwać w stosunku do dzieci małoletnich (poniżej 18 roku życia), bez względu na ilość uzyskanych przez nich w danym roku dochodów jak również w stosunku do dzieci, które otrzymywały zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną (bez względu na ich wiek).

Opieka obejmuje również dzieci, które nie ukończyły 25. roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach ogólnych lub z kapitałów pieniężnych w łącznej wysokości 3089 zł z wyjątkiem renty rodzinnej.

- W przypadku, gdy w ciągu roku dziecko ukończy 18 lub 25 lat, rodzicowi przysługuje rozliczenie z dzieckiem, pod warunkiem, że dochody dziecka nie przekraczają progu 3089 zł. Kolejnym z warunków jest wychowywanie dziecka samodzielnie. Aby nie utracić statusu osoby samotnie wychowującej dziecko, drugi rodzic nie może podejmować aktywnych czynności ani brać udziału w wychowaniu dziecka – podkreśla ekspert.

Trzeba też dodać, że fakt utrzymywania kontaktów pomiędzy dzieckiem i drugim rodzicem, nie pozbawia pierwszego rodzica (z którym dziecko mieszka) prawa do opodatkowania swoich dochodów na zasadach określonych w art. 6 ust. 4 ustawy o PIT.

 

Rozliczenie z dzieckiem nie dla liniowców i ryczałtowców

Anna Lewandowska zwraca uwagę, że aby skorzystać z omawianej formy rozliczenia, ani rodzic ani dziecko nie mogą osiągać przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem liniowym, kartą podatkową, podatkiem tonażowym lub ryczałtem ewidencjonowanym (wyjątkiem jest przychód z najmu prywatnego). Z tej formy opodatkowania mogą również skorzystać osoby o ograniczonym obowiązku podatkowym w Polsce (nierezydenci podatkowi), jeśli zostaną spełnione następujące warunki: gdy osoba samotnie wychowująca dziecko ma miejsce zamieszkania w państwie członkowskim Unii Europejskiej, EOG albo na terenie Konfederacji Szwajcarskiej, jej przychody podlegające opodatkowaniu na terytorium RP stanowią co najmniej 75 proc. całkowitego przychodu osiągniętego w danym roku podatkowym oraz gdy dla celów podatkowych udokumentowała miejsce zamieszkania certyfikatem rezydencji.

- Podatnik, który chce rozliczyć zeznanie podatkowe jako osoba samotnie wychowująca dziecko musi złożyć oświadczenie poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na druku deklaracji PIT a następnie opatrzyć ją podpisem. W przypadku gdy osoba złożyła zeznanie i rozliczyła się samodzielnie, możliwe jest złożenie korekty i zmiana sposobu rozliczenia – dodaje Anna Lewandowska.