Do redakcji Prawo.pl zgłosił się Czytelnik, którego rodzice mają przyznane orzeczenia o stopniu niepełnosprawności znacznym i całkowitym. Złożyli niedawno PIT i wykazali w nim ulgę rehabilitacyjną, która przysługuje niepełnosprawnym. Pracownik urzędu skarbowego zażądał od nich jednak dostarczenia orzeczeń i dokumentów określających symbol choroby oraz listę leków, jakie muszą zażywać. - Czy urzędnik może składać takie żądanie, skoro są to dane wrażliwe? – zapytał Czytelnik.

 

Ulga rehabilitacyjna w przepisach o PIT

Artykuł 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przyznaje podatnikowi prawo do obniżenia podstawy opodatkowania o kwotę wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne. Katalog wydatków podlegających zakwalifikowaniu do ulgi rehabilitacyjnej znajdujemy w art. 26 ust. 7a ustawy o PIT. Mieszczą się w tym katalogu również wydatki na leki (w punkcie 12). Ulga przysługuje nam w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo).

- Jeżeli zatem w styczniu wydatki na leki wynosiły 250 zł, to w styczniu zaliczamy w poczet ulgi 150 zł; jeżeli w marcu wydatki na leki wynosiły 580 zł, to odliczyć w marcu możemy 480 zł; w ten sposób obliczamy każdy z 12 miesięcy. Wydatki na leki nie należą bowiem do wyjątków wymienionych w art. 26 ust. 7c ustawy o PIT, których wysokości nie trzeba dokumentować, albowiem ich wysokość określono ryczałtowo – zauważa Agnieszka Czernik, doradca podatkowy. Konieczne jest zatem zbieranie dokumentów, które potwierdzą poniesione wydatki na leki.

 

Prawo do ulgi trzeba udokumentować

Agnieszka Czernik zwraca uwagę, że każdy podatnik, ubiegający się uzyskanie jakiejkolwiek ulgi podatkowej, w tym także ulgi rehabilitacyjnej wykazywanej w rocznym zeznaniu podatkowym, musi spełniać warunki do jej uzyskania, a w dodatku musi być przygotowany na konieczność udokumentowania tej ulgi oraz okazania stosownych dokumentów i zaświadczeń przez organem podatkowym.

W przypadku ulgi dla niepełnosprawnych warunek ten zdefiniowano w art. 26 ust. 7d ustawy o PIT. Jest nim orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach lub decyzja przyznająca rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną. Kolejne zapisy (ust. 7f i 7g art. 26 ustawy o PIT) zawierają definicje poszczególnych grup inwalidzkich oraz ich podstawy prawne.

Zobacz również:
Korzystanie z ulgi rehabilitacyjnej coraz bardziej niepewne >>

Ulgi i odliczenia w rocznym PIT pomogą obniżyć podatek >>

 

Na kontrolę trzeba być przygotowanym           

Zatem, podatnik, korzystający z ulgi rehabilitacyjnej, musi być przygotowany na konieczność udowodnienia prawa do tej ulgi na żądanie urzędu skarbowego poprzez przedstawienie:

  • orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
  • dokumentów zakupu leków, na podstawie których można zweryfikować wysokość poniesionych i odliczonych wydatków,
  • zaświadczenia od lekarza specjalisty, iż dane leki powinny być stosowane (tymczasowo lub na stałe) w postaci chociażby listy takich lekarstw.

- Warunki te wynikają z prawa podatkowego (w randze ustawy), ciężar dowodu zawsze spoczywa na podatniku. Prawa do ulg podatkowych zawsze wymagają spełnienia określonych wymogów i nie można uchylać się przed wykazaniem zasadności uprawnienia tłumacząc się danymi wrażliwymi – zaznacza Agnieszka Czernik

 

Organ podatkowy musi wyjaśnić sprawę

Potwierdza to także Klaudia Kądrowska, adwokat, menadżer w Crido. Ekspertka zwraca uwagę, że organ podatkowy jest zobowiązany do podejmowania w toku postępowania podatkowego wszelkich niezbędnych działań w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz załatwienia sprawy. W związku z tym, może on żądać od podatnika dostarczenia dowodów obejmujących dane wrażliwe jedynie w przypadku, jeśli są istotne do rozstrzygnięcia danej sprawy.

- Organ podatkowy może zatem zweryfikować, czy dana osoba ma prawo do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej, a tym samym – zażądać przedstawienia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w zakresie, w jakim orzeczenie to jest istotne w danej sprawie – podkreśla Klaudia Kądrowska.