Chcąc zapewnić sołtysom odpowiednie warunki do pełnienia funkcji, gmina ze swojego budżetu finansuje ich udział w różnego rodzaju szkoleniach, seminariach, konferencjach i warsztatach. Z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich sołtysom przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej na zasadach określonych w odpowiednich przepisach zgodnie z uchwałą rady gminy w sprawie zasad przyznawania diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy. Gmina wystąpiła o interpretację indywidualną, bo chciała wiedzieć, czy koszt udziału sołtysów w szkoleniach, konferencjach, warsztatach, imprezach kulturalnych i sportowych w związku z pełnieniem przez nich funkcji publicznej, stanowić będzie dla sołtysa przychód opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych, oraz czy gmina jest płatnikiem i jest zobowiązana do pobrania zaliczki na podatek dochodowy, a jeśli tak, to jaki PIT należy wystawić. A także, czy świadczenia otrzymane przez sołtysa (koszt samego szkolenia) korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 


Wiedza służy gminie i nie stanowi wynagrodzenia

Zdaniem gminy, sołtysi wykonują czynności i realizują zadania związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o PIT, z opodatkowania zwolnione są diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów otrzymanych przez takie osoby – do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 3 tys. zł. Wykazuje się je w PIT-R w poz. 33, a w przypadku przekroczenia limitów ‒ w poz. 32. Z podatku zwolnione są też diety i inne należności za czas podróży osoby niebędącej pracownikiem (sołtys) do kwoty 3 tys. zł (art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o PIT). W ocenie gminy, zdobyta przez sołtysów wiedza służy jednostce samorządu terytorialnego i nie stanowi wynagrodzenia (nieodpłatnego świadczenia) do opodatkowania. Co więcej, udział sołtysa w szkoleniu dotyczącym szeroko rozumianego funkcjonowania samorządu terytorialnego, finansowanym z budżetu gminy, nie może być traktowany jako przychód, bez względu na to czy mieści się, czy nie w wyznaczonym limicie 3 tys. zł, bo w istocie jest to wykonywanie obowiązków społecznych i obywatelskich.

Zobacz również: Ulga w PIT nie wymaga stałego mieszkania w kupionej nieruchomości >>

Zapewnienie warunków do pełnienia funkcji to nie przychód

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał stanowisko gminy za prawidłowe. Jak zaznaczył, sołtysi reprezentują społeczność mieszkańców zamieszkujących teren określonego sołectwa, uczestnicząc w pracach instytucji samorządowej i biorąc udział w rozwiązywaniu problemów danej społeczności, są przedstawicielami jednostek pomocniczych.

Wobec tego, uczestnictwo sołtysów w szkoleniach, konferencjach, warsztatach, imprezach kulturalnych i sportowych finansowanych ze środków budżetu gminy – w sytuacji gdy wiąże się z wykonywaniem funkcji sołtysa – należy zaliczyć do zajęć związanych z realizacją ich codziennych obowiązków. Wydatki Gminy ponoszone w tym zakresie, tj. w celu zapewnienia sołtysom odpowiednich warunków pełnienia ich funkcji, nie generują po stronie sołtysów przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ‒ podkreślił organ interpretacyjny. Wydatki na udział w szkoleniach, konferencjach, warsztatach, imprezach kulturalnych i sportowych nie mogą stanowić nieodpłatnego świadczenia dla osób wchodzących w skład organu wykonawczego jednostki pomocniczej gminy – sołtysów. Zatem do tego rodzaju świadczeń nie mają zastosowania przepisy ustawy o PIT, w tym także obowiązujące w niej zwolnienia – m.in. zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 17. Oznacza to, że w tym zakresie na wnioskodawcy nie będą ciążyły obowiązki płatnika. Nie ma też podstaw do wykazania wartości tych świadczeń w imiennych informacjach PIT.

 

Interpretacja z 18 października 2019 r., nr 0115-KDIT2-2.4011.362.2019.1.HD