Spór dotyczył interpretacji art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT. Zgodnie z nim od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego w wysokości 10 proc. wygranej lub nagrody.

Konkurs dla sprzedawców – niejasności w PIT

Spółka, która wystąpiła z wnioskiem o interpretację indywidualną organizuje w celu zmotywowania sprzedawców kredytów konsumenckich cykliczne konkursy, w których rywalizują oni ze sobą w sprzedaży pożyczek. Zwycięzcami są osoby fizyczne, które „sprzedały” najwięcej pożyczek w danym okresie (tj. w zależności od dokładnych postanowień regulaminu danego konkursu - albo przyjęły od klientów największą liczbę poprawnie wypełnionych wniosków o pożyczki, albo przyjęły największą liczbę „skutecznych” wniosków o pożyczkę - tzn. zakończonych faktycznym przyznaniem pożyczki klientowi). Spółka chciała więc wiedzieć, czy wypłacane nagrody stanowią dla sprzedawców przychody, w stosunku do których pełni funkcję płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz czy z tego tytułu jest obowiązana pobrać zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10 proc. wartości nagrody.

Sprawdź w LEX: Jaki jest limit zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych dla prezentów i nagród w konkursach? >

 

 

Zdaniem spółki – odpowiedź na oba pytania powinna być twierdząca. Jednak organ interpretacyjny uznał, że sprzedawcy będący osobami fizycznymi, ale prowadzącymi pozarolniczą działalność gospodarczą, powinni opodatkować dochody z nagród na tych samych zasadach, jak pozostałe przychody z prowadzonej działalności.

 

Problematyczne opodatkowanie nagród

Sąd I instancji uznał natomiast, że spółka jest płatnikiem zobowiązanym do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 10 proc. od dochodów (przychodów) z tytułu wygranych w tych konkursach, wypłacanych również osobom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą.

Sprawdź w LEX: Jak opodatkować nagrody w formie voucherów podróżnych? >

NSA uznał skargę kasacyjną Szefa KAS za zasadną. Podkreślił, że NSA w innym składzie, w analogicznym stanie faktycznym sprawy i identycznych zarzutach skargi kasacyjnej, wyrokiem z 15 maja 2019 r. (sygn. akt II FSK 1402/17) rozstrzygnął już spór w zakresie możliwości zastosowania art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT do dochodów z tytułu wygranych w tzw. konkursach (w celach motywacyjnych), wypłacanych przez firmy finansowe osobom, które sprzedają ich produkty (kredyty konsumenckie) i NSA w składzie rozpoznającym tę sprawę w pełni tę argumentację podziela.

 

Wojciech Morawski, Bogumił Brzeziński, Jan Rudowski

Sprawdź  
POLECAMY

Nagrody dla wszystkich czy dla najlepszego?

NSA zaznaczył, że podziela pogląd, zgodnie z którym nie można uznać za konkurs w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT przedsięwzięcia, w którym za zwycięzcę uznaje się każdego uczestnika, który osiągnie w danym przedziale czasu określoną wartość obrotów z tytułu sprzedaży towarów oferowanych przez organizatora.

Czytaj w LEX: Zryczałtowany podatek dochodowy od wygranych w konkursach i grach >

Jak zaznaczył Naczelny Sąd Administracyjny, w sytuacji, gdy nagrody otrzymają wszystkie osoby, które uzyskają poziom sprzedaży określony w regulaminie konkursu, brak jest istotnego elementu konkursu, jakim jest wyłonienie najlepszego uczestnika, bądź najlepszych uczestników. Teoretycznie może dojść do sytuacji, gdy wszyscy uczestnicy osiągną określony w regulaminie poziom sprzedaży. W takim przypadku nagrody uzyskiwane przez uczestników przedsięwzięcia nie stanowią nagród w konkursie, lecz są nagrodami związanymi z osiągnięciem określonego pułapu sprzedaży towarów skarżącej spółki w zorganizowanej przez nią akcji sprzedażowej, czyli będą stanowiły dla wszystkich element stymulacji do osiągnięcia założonego i znanego z góry wyniku sprzedaży. Będą one więc motywować nie do współzawodnictwa pomiędzy uczestnikami, a do osiągnięcia założonego przez spółkę i znanego wszystkim sprzedawcom jednego rezultatu. Według NSA, określona wielkość sprzedaży produktów oferowanych przez skarżącą spółkę już sama w sobie będzie gwarantowała uczestnictwo w konkursie. Bez jakiegokolwiek znaczenia zaś będzie jej porównanie do wielkości sprzedaży innych uczestników. Jest to zatem typowy system motywacyjny, w którym wszyscy uczestnicy po osiągnięciu określonego pułapu obrotów otrzymują gwarantowane świadczenia.

Zobacz również: CIT-14 po raz pierwszy do 31 lipca 2019 roku >>

Nagroda dla sprzedawcy to świadczenie za pracę?

Celem, treścią oraz istotą motywowania do zwiększenia sprzedaży jest, w ocenie sądu kasacyjnego, zwiększenie sprzedaży, a nagroda za najbardziej efektywne realizowanie sprzedaży stanowi świadczenie z tytułu zwiększenia nakładu pracy, czasu, pomysłowości, itp. handlowca w tym zakresie. Zdaniem NSA, we wniosku o wydanie interpretacji przedstawione zostało przedsięwzięcie mające na celu zwiększenie sprzedaży kontrahenta strony, poprzez motywowanie w tym celu zatrudnianych handlowców. Tego rodzaju przedsięwzięcia i związanych z nimi świadczeń nie można zasadnie uznać za konkurs lub nagrody, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT.

Wyrok NSA z 28 maja 2019 r., sygn. akt II FSK 1584/17