CIT-14 jest deklaracją o wysokości zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od wypłat odsetek i dyskonta zrealizowanych w ramach emisji danej serii obligacji. Jej wzór został określony w rozporządzeniu ministra finansów (Dz.U. poz. 1107).

 

Sprawdź również książkę: Ceny transferowe. Wybrane zagadnienia >>


Obowiązek złożenia deklaracji mają podatnicy, którzy dokonali wyboru opodatkowania na zasadach określonych w art. 19-21 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193, z późn. zm.).

 

 

Chodzi tu o możliwość opodatkowania 3-proc. podatkiem zryczałtowanym CIT kwoty wypłat odsetek i dyskonta z emisji obligacji dokonanych przed 1 stycznia 2019 r oraz po tym dniu, tj. emisji zarówno zakończonych jak i trwających. Zawiadomienia o wyborze tej formy opodatkowania należało składać w terminach do 31 stycznia 2019 r. albo do 31 marca 2019 r.

Zobacz również: Podatek u źródła - ministerstwo zapomniało o podatnikach PIT? >>

Polska przodownikiem w uszczelnianiu podatków >>

Sprawdź w LEX:

TAX FREE bez limitu obrotów >

Ceny transferowe - zmiany w 2019 roku >

Sprawozdanie finansowe w formie elektronicznej >