Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych została przyjęta przez rząd. Teraz zajmie się nią parlament. Celem nowych przepisów ma być wprowadzenie nowego zwolnienia od podatku dla osób do 26 roku życia.

Od sierpnia dochody młodych bez PIT

Zwolnione z podatku będą przychody uzyskiwane ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz przychody z umów zlecenia do wysokości I progu podatkowego, czyli kwoty 85 528 zł uzyskanych w roku podatkowym. Wyjątek stanowić ma 2019 r. Limit zwolnienia ustalony zostanie w tym przypadku na poziomie 35 636,67 zł, licząc proporcjonalnie do okresu obowiązywania nowych przepisów. Ustawa ma bowiem wejść w życie 1 sierpnia br. Zwolnieniem nie będą jednak objęte przychody z innych źródeł, np. z praktyk absolwenckich, umów o dzieło czy samozatrudnienia.

Zobacz również: Nowa ulga w PIT będzie dyskryminowała młodych >>
 

Czy to schemat podatkowy?

Podatnicy i płatnicy podatku dochodowego powinni sobie zadać pytanie, czy nowa ulga w PIT jest schematem podatkowym podlegającym obowiązkowemu raportowaniu (MDR).

Zdaniem Radosława Piekarza, doradcy podatkowego, partnera w kancelarii A&RT, zatrudnienie młodych może być potraktowane jako schemat podatkowy, który trzeba raportować. Zwraca jednak uwagę, że obowiązek złożenia raportu pojawi się dopiero po spełnieniu warunków i przekroczeniu limitów określonych w przepisach dotyczących raportowania. – Z wydanych kilka miesięcy temu objaśnień Ministerstwa Finansów wynika, że zmiana formy zatrudnienia i przejście np. z umowy o pracę na samozatrudnienie jest schematem podatkowym. Nie wykluczone więc, że tak samo trzeba będzie potraktować zatrudnianie młodych – podkreśla Piekarz.

 


Każda oszczędność może być schematem…

Jarosław Ziółkowski, doradca podatkowy w kancelarii ITA Doradztwo Podatkowe, zauważa z kolei, że obecnie stosowanie praktycznie każdego udogodnienia podatkowego albo odstępstwa od ogólnych zasad opodatkowania może zostać uznane za schemat podatkowy. Jest to konsekwencja bardzo szerokich i niejednoznacznych definicji zawartych w polskich regulacjach MDR. Ziółkowski podkreśla, że skoro korzyścią podatkową jest m. in. brak obowiązku pobrania podatku przez płatnika, jeżeli wynika on z niepowstania zobowiązania podatkowego, to niewątpliwie taką korzyścią jest zwolnienie z PIT dla młodych pracowników. Korzyść ta musi być jednym albo głównym celem, dla którego zastosowano zatrudnienie pracownika, który nie ukończył 26 roku życia. Zatem, pracodawcy powinni posiadać pozapodatkowe, merytoryczne uzasadnienie, dlaczego to właśnie młody pracownik został zatrudniony, by zastosowanie zwolnienia nie było uznane za schemat. - Łatwiej będzie w tym przypadku firmom korzystającym z zewnętrznych rekruterów albo posiadających własne działy HR, gdzie proces zatrudniania podlega określonym procedurom – zwraca uwagę ekspert.

 

… ale zatrudnienie młodych niekoniecznie?

Wątpliwości w tym zakresie ma jednak Bartosz Czerwiński, adwokat, menadżer w EY. Jego zdaniem, mogąca mieć zastosowanie do tego przypadku ogólna cecha rozpoznawcza (zmiana kwalifikacji dochodów do innego źródła lub zmiany zasad opodatkowania, których skutkiem jest faktycznie niższe opodatkowanie, zwolnienie lub wyłączenie z opodatkowania) w większości przypadków nie będzie spełniona. - Trudno bowiem wyobrazić sobie taką zmianę w pracowniku, żeby był metrykalnie młodszy (zmiana na „młodszy model” zawsze musi wiązać się z zatrudnieniem nowej osoby – co nie jest zmianą poprzedniego kontraktu, ale zawarciem nowego) - tłumaczy. Czerwiński podkreśla, że nie można oczywiście wykluczyć obowiązku raportowania w sytuacjach jednoznacznie nakierowanych na optymalizację podatkową – jak np. w przypadku celowego obniżenia wynagrodzenia młodego pracownika, tak żeby mógł skorzystać z ulgi. W takiej sytuacji zobowiązanym do raportowania może być sam pracodawca, który tym sposobem niweluje swój obowiązek do pobrania podatku jako płatnik. Równocześnie, raportowanie od strony pracownika pewnie nie wystąpi. - Trudno wyobrazić sobie sytuację, żeby młody i zarabiający do  85 tys. zł pracownik mógł spełniać wymagane „kryterium kwalifikowanego korzystającego” (w tym np. posiadać aktywa o wartości 10 milionów euro) – zauważa ekspert.

 

Jakość prawa coraz bardziej wątpliwa

- Obawiam się, że dryfujemy w stronę państwa, w którym to, co powinno być oczywiste, czyli precyzyjnie powinno wynikać z przepisów (skoro jest objęte sankcją karną i należy do gałęzi prawa podatkowego), będzie objęte wkrótce objaśnieniami organów podatkowych. Rzeczy oczywiste nie muszą być obejmowane dodatkowymi objaśnieniami. Nie widziałem, np. objaśnień co to znaczy, że nie wolno przechodzić na pasach na czerwonym świetle. Sprawa jest dość jasna, w przypadku stosowaniu przepisów dotyczących schematów podatkowych już nie – tłumaczy z kolei Robert Smoczyński, doradca podatkowy, partner w kancelarii TLA Smoczyński, Koniewski.

Ekspert zwraca dodatkowo uwagę na problem dyskryminacji. Podkreśla, że inną interesującą sprawą w tym przypadku jest kwestia dyskryminacji, czyli niesprawiedliwego, mniej korzystnego traktowania osób samozatrudnionych lub będących na zleceniu, które nie będą mogły korzystać z nowego zwolnienia. Jego zdaniem, aby dyskryminacji nie było, takie rozróżnienie powinno być uzasadnione obiektywnymi przyczynami. - Działania nie tylko podatników, czy pracodawców nie powinny być dyskryminujące, przede wszystkim niedyskryminujące powinny być przepisy uchwalane przez państwo – podsumowuje Smoczyński.