W opublikowanej właśnie odpowiedzi na interpelację poselską nr 20626, Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że ulga na internet polega na możliwości odliczenia przez podatnika, od jego dochodu, wydatków poniesionych z tytułu użytkowania sieci internet w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł. Wysokość wydatków ustala się na podstawie dokumentu stwierdzającego ich poniesienie zawierającego co najmniej dane dotyczące kupującego, sprzedającego, przedmiot transakcji oraz kwotę zapłaty.

Czytaj w LEX: Ulga na Internet >

Zobacz również:
Małżonkowie sprzedaż mieszkania rozliczają osobno >>
Rząd szykuje istotne ograniczenie amortyzacji samochodów >>

 

Do pracy i nauki w domu potrzebny jest internet

Pojawił się jednak postulat, by ulgę na internet rozszerzyć. Argumentem jest tu epidemia COVID-19 i konieczność pracy i nauki zdalnej. Bez dostępu do internetu ani praca z domu, ani nauka nie są możliwe. Zasadne wydaje się więc, że przepisy w zakresie ulgi internetowej powinny być zmienione. Ministerstwo Finansów nie widzi jednak takiej potrzeby.

Czytaj w LEX: Najczęściej popełniane błędy przy wypełnianiu zeznań PIT na przykładach >

Resort zwrócił uwagę, że różnorodność planów taryfowych na rynku usług internetu (zarówno stacjonarnego, jak i mobilnego) umożliwia klientom wybór oferty dopasowanej do ich indywidualnych potrzeb oraz możliwości finansowych przez co korzystanie z sieci stało się tańsze i bardziej dostępne dla zainteresowanych. Obecnie roczna opłata z tytułu użytkowania sieci internet jest niejednokrotnie niższa od limitu odliczenia (niższa od 760 zł). Nie wymaga zatem długofalowego wsparcia w postaci preferencji podatkowej.

Czytaj w LEX: Czy w rozliczeniu rocznym pit-37 można odliczyć internet, jeżeli jest przepisany przez cesję od członka rodziny, który nie mieszka we wspólnym gospodarstwie domowym? >

Dlatego, zdaniem MF, od 2013 r. podatnicy mogą korzystać z podatkowej ulgi na internet nie dłużej niż przez dwa kolejne lata. Dwuletni okres stosowania ulgi dotyczy ogółu podatników, tj. niezależnie od ich wieku, profesji, miejsca wykonywania obowiązków służbowych, czy posiadania dzieci w wieku szkolnym. W ten sposób, tłumaczy MF, na gruncie ustawy PIT respektowana jest konstytucyjna zasada równości wobec prawa oraz powszechny obowiązek podatkowy. Ministerstwo Finansów nie prowadzi więc prac mających na celu zmianę obecnie obowiązujących zasad korzystania z ulgi na internet.

Czytaj w LEX: Najem i dzierżawa lokali mieszkalnych przez osoby nieprowadzące działalności gospodarczej >

 

 

- Zmiana charakteru ulgi na internet z obowiązującej przez dwa lata na ulgę nieograniczoną czasowo stałaby się rozwiązaniem problemu wyłącznie w odniesieniu do wydatków ponoszonych na sieć internetową. Powstaje pytanie, co z pozostałymi wydatkami (energia elektryczna, materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie) oraz metodami określania wysokości limitów – zwraca uwagę Agnieszka Czernik, doradca podatkowy.

Zdaniem naszej rozmówczyni, być może najlepszym rozwiązaniem, uwzględniającym różnorodność ponoszonych kosztów, jak również rozmaitość wykonywanych zawodów wśród osób świadczących pracę w trybie zdalnym, byłoby stworzenie kolejnego wariantu kosztów uzyskania przychodów dla pracowników, poprzez dopisanie punktu 5 do art. 22 ust. 2 ustawy PIT, z którego wynikałoby, iż koszty uzyskania przychodów wynoszą 1000 zł miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 12 000 zł – w przypadku, gdy podatnik uzyskuje przychody z ramach pracy świadczonej w systemie zdalnym. Teraz koszty pracownicze w podstawowym wariancie (w przypadku pracy u jednego pracodawcy, który ma siedzibę w miejscu zamieszkania pracownika) wynoszą 250 zł miesięcznie.

Zobacz również: Praca i nauka z domu, ale korzyści podatkowe ograniczone >>

 

Są inne ulgi, z których można skorzystać w PIT

W odpowiedzi na interpelację, Jan Sarnowski, wiceminister finansów zaznaczył również, że z uwagi na to, że od marca 2020 r. edukacja szkolna odbywa się głównie w systemie zdalnym, preferencje w podatku dochodowym zostały skierowane do podatników, którzy wsparli szkoły, przekazując w drodze darowizny laptopy lub tablety. W rozliczeniu rocznym za 2020 r., w związku z epidemią COVID-19, podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mogą odliczyć od podstawy obliczenia podatku darowizny rzeczowe w postaci przenośnych komputerów (laptopów lub tabletów). Co do zasady, odliczenie dotyczy darowizn przekazanych:

  • organom, które prowadzą placówki oświatowe (np. przedszkola, szkoły, uczelnie),
  • organizacjom, które prowadzą działalność pożytku publicznego i Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, z przeznaczeniem na cele dalszego nieodpłatnego przekazania organom, które prowadzą placówki oświatowe lub bezpośrednio tym placówkom.

 

W przypadku darowizny przekazanej od stycznia do końca kwietnia 2020 r. oraz od października do końca grudnia odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200 proc. wartości darowizny, w przypadku darowizny przekazanej w maju 2020 r. kwota odpowiadająca 150 proc. wartości darowizny, a od czerwca do końca września 2020 r. kwota odpowiadająca 100 proc. wartości darowizny.

Czytaj w LEX:

Podatkowe regulacje dotyczące darowizn związanych z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19, cz. 1 >

Podatkowe regulacje dotyczące darowizn związanych z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19, cz. 2 >

Wiceminister przypomina także, że podobne rozwiązanie dotyczy również darowizn przekazanych od 1 stycznia 2021 r., nie dłużej jednak niż do końca miesiąca, w którym odwołany zostanie stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19.

Darowizny przekazane od stycznia do końca marca 2021 r. podlegają więc odliczeniu w wysokości 150 proc. wartości darowizny. Darowizny przekazane od kwietnia do końca grudnia 2021 r. podlegają odliczeniu w wysokości 100 proc. wartości darowizny.

- W ten sposób, poprzez instrument podatkowy, wspierany jest system zdalnej edukacji – podkreśla Jan Sarnowski.

Czytaj w LEX: Osoba samotnie wychowująca dziecko a rozliczenie roczne PIT >