Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy mają obowiązek składać zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie od dnia 15 lutego do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Podatnik ma możliwość wyboru formy złożenia swojego zeznania podatkowego, a zatem może złożyć je w formie papierowej, elektronicznej przez system e-Deklaracje lub korzystając z usługi Twój e-PIT. Jednocześnie należy zaznaczyć, że automatyczne przygotowanie oraz automatyczna akceptacja rozliczeń w usłudze Twój e-PIT dotyczy jedynie zeznań PIT-37 i PIT-38. Automatycznej akceptacji nie podlega m.in. zeznanie PIT-36, a zatem podatnik powinien je przesłać samodzielnie w jednej z dopuszczalnych form złożenia zeznania.

Wydłużony termin złożenia zeznań

Regulacje przyjęte w ramach tarczy antykryzysowej odnoszą się m.in. do sytuacji złożenia organowi podatkowemu zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 2019 r. oraz wpłacenia należnego podatku dochodowego od osób fizycznych po upływie terminu na jego złożenie (art. 15zzj ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych).

Ze względu na wystąpienie wyjątkowych okoliczności związanych z pandemią koronawirusa, wprowadzono możliwość złożenia rocznych zeznań w terminie do 31 maja 2020 r. W tarczy antykryzysowej 3.0 zawarto regulację o składaniu zeznań podatkowych w terminie do dnia 1 czerwca 2020 r. Jednocześnie na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów przedstawione zostały informacje dotyczące szczegółowych zagadnień związanych ze złożeniem zeznań w tym terminie. W szczególności wskazano, że ze względu na okoliczność, iż dzień 31 maja przypada w niedzielę tj. dzień ustawowo wolny od pracy, termin złożenia zeznania przesuwa się na poniedziałek, 1 czerwca 2020 r. Ponadto poinformowano, że możliwość złożenia zeznania rocznego po 30 kwietnia dotyczy wszystkich zeznań rocznych: PIT-36, PIT-36L, PIT-36S, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39.

Czytaj w LEX:

PIT-37 - praktyczny poradnik >

PIT-39 - praktyczny poradnik >

PIT-36 - praktyczny poradnik >

 

Konsekwencje przekroczenia terminu

Ministerstwo Finansów zaznaczyło również, że podatnik który nie zdąży złożyć zeznania w terminie do 30 kwietnia 2020 r., jednakże złoży deklarację i wpłaci podatek do dnia 1 czerwca 2020 r., nie poniesie z tego tytułu żadnych konsekwencji. Jest to związane z okolicznością, że złożenie zeznania w powyższym terminie jest równoznaczne ze złożeniem „czynnego żalu”, a podatnik nie zostanie ukarany za przekroczenie terminu na złożenie zeznania podatkowego za 2019 rok. Nie ma konieczności odrębnego dołączania czynnego żalu do zeznania złożonego w tym trybie.

W sytuacji, w której podatnik wpłaci podatek wynikający z zeznania PIT za 2019 rok w okresie od 1 maja 2020 r. do 1 czerwca 2020 r., nie będzie miał obowiązku zapłaty odsetek od wpłaty dokonywanej w tym okresie. Ponadto w przypadku wystąpienia niedopłaty, jej wpłata w okresie od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 1 czerwca 2020 r. również nie będzie związana z koniecznością zapłaty odsetek ze zwłokę (rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zaniechania poboru odsetek za zwłokę od niektórych zaległości podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2019 r. w związku z COVID-19). Ministerstwo Finansów zaznaczyło również, że w zeznaniu złożonym po dniu 30 kwietnia będą uznawane ulgi i odliczenia.

 


Korekta zeznania

Zeznania PIT-37 i PIT-38, które w usłudze Twój e-PIT są automatycznie przygotowywane - w przypadku braku aktywności podatnika w ramach ww. usługi - zostały automatycznie zaakceptowane wraz z upływem 30 kwietnia. Jednak nawet po tym terminie istnieje możliwość wprowadzenia zmian zarówno w samodzielnie złożonym zeznaniu, jak i w zeznaniu zaakceptowanym automatycznie, poprzez dokonanie korekty zeznania.

Zobacz również: Danina solidarnościowa zapłacona przed 1 czerwca uchroni przed odsetkami karnymi >>

1 proc. podatku dla wybranej organizacji pożytku publicznego

Podatnik ma możliwość przekazania 1 proc. podatku dla wybranej organizacji pożytku publicznego (OPP) wskazując dane organizacji w zeznaniu składanym w formie papierowej lub za pośrednictwem systemu e-Deklaracje. Ponadto podatnik może wpisać lub zmodyfikować dane OPP w zeznaniu składanym w ramach usługi Twój e-PIT. Wskazano przy tym, że możliwość przekazania 1 proc. podatku dla wybranej OPP dotyczy również zeznań składanych w wydłużonym terminie np. w dniu 31 maja 2020 r. W przypadku zeznania zaakceptowanego w dniu 30 kwietnia w usłudze Twój e-PIT, jak również zeznania złożonego w inny sposób, istnieje możliwość złożenia przez podatnika korekty zeznania poprzez dodanie lub zmianę OPP, przy czym 1 proc. podatku na rzecz OPP wskazanej w ramach korekty zostanie przekazany, jeśli nie został już wpłacony wcześniej wybranej OPP.

Czytaj w LEX: Kto może skorzystać z ulg podatkowych przewidzianych w tarczy antykryzysowej? >

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w ramach tarczy antykryzysowej wprowadzono dłuższe (niż w przypadku złożenia zeznania podatkowego) terminy na przekazanie 1 proc. podatku. Wniosek o przekazanie 1 proc. podatku na rzecz wybranej przez podatnika OPP można złożyć w zeznaniu podatkowym składanym do dnia 1 czerwca 2020 r. albo w korekcie tego zeznania złożonej do dnia 30 czerwca 2020 r. Możliwość przekazania 1 proc. podatku dotyczy również podatników składających PIT-OP tj. osób otrzymujących od organu rentowego roczne obliczenie podatku (art. 52v ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dodany przez ustawę z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2).

Czytaj w LEX: Jakie działania podatkowe można podjąć, żeby zabezpieczyć płynność finansową firmy? >

Zwrot podatku

Ministerstwo Finansów wskazało ponadto, że pandemia koronawirusa nie powinna mieć wpływu na terminowość zwrotu nadpłaty podatku. Natomiast zgodnie z regulacjami ordynacji podatkowej, nadpłata podatku podlega zwrotowi w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia zeznania w formie papierowej oraz w terminie 45 dni od dnia złożenia zeznania za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w tym za pośrednictwem usługi Twój e-PIT. Powyższe terminy znajdują swoje zastosowanie również w sytuacji dokonania korekty deklaracji, przy czym są one wówczas liczone od daty skorygowania zeznania. Jednocześnie należy zaznaczyć, że długość oczekiwania na zwrot podatku może zależeć również od formy zwrotu przyjętej przez podatnika, w tym od wskazania numeru rachunku bankowego do zwrotu.

Podsumowanie

Zgodnie z zasadami ogólnymi, termin na złożenie zeznania podatkowego PIT upływa w dniu 30 kwietnia. W oparciu o regulacje wprowadzone w związku z pandemią koronawirusa, istnieje możliwość złożenia zeznania oraz wpłaty podatku po upływie tego terminu. Jednocześnie Ministerstwo Finansów poinformowało, że w sytuacji, w której podatnik złoży zeznanie oraz wpłaci podatek wynikający z zeznania PIT za 2019 rok w okresie od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 1 czerwca 2020 r., nie poniesie z tego tytułu negatywnych konsekwencji oraz nie będzie miał obowiązku zapłaty odsetek od wpłaty dokonywanej w tym okresie. Ponadto podatnik ma możliwość skorygowania po dniu 30 kwietnia zeznania złożonego zarówno samodzielnie, jak i zaakceptowanego automatycznie.

Agnieszka Rzeszut, aplikant radcowski w zespole cen transferowych GWW