Projekt przewiduje zaniechanie poboru odsetek za zwłokę naliczonych osobie fizycznej w okresie od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 1 czerwca 2020 r. od niewpłaconej w terminie daniny solidarnościowej, w części przypadającej na dokonane w tym okresie wpłaty podlegające zaliczeniu na poczet tej daniny.

Jak wynika z uzasadnienia, osoby fizyczne obowiązane na podstawie art. 30h ustawy o PIT do zapłaty daniny solidarnościowej, które nie zapłacą tej daniny w terminie, nie poniosą negatywnych konsekwencji finansowych z tego tytułu pod warunkiem, że uregulują tę należność w terminie do 1 czerwca 2020 r. W przypadku gdy osoba fizyczna nie zapłaci należnej daniny solidarnościowej w terminie do 1 czerwca 2020 r., to będzie obowiązana zapłacić odsetki od niewpłaconej (w całości lub części) należności naliczone za cały okres, w którym pozostawała w zwłoce (tj. od 1 maja 2020 r.).

Zobacz również: Daninę solidarnościową będzie można wpłacić później >>

Przepisy o daninie solidarnościowej obowiązują od stycznia 2019 r. Po raz pierwszy jednak rozlicza się ją i płaci teraz – w rocznym rozliczeniu PIT. Płacą ją wszystkie osoby fizyczne, których roczne dochody są wyższe niż 1 mln zł. Stawka daniny wynosi 4 proc. Należną do wpłaty kwotę oblicza się od nadwyżki dochodów ponad 1 mln. zł. Wpływy z daniny mają stanowić jedno ze źródeł finansowania Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Drugim jest przekierowanie części składki na Fundusz Pracy.

Zobacz procedurę w LEX: Danina solidarnościowa >