VI Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych w formie uchwały przyjął program działania Krajowej Izby Doradców Podatkowych na VI kadencję Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Wczytując się w tę uchwałę można stwierdzić, że rozpoczynająca się kadencja będzie w zasadzie kontynuacją realizacji zadań z poprzednich kadencji, zwłaszcza tych, których nie udało się zrealizować. W programie jest dążenie do nowelizacji ustawy o doradztwie podatkowym i zmian w dostępie do zawodu. Ale po kolei.

KOMENTARZ PRAKTYCZNY: Samorząd doradców podatkowych >

Priorytety działania Krajowej Izby Doradców Podatkowych na lata 2022-2025 to stałe działania służące ochronie i rozwojowi zawodu doradcy podatkowego, umocnieniu wizerunku zawodu doradcy podatkowego jako zawodu zaufania publicznego, promocji zawodu umożliwiającej zwiększenie potencjału rynkowego doradców podatkowych oraz działania zmierzające do utrzymania obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej doradcy podatkowego jako atrybutu zawodu zaufania publicznego.

Zobacz również:
Doradcy utworzą Centrum Mediacyjne do pozasądowego rozwiązywania sporów >>
Samorząd doradców podatkowych zapowiada odbudowę relacji z Ministerstwem Finansów >>
Andrzej Ladziński nowym przewodniczącym Krajowej Rady Doradców Podatkowych >>

 

Szczegółowe obszary programu działania KIDP na lata 2022-2025

Ochrona i rozwój zawodu doradcy podatkowego ma obejmować kontynuowanie działań w zakresie organizacji wymiany informacji związanych z wykonywaniem i ochroną zawodu doradcy podatkowego, udzielanie informacji i pomocy prawnej dotyczącej obowiązkowego ubezpieczenia doradców podatkowych, podejmowanie wszelkiej możliwej aktywności zmierzającej do wzrostu świadomości korzyści związanych z korzystaniem z usług doradców podatkowych oraz przynależnością do samorządu doradców podatkowych oraz stworzenie i przyjęcie Kodeksu Postępowania KIDP w zakresie ochrony danych osobowych.

Zobacz nagranie szkolenia: Doradca podatkowy w czasach pandemii koronawirusa >

Uchwała programowa zakłada wsparcie dla doradców podatkowych. Realizowane ma być ono poprzez monitorowanie i analizę  przypadków nieuprawnionego wykonywania czynności doradztwa podatkowego oraz podejmowanie adekwatnych działań, udzielanie pomocy prawnej doradcom podatkowym, przeciwko którym prowadzone jest postępowanie karne i karne skarbowe, w tym udział w tych postępowaniach w charakterze przedstawiciela społecznego. Udzielana ma być też doradcom podatkowym pomoc prawna dotycząca przypadków lub prób naruszania tajemnicy zawodowej doradcy podatkowego przez osoby trzecie oraz maja być tworzone i popularyzowane procedury i standardy wykonywania zawodu poprzez aktualizację Księgi Pomocy.

 

Czytaj: Polski Ład: Nowe ulgi podatkowe dla przedsiębiorców >

Kontynuowane ma być opiniowanie aktów prawnych dotyczących prawa podatkowego oraz innych przepisów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej. Ma się ono odbywać jako opiniowanie oraz analiza ex-post poprzez wykorzystanie ekspertów z grona członków KIDP lub ekspertów zewnętrznych. Uchwała zakłada aktualizowanie procedury opiniowania projektów oraz aktów prawnych i wyłaniania ekspertów, a także ustalania zasad wynagradzania ekspertów, a także udział przedstawicieli Krajowej Rady Doradców Podatkowych w procesie legislacyjnym w zakresie projektów ustaw i aktów wykonawczych. Ma się to odbywać z wykorzystaniem środków komunikacji społecznej ukierunkowane na zaakcentowanie udziału KIDP w pracach związanych z opiniowaniem aktów prawnych i ich zmian, w trosce o dobro podatników w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony w tym publikowanie sporządzonych opinii. W środowisku doradców podatkowych mają być rozpowszechniane informacje dotyczące realizacji tych zadań.

KIDP ma dążyć do  wykorzystania wiedzy i doświadczenia zawodowego wszystkich członków samorządu w procesie opiniowania aktów prawnych.

Rozwój doradztwa podatkowego

W uchwale programowej zapisano, że Krajowa Izba Doradców Podatkowych powinna wspierać rozwój doradztwa podatkowego między innymi poprzez: dążenie do rozszerzenia obszarów działalności, a także uprawnień doradców podatkowych
z uwzględnieniem posiadanych przez nich kompetencji i potrzeb klientów, promowanie nowoczesnych narzędzi informatycznych i środków komunikacji elektronicznej w doradztwie podatkowym oraz współpracę i wymianę doświadczeń z międzynarodowymi organizacjami doradców podatkowych. Ma też promować standardy obsługi klienta zapewniające wysoki poziom świadczonych usług, propagować zasady marketingu kancelarii doradztwa podatkowego oraz kontynuować działania związane z zasadnością wprowadzenia obowiązkowej aplikacji zawodowej lub innych form przygotowania do wykonywania zawodu.

Wykaz pytań i zadań egzaminacyjnych do egzaminu na doradcę podatkowego - Dział XII. Przepisy o doradztwie podatkowym i etyka zawodowa >

Jednym z zagadnień realizowanych w tej kadencji ma tez być współpraca z Ministerstwem Finansów w zakresie zmian formuły egzaminu na doradcę podatkowego oraz dążenie do ułatwienia doradcom podatkowym możliwości aplikowania w celu powołania na urząd sędziego sądu administracyjnego.

 


Podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Krajowa Rada Doradców Podatkowych powinna podjąć działania zmierzające do wprowadzenia wspólnego systemu szkoleń online – zapisano w uchwale programowej. Ponadto, KIDP powinna inicjować wszelkie działania zmierzające do podnoszenia kwalifikacji zawodowych doradców podatkowych z wykorzystaniem nowoczesnych form kształcenia oraz uwzględnieniem możliwości pozyskiwania pomocy publicznej.

Krajowa Rada Doradców Podatkowych z udziałem oddziałów regionalnych KIDP będzie rozwijać standardy podnoszenia kwalifikacji zawodowych, dążyć do udostępnienia materiałów ze szkoleń e-learningowych i zapisów elektronicznych przeprowadzonych szkoleń, w tym w oddziałach regionalnych, wszystkim członkom KIDP. KRDP, we współpracy z pozostałymi organami KIDP, powinna podjąć działania zmierzające do przygotowania i prowadzenia obowiązkowych szkoleń z zasad etyki doradców podatkowych.

Promocja zawodu

W uchwale programowej zwrócono też uwagę na promocję zawodu. Krajowa Rada Doradców Podatkowych we współpracy z regionalnymi oddziałami KIDP ma rozwijać i koordynować program promocji zawodu doradcy podatkowego w oparciu o strategię obejmującą propagowanie wiedzy o roli doradcy podatkowego w nowoczesnym społeczeństwie, w szczególności jako istotnego obrońcy konstytucyjnych praw podatników oraz gwaranta prawidłowej realizacji obowiązków podatkowych.

W działaniach mających na celu promocję zawodu Krajowa Rada Doradców Podatkowych ma kłaść szczególny nacisk na istotę oraz konieczność utrzymania obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej a cała Izba ma mieć na uwadze popularyzowanie zawodu doradcy podatkowego.

 

Zmiany ustawy o doradztwie podatkowym

Zgodnie z uchwałą, Krajowa Rada Doradców Podatkowych ma kontynuować prace związane z projektem zmian w ustawie o doradztwie podatkowym,  w tym również w zakresie możliwości dokonywania skreśleń z listy doradców podatkowych. Nie zapisano czy ma być opracowany nowy projekt nowelizacji czy wykorzystany ewentualnie ten z poprzedniej kadencji, którym nie zainteresowało się Ministerstwo Finansów.

KRDP ma też dołożyć wszelkich starań, aby: rozwijać proces informatyzacji Izby, wspierać działania zmierzające do integracji środowiska doradców podatkowych, inicjować i wspierać działania rozwijające współpracę z innymi organizacjami zawodów zaufania publicznego, organizacjami przedsiębiorców oraz innymi organizacjami realizującymi cele zbieżne z celami KIDP.

Ciekawostką jest, że KIDP ma dążyć do wprowadzenia stroju urzędowego (toga) dla doradców podatkowych. O tym pomyśle mówiono już w poprzednich kadencjach, jak dotąd nie udało się go zrealizować. Ponadto ma dążyć do prawidłowego wykorzystywania instytucji pełnomocnika tymczasowego w postępowaniach podatkowych.

Jednym z punktów programowych jest też skuteczne windykowanie zaległych składek członkowskich.

KOMENTARZ PRAKTYCZNY: Wpis na listę doradców podatkowych >

Zasady realizacji programu

Realizacja i koordynacja programu działania KIDP mają być oczywiście  wykonywane przez KRDP we współpracy z innymi organami i jednostkami organizacyjnymi Izby.

Realizując program działania, KRDP może korzystać z nieodpłatnej pomocy doradców podatkowych spoza swojego składu.

Rada ma  uchwalać roczne plany zadań do realizacji w oparciu o uchwałę programową Zjazdu. Przy sporządzaniu rocznych planów Radę mają wspierać przedstawiciele innych organów oraz Regionalnych Oddziałów KIDP, z prawem do zgłaszania inicjatyw programowych i projektów własnych.

Coroczne sprawozdania z realizacji rocznego planu zadań, KRDP ma sporządzać i ogłaszać na stronie internetowej oraz w Biuletynie KIDP, nie później niż do 31 marca danego roku, za rok ubiegły, czyi tak samo jak w minionej kadencji. Sprawozdanie z działalności KRDP powinno odnosić się do zadań określonych w Uchwale Programowej.