VI Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych podjął uchwałę zobowiązującą Krajową Radę Doradców Podatkowych do utworzenia Komisji Mediacji, Centrum Mediacji przy KRDP oraz ośrodków mediacyjnych przy Regionalnych Oddziałach Krajowej Izby Doradców Podatkowych (KIDP).

Centrum Mediacji przy KRDP

Zadania Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych określa art. 51 ust. 1 ustawy z 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (t.j. Dz. U.2021 r. poz. 2117). VI Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych podjął na podstawie tego przepisu uchwałę w sprawie zobowiązania Krajowej Rady Doradców Podatkowych do utworzenia Centrum Mediacji przy Krajowej Radzie Doradców Podatkowych. Centrum ma być utworzone w szczególności w celu rozwoju i promocji pozasądowych metod rozwiązywania sporów i rozwiązywania sporów w drodze mediacji.

Ponadto, zadaniem Krajowej Rady Doradców Podatkowych ma być popularyzacja Centrum oraz wspieranie ośrodków mediacji utworzonych przy poszczególnych Regionalnych Oddziałach KIDP. Rada ma też działać na rzecz pogłębiania wiedzy, doskonalenia umiejętności mediatorów oraz ich rozwoju etycznego, wspierać ochronę praw doradców podatkowych – mediatorów oraz promować szeroko rozumianą ideę mediacji wśród doradców podatkowych, w społeczności polskiej i międzynarodowej.

Krajowa Rada Doradców Podatkowych ma uchwalić w drodze uchwały regulamin działania Centrum Mediacji, w którym określi zasady jego funkcjonowania.

Zobacz również: Samorząd doradców podatkowych zapowiada odbudowę relacji z Ministerstwem Finansów >>

PROCEDURA: Zmiana ustanowionego doradcy podatkowego >

Komisja ds. Mediacji przy KRDP

Zjazd upoważnił i zobowiązał Krajową Radę Doradców Podatkowych do utworzenia Komisji ds. Mediacji przy Krajowej Radzie Doradców Podatkowych.

Regionalne Oddziały KIDP będą mogły tworzyć ośrodki mediacyjne, w których mediatorami będą doradcy podatkowi.

Zjazd powołał też uchwałą członków Krajowej Rady Doradców Podatkowych, o czym już informowaliśmy. Warto też dodać, że VI Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych w głosowaniu tajnym wybrał Krajową Komisję Rewizyjną Krajowej Izby Doradców Podatkowych. W jej skład weszli doradcy podatkowi: Jacek Bajson, Helena Miłkowska, Robert Motyka, Andrzej Hałaś, Krzysztof Janas, Joanna Wojturska-Machowska, Krzysztof Kapalski, Błażej Cieliński, Anna Strzelecka, Iwona Węgrzyn oraz Iwona Litwiniec.

 

Komisja Rewizyjna

Warto podkreślić, że członkowie Komisji Rewizyjnej są zobowiązani do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, w posiadanie których wejdą w trakcie realizacji zadań Komisji Rewizyjnej, wobec osób trzecich.

Krajowa Komisja Rewizyjna Krajowej Izby Doradców Podatkowych działa na podstawie ustawy z 5 lipca 1996 roku - o doradztwie podatkowym, statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz regulaminu.

Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest kontrola działalności finansowej i majątkowej Krajowej Izby Doradców Podatkowych w zakresie określonym w statucie KIDP.

Warto zwrócić uwagę, że Komisja Rewizyjna wykonuje swoje czynności związane z kontrolą na podstawie uchwał.

Działalność kontrolna Komisji Rewizyjnej jest prowadzona planowo na podstawie planów kontrolnych, które są przyjmowane przez Krajową Komisję Rewizyjną na trzy miesiące przed rozpoczęciem czynności kontrolnych.

Czytaj: Wilk Michał, Ujawnianie schematów podatkowych a tajemnica zawodowa doradcy podatkowego >

Plan kontroli uwzględnia podział na kontrole obligatoryjne wynikające z przepisów prawa powszechnego i korporacyjnego oraz kontrole doraźne z uwzględnieniem możliwości ich przeprowadzenia w ramach zasobów, którymi dysponuje Komisja Rewizyjna.

Podejmując uchwałę, Komisja Rewizyjna określa termin rozpoczęcia kontroli. Podjęte kontrole obligatoryjne powinny zostać zakończone nie później niż w terminie dwóch miesięcy przed upływem kadencji Komisji Rewizyjnej.

Do czynności wymagających wiedzy specjalistycznej Komisja Rewizyjna ma prawo, na podstawie uchwały, powołać ekspertów albo podmioty posiadające stosowne uprawnienia.