Ogłoszono wyniki VI Konkursu Gospostrateg w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych – „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków”. Drugie miejsce na liście rankingowej, zajął wniosek złożony przez konsorcjum składające się z Uniwersytetu Warszawskiego (UW), Ministerstwa Finansów oraz Uniwersytet Ekonomicznego w Poznaniu (UEP) pt. „Monitorowanie działalności innowacyjnej firm i ocena skutków regulacji jako wsparcie dla polityki gospodarczej”. Prace nad wnioskiem prowadził Departament Analiz Podatkowych. Projekt będzie trwał maksymalnie 36 miesięcy.

Zobacz w LEX: Rogowski Waldemar, Ocena efektywności inwestycji >

Założenia projektu

Projekt zakłada wsparcie Ministerstwa Finansów w działalności analitycznej, poprzez wykorzystanie zasobów dwóch uczelni – Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

- To cenna możliwość uzyskania efektu synergii poprzez połączenie sił i zasobów Ministerstwa Finansów oraz dwóch wiodących ośrodków naukowych. Ministerstwo Finansów konsekwentnie stawia na coraz szerszą współpracę z uczelniami wyższymi, realizowaną na różnorodnych płaszczyznach, od staży, praktyk i programów szkoleniowych, aż po rekomendowanie tematów prac magisterskich zaznacza wiceminister finansów Jan Sarnowski.

Dodaje również, że projekt Gospostrateg jest kolejnym przykładem takiej bliskiej współpracy. Wraz z wdrażaniem nowych rozwiązań wspierających innowacje, po stronie Ministerstwa Finansów istnieje potrzeba ich rzetelnej, dokładnej i wielopłaszczyznowej ewaluacji, która będzie dotyczyć zarówno zainteresowania firm nowymi narzędziami, jak i propozycji zmian ich treści, na jeszcze lepiej odpowiadającą realnym potrzebom przedsiębiorców.

- Udział w projekcie UW oraz UEP gwarantuje, że dzięki zaangażowaniu zasobów naukowych i eksperckich, możliwe będzie wspólne przeprowadzenie kompleksowych i pionierskich badań i analiz. Ich wyniki, przekazane Ministerstwu Finansów, będą miały wpływ na kierunki zmian legislacyjnych, które przełożą się na jeszcze bardziej atrakcyjną i efektywną ofertę podatkową Polski dla innowacyjnych firm wskazuje wiceminister Sarnowski.

Zobacz również: Początek roku pełen zmian – nie tylko w podatkach >>

Zobacz w LEX: Polski Ład - wzory wniosków i oświadczeń >

Cele projektu

Główne cele projektu to:

  • wypracowanie instrumentów oceny skutków rozwiązań podatkowych dla rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorczości osób fizycznych,
  • określenie metod poprawy jakości systemów informacyjnych ewidencji podatkowej i bilansu płatniczego oraz obniżenia obciążeń administracyjnych po stronie przedsiębiorców,
  • oszacowanie skali zjawiska międzynarodowego transferu zysków związanego m.in. z prawami własności intelektualnej,
  • ocena efektów w firmach zagranicznych dla innowacyjności i konkurencyjności firm krajowych,
  • zaproponowanie rozwiązań metodologicznych pomiaru potencjału innowacyjnego mikrofirm z uwzględnieniem różnych systemów ewidencji księgowej oraz możliwości korzystania z ulg B+R i IP box.