Obowiązek publikowania informacji o realizowanej strategii podatkowej dotyczy podatników CIT, których przychody przekraczają 50 mln euro oraz wszystkich podatkowych grup kapitałowych. Co istotne, z obowiązku publikacji zostały wyłączone informacje objęte tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego. Za niezłożenie zawiadomienia grożą sankcje. - Natomiast ewentualne błędy w informacji nie będą karane – zapewnia Ministerstwo Finansów.

Czytaj w LEX: Kubiesa Patrycja, Obowiązek informowania o strategii podatkowej >

Obowiązkowe informacje o strategii podatkowej

Resort przypomina, że przepisy ustawy o CIT, zobowiązujące podatników do sporządzania i publikowania informacji o realizowanej strategii podatkowej weszły w życie 1 stycznia 2021 r. Zgodnie z nimi informacja ta podlega publikacji na stronie internetowej w terminie do końca dwunastego miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego. W tym terminie należy również powiadomić naczelnika urzędu skarbowego o adresie strony internetowej, na której została zamieszczona informacja. Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Finansów z 9 grudnia 2020 r., podatnicy mają obowiązek publikacji informacji o strategii podatkowej już za 2020 r., w terminie do końca grudnia 2021 r.

Zobacz również: Za brak informacji o realizowanej strategii podatkowej grożą kary >>

 

Strategia podatkowa i zakres koniecznych informacji

Obowiązek publikowania strategii dotyczy podatników, o których mowa w art. 27b ustawy o CIT, a więc tych, których przychody przekraczają 50 mln euro oraz podatkowych grup kapitałowych - bez względu na wysokość osiąganych przychodów.

Resort finansów zwraca jednak uwagę, że z obowiązku publikacji zostały wyłączone informacje objęte tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego. Co istotne, ustawa o CIT nie zawiera zamkniętego katalogu danych, które mają być przekazywane w ramach publikowanej informacji. Wskazuje jednak na przykłady danych, które powinny być wykazane w informacji.

Zobacz pytanie i odpowiedź eksperta w LEX: Za który rok informacja o realizowanej strategii podatkowej powinna zostać sporządzona i podana po raz pierwszy? >

MF wskazuje, że jednymi z nich są informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 5 proc. sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki.

 

Wskazany limit należy odnosić do łącznej wartości wszystkich transakcji, które w danym roku podatkowym zostały dokonane przez podatnika z podmiotami powiązanymi. W pierwszej kolejności podatnik powinien więc zsumować transakcje. Jeśli ich wartość nie przekracza 5 proc. sumy bilansowej aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego podatnika, to transakcje nie podlegają ujęciu w informacji o realizowanej strategii podatkowej.

Jeśli limit jest przekroczony, to transakcje muszą zostać ujawnione w informacji. Nie oznacza to jednak obowiązku ich szczegółowego ujmowania i opisywania.

Wystarczające jest wskazanie łącznej wartości transakcji zawartych z danym podmiotem powiązanym, ogólny opis charakteru transakcji (np. opłaty za usługi zarządcze, marketingowe czy doradcze) oraz wskazanie ogólnego charakteru powiązań między podmiotami. Nie ma potrzeby określania charakteru każdej transakcji. Nie trzeba też publikować - w zakresie transakcji z podmiotami powiązanymi - danych naruszających tajemnicę przedsiębiorstwa podatnika.

 


Sankcje za brak, nie za błędy

Ministerstwo Finansów wskazuje, że sankcja (kara pieniężna) przewidziana w ustawie o CIT dotyczy braku poinformowania naczelnika US o adresie strony internetowej, na której została zamieszczona informacja. Ewentualne błędy w opublikowanej informacji o realizowanej strategii podatkowej nie są zaś czynnością karalną na gruncie kodeksu karnego skarbowego.