Fundacja jako organizacja pożytku publicznego działa w zakresie edukacji dzieci i młodzieży. Nie prowadzi działalności gospodarczej, a jedynie odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Fundacja realizuje swoje cele m.in. poprzez: organizację wsparcia finansowego i rzeczowego w rozwoju dzieci i młodzieży oraz wspieraniu ich aktywności, w tym pozyskiwanie środków na fundowanie stypendiów umożliwiających im uczęszczanie do szkół i uczelni o wysokim poziomie. Fundacja zajmuje się też organizowaniem wycieczek, kursów, kolonii, imprez kulturalnych oraz wyjazdów wypoczynkowo-edukacyjnych w kraju i za granicą, w tym związanych z edukacją ekologiczną i profilaktyką zdrowia dzieci i młodzieży. Dążąc do realizacji swoich celów, prowadzi programy edukacyjne i rozwojowe.

Kolonie z programem edukacyjnym

Celem jednego z programów jest tworzenie przestrzeni do odkrywania i rozwoju zainteresowań wśród uczestników tak, aby równocześnie kształtować samodzielność oraz zwiększać poczucie własnej skuteczności i wiary we własne siły. Projekt ma formę kolonii i realizuje program edukacyjny, pomagając dzieciom i młodzieży w rozwijaniu pozytywnych postaw wobec siebie i innych, umiejętności społecznych oraz kompetencji osobistych, których nie są w stanie rozwijać we własnym środowisku.

Zobacz procedurę w LEX: Zwolnienie od podatku dopłat do wypoczynku dzieci i młodzieży >

Program wypełnia definicję wypoczynku przewidzianą w art. 92a ustawy o systemie oświaty. Koszty uczestnictwa pokrywane są w ten sposób, że rodzice uczestników finansują ich część, a pozostałą kwotę dopłaca fundacja. Dopłata do udziału jednego uczestnika, jakiej dokonuje nie przekracza kwoty 2 tys. zł. Organizacja kwalifikuje wskazane świadczenia, tj. opłatę za udział uczestnika w programie do przychodów z działalności statutowej. Stanowią one przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego. Dopłaty do uczestnictwa są więc finansowane ze środków, jakie fundacja otrzymała w ramach darowizn na realizację zadań statutowych.

Zobacz również:
Dopłaty do wczasów pod gruszą i wizyty u rodziny nie są wolne od PIT >>

Wycieczki z funduszu świadczeń socjalnych bez PIT >>

Fundacja wystąpiła o interpretację indywidualną, zadając dwa pytania. Pierwsze to, czy świadczenia, jakie są udostępniane na rzecz uczestników poprzez organizację opisanego programu podlegają pod przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy powinny być zakwalifikowane, jako przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 oraz art. 20 ust. 1 tej ustawy. Drugie pytanie to, czy dopłata na cel pokrycia części kosztów udziału uczestników w programie stanowi dopłatę, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 78 lit. b) ustawy o PIT i w związku z tym podlega zwolnieniu z opodatkowania do kwoty 2 tys. zł.

 

Organizator musi spełnić kilka warunków

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o PIT, wolne od podatku dochodowego są dopłaty do: wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych, oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu – dzieci i młodzieży do lat 18: z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra niezależnie od ich wysokości oraz z innych źródeł – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2 tys. zł.

Dopłaty do wypoczynku podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

  • wypoczynek jest zorganizowany,
  • organizatorem wypoczynku jest podmiot prowadzący działalność w tym zakresie,
  • forma wypoczynku nie odbiega swoim charakterem od wymienionych form wypoczynku, takich jak wczasy, kolonie, obozy lub zimowiska, przy czym może to być również wypoczynek połączony z nauką, pobyt na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych, leczniczo-opiekuńczych,
  • dopłata dotyczy dzieci i młodzieży uczestniczących w wypoczynku, które nie ukończyły 18 roku życia.

Dopłaty do wypoczynku, które spełniają łącznie wskazane warunki i są finansowane z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra podlegają w całości zwolnieniu od opodatkowania podatkiem dochodowym, natomiast w przypadku sfinansowania dopłat z innych źródeł zwolnienie przysługuje do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2 tys. zł.

 


Kto może organizować wypoczynek?

Dyrektor KIS stwierdził, że stosownie do par. 2 rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania, organizatorami wypoczynku mogą być szkoły i placówki, osoby prawne i fizyczne, a także jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

Do podmiotów prowadzących działalność w zakresie wypoczynku zaliczyć można zarówno te podmioty, które świadczą usługi wypoczynkowe w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, np.: biura turystyczne, biura podróży, jak również i te, które zajmują się statutowo tego rodzaju działalnością, m.in. szkoły i placówki, kościoły, stowarzyszenia, organizacje charytatywne, fundacje, których działalnością statutową może być organizowanie wypoczynku zorganizowanego.

Forma wypoczynku uprawniająca do zwolnienia

Dyrektor KIS podkreślił, że dla zastosowania omawianego zwolnienia istotna jest również forma zorganizowanego wypoczynku. Musi ona przybrać postać wczasów, kolonii, obozów lub zimowisk, bądź musi być związana z pobytem na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych lub leczniczo-opiekuńczych. Poza zakresem tego zwolnienia są zatem tzw. „wczasy pod gruszą”, wizyta u rodziny, czy „wypady” organizowane na własną rękę. Wprowadzając obowiązek zorganizowania wypoczynku przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, ustawodawca nie sprecyzował bliżej tego pojęcia. Powołany przepis nie wskazuje, czy ma być to podmiot, który świadczy usługi organizacji wypoczynku w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, czy podmiot zajmujący się statutowo tego typu działalnością.

Dyrektor KIS podkreślił, że wymienione przez ustawodawcę w art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o PIT formy wypoczynku w postaci wczasów, kolonii, obozów czy zimowisk mają na celu uwypuklenie warunku uczestniczenia w formach wypoczynku zorganizowanego przez uprawnione podmioty na zasadach określonych w rozporządzeniu w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania.

Dyrektor KIS stwierdził, że świadczenia, jakie są udostępniane na rzecz uczestników przez fundację, podlegają przepisom ustawy o PIT i powinny być zakwalifikowane jako przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 oraz art. 20 ust. 1 tej ustawy o PIT. Jednocześnie wskazał, że dopłata celem pokrycia części kosztów udziału uczestników w Programie stanowi dopłatę, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 78 lit. b) ustawy o PIT i w związku z tym podlega zwolnieniu z opodatkowania do kwoty 2 tys. zł.

Interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 20 lipca 2020 r., nr 0113-KDIPT2-2.4011.144.2020.3.BO