Spółka jest pracodawcą, który w myśl art. 3 ust. 1 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, tworzy ten fundusz (dalej: zfśs). Środki gromadzone są na odrębnym rachunku i przeznaczane na działalność socjalną w rozumieniu ustawy o zfśs. Zakres osób uprawnionych do skorzystania ze świadczeń socjalnych obejmuje pracowników i ich rodziny, emerytów i rencistów - byłych pracowników, którym pracodawca przyznał w regulaminie prawo korzystania ze świadczeń socjalnych finansowanych z zfśs.

W ramach realizacji działalności socjalnej spółka m.in. organizuje i w przyszłości zamierza organizować wyjazdy grupowe mające charakter wyjazdów integracyjnych. Organizację wycieczki spółka zleca świadczącym usługi w tym zakresie podmiotom trzecim (np. biuro podróży), które są w stanie określić koszt wycieczki przypadający na jedną osobę. Wycieczka obejmuje szeroki zakres świadczeń jednostkowych w tym przejazdy, noclegi, wyżywienie, wyjścia do obiektów kultury itp.

Koszt jest finansowany przez spółkę ze środków zfśs, przy czym część tego wydatku jest współfinansowana przez uczestników wycieczki w formie dopłaty na rachunek zfśs. Przy ustalaniu wartości dopłaty spółka stosuje kryterium socjalne, tj. bierze pod uwagę sytuację życiową, materialną i rodzinną.

Czytaj w LEX: Dokumentowanie praw do świadczeń z ZFŚS pracowników oraz członków rodziny >

Charakter integracyjny wycieczek

Spółka traktuje koszt wycieczki w części trwale przez nią sfinansowanej ze środków zfśs przypadający na daną osobę uprawnioną jako przychód podatkowy na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w odniesieniu do pracowników - jako przychód ze stosunku pracy) i pobiera zaliczkę na podatek dochodowy. Spółka powzięła jednak wątpliwość, czy właściwie rozpoznaje przychód w tym zakresie.

Czytaj w LEX: Formy wykorzystywania ZFŚS >

Spółka zapytała fiskusa, czy dofinansowanie wycieczki ze środków zfśs jest dla osób uprawnionych przychodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym, a spółka jako płatnik jest zobowiązana do obliczenia, pobrania i przekazania do urzędu skarbowego w ciągu roku zaliczki na ten podatek. Jej zdaniem, dofinansowanie wycieczki ze środków zfśs nie stanowi przychodu podlegającego opodatkowaniu dla osób uprawnionych. W konsekwencji spółka nie jest zobowiązana do obliczenia, pobrania i przekazania zaliczki na podatek dochodowy z tytułu dofinansowania wycieczki.

Zobacz procedurę w LEX: Opodatkowanie świadczeń na rzecz pracowników >

 

Istotny jest wyrok TK

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przypomniał, że otrzymanie od pracodawcy nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych co do zasady skutkuje powstaniem przychodu dla pracownika na gruncie ustawy o PIT. Jednakże nie każde świadczenie nieodpłatne lub częściowo odpłatne na rzecz pracowników jest równoznaczne z przychodem.

Dyrektor KIS stwierdził, że w zakresie ustalenia, które świadczenie nieodpłatne lub częściowo odpłatne należy uznać za przychód, należy powołać się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r., sygn. akt K 7/13, który dotyczył kompleksowo świadczeń nieodpłatnych oraz częściowo odpłatnych. TK stwierdził, że należy przyjąć, że za przychód pracownika mogą być uznane świadczenia, które:

  • po pierwsze, zostały spełnione za zgodą pracownika (skorzystał z nich w pełni dobrowolnie),
  • po drugie, zostały spełnione w jego interesie (a nie w interesie pracodawcy) i przyniosły mu korzyść w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść,
  • po trzecie, korzyść ta jest wymierna i przypisana indywidualnemu pracownikowi.

Zobacz procedurę w LEX: Świadczenia nieodpłatne po wyroku TK >


Nie ma korzyści, nie ma przychodu

Wymienione przez Trybunał Konstytucyjny przesłanki muszą zostać spełnione łącznie, aby dane świadczenie nieodpłatne na rzecz pracownika mogło zostać uznane za przychód.

Czytaj w LEX: Świadczenia urlopowe, wczasy pod gruszą i inne formy finansowania wypoczynku pracowników a koszty podatkowe pracodawcy >

Dyrektor KIS przypomniał, że w ocenie TK, obiektywne kryterium – wystąpienia po stronie pracownika przysporzenia majątkowego – nie jest natomiast spełnione, gdy pracodawca proponuje swoim pracownikom udział w spotkaniach integracyjnych czy szkoleniowych, choćby organizowanych poza miejscem pracy (imprezy wyjazdowe). W tym przypadku, nawet jeśli pracownik uczestniczy w spotkaniu dobrowolnie, po jego stronie nie pojawia się żadna korzyść, choćby w postaci zaoszczędzenia wydatku.

Zobacz również: Opłata leasingowa za samochód nie jest przychodem pracownika >>

Natomiast bez elementu realnego w postaci otrzymania korzyści przez pracownika nie uzyskuje on przychodu. Nie występuje zdarzenie, z którym ustawa wiąże powstanie obowiązku podatkowego. Tym bardziej, bez skonkretyzowanego i indywidualnie przypisanego świadczenia, brak jest podstaw do określenia jego wysokości. Udział w spotkaniu integracyjnym zaoferowanym przez pracodawcę pracownikom, nie oznacza uzyskania przychodu przez pracownika, gdyż brak jest podstaw, by świadczenie adresowane do wszystkich przypisać indywidualnym uczestnikom jako ich wymierną korzyść.

Zobacz procedurę w LEX: Odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne od świadczeń z ZFŚS >

 

Dyrektor KIS podkreślił, że oceniając niniejszą sprawę stwierdzić należy, że udział osób uprawnionych, w tym w szczególności pracowników wraz z osobami najbliższymi w wycieczkach integracyjnych, których celem jest zapewnienie wspólnego wypoczynku i lepsze zgranie zespołu, częściowo sfinansowanych ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, nie skutkuje dla nich powstaniem przysporzenia majątkowego, a tym samym nieodpłatnego świadczenia, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o PIT. W konsekwencji po stronie pracowników nie powstaje przychód ze stosunku pracy. Zatem na spółce nie ciąży obowiązek płatnika, o którym mowa w art. 31 ustawy o PIT.

Interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 czerwca 2020 r. nr 0115-KDIT2.4011.204.2020.2.KC

Czytaj w LEX: Działalność socjalna pracodawcy - konsekwencje podatkowe >